Revizija privatizacije i provjera poštivanja privatizacijskih ugovora

| Partija: | Oblast:

Naš cilj je postizanje sigurnog okruženja za sve građane i postizanje povjerenja javnosti u vladavinu zakona. Opredjeljeni za oštru borbu protiv korupcije i kriminala, odlučno ćemo zahtijevati:• da se izvrši revizija privatizacije i provjera poštivanja privatizacijskih ugovora.

Obrazloženje

Agencija za privatizaciju Federacije BiH vrši, u saradnji sa Vladom FBiH, kontinuiranu reviziju privatizacije i poštivanja privatizacijskih ugovora.

Vlada FBiH se na 31. Sjednici, održanoj 26.11.2015. godine upoznala i Parlamentu FBiH uputila informaciju Agencije za reviziju privatizacije u FBiH o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u FBiH za razdoblje ožujak-listopad/mart-oktobar 2015. godine. Informacijom su obuhvaćena tri gospodarska društva: “Dita” d.d. Tuzla, “Feroelektro” d.d. Sarajevo i hotel Holiday Sarajevo HTD “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo.

Početkom ožujka 2015. godine, pokrenut je postupak revizije privatizacije tuzlanske “Dite”. Revizija je rađena oko tri mjeseca, nakon čega je Nacrt izvješća dostavljen Upravi ovog gospodarskog društva na očitovanje, što je zakonski zastupnik i učinio. Nakon toga je revizija zaključena, a konačno Izvješće s Rješenjem je poslano nadležnim tijelima, te Tužiteljstvu i Pravobraniteljstvu Tuzlanskog kantona na daljnje postupanje. O provedenoj reviziji je upoznata i Kantonalna vlada, koja je bila nadležna kod privatizacije “Dite”. Trenutačno je u fazi postupak po žalbi Kantonalne agencije za privatizaciju, uloženoj na Rješenje.

Rješenje o pokretanju postupka revizije privatizacije “Feroelektra” doneseno je 2.4.2015. godine. Zbog obimnosti cijelog slučaja (vođenje dugogodišnjih upravnih sporova i postupaka), te izuzimanja tražene dokumentacije i godišnjih odmora relevantnih institucija (sud i tužteljstvo), nacrt izvješća je okončan 19.10.2015. godine i proslijeđen Upravi Društva na očitovanje.

Treća revizija, revizija privatizacije hotela “Holiday” Sarajevo HTD “Sarajevo” pokrenuta je 14.9.2015. godine. Prikupljen je veći dio dokumentacije i sada je u tijeku njezina analiza. Također, radi se i na pribavljanju dodatnih pojašnjenja i dokumenata vezanih za ovaj postupak revizije.

Na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, Vlada Federacije BiH je, po službenoj dužnosti, kao izjavljenu od neovlaštene osobe odbacila žalbu Agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona od 10.7.2015. godine na rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH od 25.6.2015. godine.

Ujedno, Vlada je ništavnim proglasila rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije kompanije “Dita” d.d. Tuzla od 25.6.2015. godine i predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak. Federalna vlada smatra da postupak privatizacije “Dite” d.d. Tuzla nije obavljen u potpunosti u skladu sa zakonskim odredbama.

Na 52. sjednici Vlade FBiH, održanoj 06.05.2016. godine, Vlada FBiH je usvojila izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2015. godine. Izvještaj je rezultat kontinuiranih aktivnosti u postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza privatiziranih preduzeća, kao i ugovora o kupoprodaji imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora, iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH i kantonalnih agencija za privatizaciju.

U postupku privatizacije državnog kapitala poduzeća u Federaciji BiH zaključeno je 615, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora u Federaciji BiH zaključena su 647 kupoprodajnih ugovora.

Ukupna kupoprodajna cijena iz ova 1.262 ugovora je 906.381.544,82 KM, uz ugovorene investicije od 1.584.108.850,96 KM i obavezu otvaranja 17.619 novih radnih mjesta. Realizovano je 1.058 kupoprodajnih ugovora, što je izvršenje od 83,84 posto, a 85 ugovora, ili 6,74 posto još su predmet kontrole. Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza raskinuta je 100 ili 7,92 posto kupoprodajnih ugovora, a za 19 ili 1,51 posto u toku su sudski postupci za raskid.

Kada je riječ o privatizaciji državnog kapitala poduzeća, od ukupno 615 ugovora u 481 slučaju (78,21 posto) ugovora su izvršene sve obveze. Od 18 ugovora iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH izvršeno je 12 ugovora ili 66,67 posto. Obaveze investiranja (113,33 posto) i prijema novih radnika (124,85 posto) izvršene su u obimu većem od ugovorenog.

Kod prodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora su, od ukupno 647 ugovora, za 577 ili 89,18 posto izvršene sve obaveze.

Na 53. sjednici Vlade FBiH, održanoj 13.05.2016. godine, Vlada FBiH donijela je Odluku o prihvatanju izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za period juli – decembar 2015. godine. U tom periodu izvršena je revizija privatizacije Dite d.d. Tuzla, Feroelektra d.d. Sarajevo i hotela Holiday Sarajevo HTD Sarajevo d.o.o. Sarajevo.

Kada je riječ o privrednom društvu Dita, u martu 2015. godine je pokrenut postupak revizije privatizacije koji je trajao oko tri mjeseca. Nacrt izvještaja je dostavljen Upravi društva na očitovanje, što je zakonski zastupnik i učinio, a zatim je zaključena revizija i donijet konačan Izvještaj s Rješenjem, te poslan nadležnim organima, kao i Tužilaštvu i Pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona na daljnje postupanje. Također, o provedenoj reviziji je upoznata i Vlada TK koja je bila nadležna za privatizaciju Dite. Trenutno je u fazi postupak po žalbi Kantonalne agencije za privatizaciju uložen na rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH. Nakon sačinjavanja izvještaja o reviziji privatizacije Feroelektra d.d. Sarajevo, drugostepeni organ je proglasio radnje i rješenja Agencije za reviziju privatizacije u FBiH ništavnim, s obzirom da u ovom predmetu postoji sudska odluka kaja mora biti tretirana kao res iudicata, odnosno presuđena stvar.

 

Treća revizija privatizacije hotela Holiday Sarajevo HTD Sarajevo d.o.o. Sarajevo pokrenuta je 14.9.2015. godine, dokumentacija većim dijelom prikupljena i urađen Nacrt izvještaja koji je upućen na komentar.

Agencija za reviziju privatizacije u FBiH je Planom rada za 2016. godinu predvidjela reviziju privatizacije privrednih društava Vranica d.d. Sarajevo, Centrotrans – DC d.o.o. Sarajevo, Rudnik mangana d.d. Bužim, Hotel Dalmacija d.o.o. Kiseljak i BNT Kovačnica Novi Travnik.

Na 78. sjednici Vlade FBiH, održanoj 18.11.2016. godine, Vlada FBiH je prihvatila izvještaj o radu Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za period januar-juni 2016.godine.

U prvoj polovini ove godine Agencija je radila na reviziji privatizacije u privrednim društvima Vranica d.d. Sarajevo i BNT Kovačnica Novi Travnik. Postupak privatizacije Vranice obavljen je u skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća i Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća.

Kad je riječ o BNT Kovačnici, u izvještaju je navedeno da revizori nisu u mogućnosti izraditi revizorski izvještaj o pretvorbi i privatizaciji zbog nedostatka potrebne dokumentacije.

Pored revizije privatizacije ovih privrednih društava, u Agenciji su tokom 2016. godine, preduzimane i druge aktivnosti u okviru revizijskih postupaka pokrenutih u toku 2015. godine, a posebno u vezi s revizijom privatizacije privrednog društva Dita d.d. Tuzla.

Agencija je treći put donijela Rješenje o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije Dita d.d. Tuzla. Međutim, na to rješenje Agencija za privatizaciju u FBiH i Kantonalna agencije za privatizaciju ponovno su uložile žalbe koje su dostavljene na odlučivanje drugostepenom organu.

Rješenje o pokretanju postupka revizije privatizacije Feroelektro d.d. Sarajevo, doneseno je 2.4.2015. godine. Zbog obimnosti cijelog slučaja, te izuzimanja tražene dokumentacije i godišnjih odmora u sudu i tužilaštvu, 19.10.2015. godine je završen Nacrt izvještaja i proslijeđen Upravi Društva na očitovanje. Uprava je tražila dodatni rok za izjašnjenje, što joj je i odobreno. Izjašnjenje, međutim, nije stiglo ni u novom roku, pa je Agencija 22.12.2015. godine donijela Rješenje o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije. Na ovo rješenje Agencija za privatizaciju u FBiH, je uložila žalbu, a drugostepeni organ (Stručno tijelo Vlade FBiH) je poništio prvostepeno Rješenje. Drugostepenim rješenjem odlučeno je da se u konkretnom slučaju radi o presuđenoj stvari (res iudicata), jer je prema presudi nadležnog suda raskinut kupoprodajni ugovor i predmet privatizacije vraćen Federaciji BiH. S tim u vezi, Agencija je okončala svoje aktivnosti u ovom slučaju.

Aktivnosti su prekinute i u slučaju hotela Holiday Sarajevo HTD Sarajevo d.o.o. Sarajevo, nakon što je potpisana sudska nagodba kojom su ugovorne strane poravnale međusobna dugovanja i potraživanja.

Agencija za reviziju privatizacije u FBiH od početka 2017. godine počela je revizije privatizacije šest firmi i do augusta 2017. utvrdila nepravilnosti u preduzeću “Poljopromet” Zenica, “Kladušnica” Velika Kladuša te “Automehanika” Sarajevo.

Revizija za “Šipad komerc” Sarajevo privremeno je obustavljena zbog nedostatka dokumentacije, a u toku je revizija privatizacije firmi “Borac eksport-import” Travnik i “Granit” Jablanica. Što se tiče revizije privatizacije banaka, od početka 2017. godine Agencija je okončala posao za “Investiciono-komercijalnu banku” Zenica i “Hrvatsku poštansku banku” Mostar,, te je konstatirano da su obje provele proces privatizacije u skladu sa zakonom i da nije bilo propusta.

Na 117. sjednici Vlade FBiH, održanoj 31.08.2017. godine, razmatrana je informaciju o realizaciji kupoprodajnih ugovora tehničko-tehnoloških cjelina sa infrastrukturom KTK “Visoko”.

Agencija za privatizaciju u FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Vlada Zeničko­dobojskog kantona, Općina Visoko i privredno društvo KTK “Visoko” d.d. zaduženi su da odrede po jednog predstavnika u radnu grupu koja će analizirati kupoprodajni ugovor i dati prijedlog rješenja.

Na 130. sjednici Vlade BiH, održanoj 24.11.2017. godine, Federalna vlada se upoznala sa informacijom o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period januar – juni 2017. godine, koju će uputiti Parlamentu FBiH.

U prvoj polovini ove godine su, navedeno je u informaciji, revizije bile pokrenute u privrednim društvima Šipad komerc d.d. Sarajevo, Automehanika d.d. Sarajevo, Granit d.d. Jablanica, TP Poljopromet d.d. Zenica, HUTP Kladušnica d.d. Velika Kladuša i Borac export-import d.d. Travnik. Također su bile obuhvaćene Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica, Hrvatska poštanska banke d.d. Mostar i Privredna banka d.d. Sarajevo.

Na 111. hitnoj sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 12.04.2018. godine Vlada je primila na znanje informaciju Agencije za reviziju privatizacije u FBiH o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli – decembar 2017. godine i u skladu sa Zakonom o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama uputila je Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i nadležnoj parlamentarnoj komisiji FBiH.

Od planiranih 14 privrednih društava planom rada za 2017. godinu, otvorena je revizija u deset, kao i jednom privrednom društvu koje nije bilo obuhvaćeno planom rada. Revizija je u drugoj polovini 2017. godine rađena u šest privrednih društava, a pokrenuta je i sedma i to u “Granitu” d.d. Jablanica, “Borcu” export-import d.d. Travnik, “Kladušnici” d.d. Velika Kladuša, “Baznoj hemiji” d.d. Vitkovići-Goražde, “Željezari Ilijaš” d.d. Ilijaš, “D.I. Janj TGS” d.d. Donji Vakuf i “Finvestu Drvar” d.d. Drvar.

Plan rada u reviziji privatizacije banaka za 2017. godinu je u potpunosti realiziran, jer su uspješno okončane četiri planirane revizije, dok su u drugoj polovici prošle godine revizije rađene u Privrednoj banci Sarajevo d.d. Sarajevo i Tuzlanskoj banci d.d. Tuzla

Plan rada ove agencije za 2017. godinu realiziran je 80 posto, s tim da je u dva privredna društva revizija privremeno obustavljena zbog neustupanja i nedostavljanja potrebne dokumentacije kako bi revizorski izvještaj bio kompletiran i doneseno odgovarajuće rješenje. Agencija je o ovome informirala Vladu Federacije BiH i cjelokupnu korespondenciju proslijedila nadležnim tužilaštvima.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi