Nije započeto

Sigurnost u školama

Partije: SDP BiH | Oblasti: Pravna država

Povećati ćemo sigurnost u školama.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Vlada FBiH je na 5. redovnoj sjednici održanoj 14.6.2023. godine donijela određene zaključke povodm događaja koji se desio 14.6.2023. godine kada je bivši učenik koji je još uvijek maloljetan vatrenim oružjem u prostorijama škole ranio nastavnika i ugrozio učenike kao ostale uposlenike škole. Vlada je donijela odluku da će poduzeti sve neophodne mjere na prevenciji ovakvih i sličnih događaja koji u obrazovnim ustanovama ugrožavaju sigurnost djece, omladine, nastavnog ili drugog osoblja. Pored toga, naveli su da će Vlada preko resornih ministarstva aktivno raditi na planiranju i poduzimanju mjera prevencije, jačanja saradnje između obrazovnih institucija, centara za socijalni rad i policije, aktiviranju uloge psihologa pedagoga i socijalnih radnika, te raditi na edukaciji nastavnog osoblja na primjećivanju i prepoznavanju riziko faktora. 

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić 15.6.2023. godine u saopštenju povodom jačanja kapaciteta centara za socijalni rad, a sa ciljem preventivnog djelovanja na prijestupničko ponašanje maloljetnika istakao je da je socijalna zaštita dovoljno dobro normirana, ali da se moraju poduzeti dodatne mjere kako bi se u primjeni i praksi postigli bolji rezultati. Delić kazao je da se do sada nije radilo na jačanju kapaciteta centara za socijalni rad u smislu omogućavanja kvalitetnog djelovanja koje im je po zakonu u nadležnosti. Ministar Delić ovim povodom istakao da je 2019. godine Centar za socijalni rad, odnosno Kanton Sarajevo, podnio zahtjev Federalnom ministarstvu pravde da se u odredbama krivičnog zakona socijalni radnici prepoznaju kao službena lica, kako bi neometano i bez straha mogli obavljati svoj posao koji im normama iz oblasti socijalne zaštite jeste u nadležnosti, ali da do tih izmjena još uvijek nije došlo. Nadalje, u saopštenju se navodi da će Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku tražiti da se u odredbama Porodičnog zakona i Zakona o osnovama socijalne zaštite, rješenja koja izdaju centri za socijalni rad bezuslovno poštuju od svih insititucija i značajno ojačaju kapaciteti centara za socijalni rad i mogućnosti za njihov profesionalan rad. Na kraju je u saopštenju zaključeno da je neophodno ojačati centre za socijalni rad resursima, ljudskim kapacitetima, obezbijediti status socijalnim radnicima u Krivičnom zakonu, a u resornim zakonima donijeti odredbu o bezuslovnom poštivanju rješenja koja izdaju centri, a istovremeno osigurati i odgovornost centara za provođenje svih neophodnih mjera. 

Na 6. redovnoj sjednici Vlade FBiH održanoj 21.6.2023. godine Vlada je prihvatila  Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o sastanku koji je održan 16.6.2023.godine sa resornim kantonalnim ministrima i predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja o sigurnosnoj situaciji u školama u Federaciji BiH, sa predloženim preporukama i zaključcima. 

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da formira i vodi Interresorni stručni tim za izradu Okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH i čiji će zadatak biti da u roku od 90 dana izradi navedeni okvirni plan. Nadalje, federalni ministri pravde, zatim unutrašnjih poslova, kao i zdravstva, te rada i socijalne politike zaduženi su da u roku od pet dana Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dostave imena predstavnika koji će učestvovati u radu ovog stručnog tima. Pored toga, federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaduženo je da uputi poziv kantonalnim vladama da delegiraju predstavnike koji će učestvovati u radu Interresornog stručnog tima. Nakon izrade i usvajanja Okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH, osigurat će se neophodna sredstva za njegovu implementaciju u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije BiH, navedeno je u saopštenju Vlade.
O daljim aktivnostima kada je u pitanju  izrada Okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH javnost nije bila obaviještena tokom prvih 100 dana aktualne federalne vlade.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!