Ispunjeno većim dijelom

Sprovedba plana razvoja kvalifikacijskog okvira u BiH

Partije: SDA | Oblasti: Obrazovanje

Naš cilj je efikasan, kvalitetan i brzo reagujući obrazovni sistem, čiji je razvoj povezan sa potrebama tržišta, ekonomskog i društvenog razvoja BiH.S tim ciljevima zalagat ćemo se za :• sprovedbu plana razvoja kvalifikacijskog okvira u BiH, koji će omogućiti svakom građaninu sticanje priznatih i prepoznatljivih kvalifikacija usaglašenih i usporedivih sa evropskim, pristup cjeloživotnom učenju, povećat konkuretnost i socijalnu uključenost, povezivanje sa evropskim tržištem rada i prostorom obrazovanja

Obrazloženje

Tokom rada Vijeća ministara BiH u mandatu 2014-2018. zabilježene su intenzivne aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Osnovi kvalifikacijskog okvira u BiH usvojeni su 2011. godine, dok je tek 2015. godine usvojen Akcioni plan za izradu i sprovođenje kvalifikacijskog okvira u BiH za period 2014 – 2020.

Prema Izvještaju o radu Ministarstva civilnih poslova BiH za 2017. godinu, kao nadležno Ministarstvo u oblasti obrazovanja, isto je sprovelo sljedeće aktivnosti:

U 2017. godini završen je projekat “Razvoj kvalifikacijskog okvira za opće obrazovanje” (IPA 2012) koji je imao za cilj razvoj kvalifikacijskog okvira za osnovno i opće srednje obrazovanje, preporuke za uvođenje eksterne mature i podršku reformi inicijalnog i stalnog usavršavanja nastavnika, dok je implementacija projekta “Razvoj kvalifikacijskog okvira za stručno i cjeloživotno obrazovanje” (IPA 2012) u vezi razvoja i provođenja kvalifikacijskog okvira u BiH sa fokusom na stručno i obrazovanje odraslih u toku.

Na 90. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 01.02.2017. godine, usvojena je informacija o izradi dokumenta “Smjernice za razvoj statističkog izvještavanja u oblasti obrazovanja” u cilju usklađivanja ovog procesa s međunarodnim standardima i zahtjevima Evropske unije. (Smjernice za izradu dokumenata strateškog tipa za srednje stručno obrazovanje i obuku u BiH).

Na 94. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 15.3.2017. godine, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o određivanju Ministarstva civilnih poslova BiH za koordinirajuću instituciju i Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja za kontakt-tačku za primjenu Mape puta za implementaciju Direktive EU o reguliranim profesijama 2005/36/EZ i 2013/55/EU.

Prema Odluci, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja dužan je pružati potrebne informacije građanima i svim zainteresiranim stranama o priznavanju stručnih kvalifikacija, kao što su informacije o relevantnom zakonodavstvu u BiH. Istovremeno će učiniti dostupnim na svojoj web stranici popis svih reguliranih profesija u BiH, uključujući i kontaktne podatke nadležnih tijela za svaku reguliranu profesiju i redovno ih ažurirati.

Koordinirajuća institucija i kontakt-tačka dužne su sarađivati sa subkoordinatorima iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine/kantona i Brčko Distrikta BiH.

Na 114. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 12.9.2017.godine, Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Ministarstva civilnih poslova o prilagođavanju obrazovnih programa potrebama tržišta rada, koja će biti dostavljena Predstavničkom domu Parlamentrane skupštine BiH u cilju realizacije zaključka 45. sjednice ovog doma.

Informacija sadrži podatke nadležnih obrazovnih vlasti o usklađenosti nastavnih planova i programa/obrazovnih i studijskih programa sa tržištem rada s prijedlogom mera te daje  pregled dokumenata koje je usvojilo Vijeće ministara BiH, zaključno s Akcionim planom za izradu i provođenje kvalifikacionog okvira u BiH do 2020. godine koji značajno doprinosi povezivanju tržišta rada i obrazovanja. Potrebno je unaprijediti saradnju između institucija koje vrše poslove u oblastima obrazovanja i rada na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine  jer ne postoji jasan mehanizam saradnje i razmjene podataka, naglašeno je u Informaciji, uz ocjenu da je koordinacija politika obrazovanja, rada i zapošljavanja veoma slaba.

Na 119. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 31.10.2017. godine, Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova da zajedno sa svim nadležnim obrazovnim vlastima i drugim partnerima uloži dodatne napore kako bi se realizirale njihove preporuke sa završnog sastanka održanog u Sarajevu prošle godine te izradio strateški dokument koji će predstavljati viziju razvoja stručnog obrazovanja u narednih deset godina. To bi u konačnici trebalo utjecati na smanjenje nezaposlenosti, naročito mladih osoba. Ovaj zaključak proistekao je iz Informacije Ministarstva civilnih poslova o napretku u stručnom obrazovanju – pregled Torinskog procesa za period 2014. – 2016./2017. godina za Bosnu i Hercegovinu.

Vijeće ministara BiH pozvalo je nadležne obrazovne vlasti, koje su učinile značajan napredak u području stručnog obrazovanja, da i dalje razvijaju ovu oblast, s fokusom na osiguranje kvaliteta, vrednovanja i priznavanja informalnog i neformalnog učenja u kontekstu različite provedbe kvalifikacionog okvira za cjeloživotno učenje. Posebno se prioritetno ističe važnost usklađivanja upisne politike s potrebama tržišta rada u oblasti stručnog obrazovanja.

Na 125. sjednici, održanoj 22.12.2017. godine, Vijeće ministara je razmotrilo i usvojilo Informaciju o provedbi Strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini za period 2014 – 2020, te u vezi s tim donijelo sljedeće zaključke:

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prepoznaje značajan napredak u pogledu donošenja vlastitih zakona u području obrazovanja odraslih/cjeloživotnog učenja i apelira na nadležne vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Posavskom kantonu, te Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine da u što kraćem vremenskom roku ispune svoje obaveze u pogledu usvajanja zakona;

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine poziva nadležne obrazovne vlasti da poduzmu potrebne aktivnosti u cilju pune provedbe mjera utvrđenih u Strateškoj platformi obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini za period 2014 – 2020, naročito u dijelu usklađivanja obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada;

Na 125. sjednici, održanoj 22.12.2017. godini, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je  Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, koji je pripremila Agencija za rad i zapošljavanje u saradnji s entitetskim zavodima za zapošljavanje u 2017. godini.

Ovaj dokument, između ostalog, predstavlja smjernice politika tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja koje su planirale nadležne državne i entitetske institucije u ovoj oblasti u cilju stvaranja pretpostavki za poboljšanje kvaliteta i povećanje konkurentnosti ponude na tržištu rada, podsticanja zapošljavanja teško zaposlivih kategorija nezaposlenih kod poslodavaca ili samozapošljavanja, podsticanje zapošljavanja mladih i demobiliziranih boraca.

Prema statističkim podacima koje sadrži ovaj plan u prošloj godini zabilježen je pad broja nezaposlenih osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH. Prosječan broj nezaposlenih u 2016. godini iznosio je 521.357 i manji je za 20.460 osoba u odnosu na prosjek u 2015. godini. U vezi s tim, Vijeće ministara je donijelo Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, te zadužilo Ministarstvo civilnih poslova i Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da pripreme tekst navedene odluke.

Na 127. i 128. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 04.01.2018. godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2016 – 2026. godine i donijelo više zaključaka kojima se želi unaprijediti ova oblast. Istaknuto je da će provedba Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH do 2026. godine doprinijeti daljnjem usklađivanju visokog obrazovanja u našoj zemlji s politikama, standardima, ciljevima i prioritetima Evropskog prostora visokog obrazovanja. Riječ je o prioritetima grupisanim u sedam ključnih područja, i to: dobro upravljanje i menadžment, resursi, povezanost tržista rada i visokog obrazovanja, standardi kvalifikacija, studentsko iskustvo te internacionalizacija i statistika.

Na 139. sjednici, održanoj 16.04.2018. godine, Vijeće ministara BiH pozvalo je Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i ovu agenciju da što prije usaglase i usvoje odluku o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i o tome izvijeste Vijeće ministara BiH u roku od 30 dana. Odluka treba biti u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2015).

Usvajanje ove odluke od izuzetnog je značaja za nastavak procesa akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH. Ukoliko se uskoro ne usvoji ova odluka, bit će ugrožen proces akreditacije visokoškolskih ustanova, ali i njihovo uključivanje u Evropski prostor visokog obrazovanja u skladu s Bolonjskom deklaracijom.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!