Djelimično ispunjeno

Rekultivacija poplavljenih zemljišta

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Opredjeljeni smo za odlučan pristup rješavanju problema u poljoprivredi (…) /Radi ostvarivanja navedenih ciljeva podržat ćemo:• finansijske inpute usmjeravati za rekultivaciju zemljišta poplavljenih područja i klizišta,

Obrazloženje

U prve dvije godine rada, Vlada FBiH vršila je određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Federalna vlada je na 8. sjednici, 02.06.2015, donijela Odluku o usvajanju Programa sanacije posljedica poplava, erozija i bujica na vodnom području rijeke Save tokom 2014. godine

Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je 19.06.2015. Javni oglas za dodjelu pomoći poljoprivrednim dobrima uništenim u poplavama 2014. Sredstva za dodjelu pomoći obezbijeđena su u okviru Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini koji finansira Federacija BiH iz kreditnih sredstava Svjetske Banke. Pomoć se realizuje se kroz dodjelu poljoprivredne mehanizacije i opreme; plastenika, folija za plastenike i folija za jagode; te sadnog i sjemenskog materijala (voće, povrće, žitarice, industrijsko i krmno bilje).

U Izvještaju o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2015. godini, dat je pregled izvršenja strateškog cilja 2: Unapređenje pravno-institucionalnih kapaciteta, politika i planova u oblasti voda u Federaciji BiH u skladu sa domaćim potrebama i zahtjevima približavanja BiH standardima EU na polju zaštite od voda i zaštite vodnih resursa. U izvještaju je navedeno da je težište aktivnosti bilo usmjereno na realizaciju mjera, aktivnosti i projekata na sanaciji posljedica poplava na vodotocima i zaštitnim vodnim objektima, unaprjeđenju prevencije i smanjenju rizika od budućih poplava. Ministarstvo navodi da su u okviru ovog cilja postignuti sljedeći rezultati:

– Radni tekst izmjena i dopuna Zakona o vodama i doneseni podzakonski akti kojima je osigurano usklađivanje sa zahtjevima EU legislative i efikasnija pravna rješenja za FBiH u sistemu zaštite od poplava i upravljanja vodama;

– Usvajanje Programa sanacije posljedica poplava iz 2014. godine na vodnom području Save i realizacija BiH Akcionog plana zaštite od poplava i upravljanja vodama za period 2014-2017, koji je prihvaćen od EU kao planski dokument na nivou države BiH za oblast zaštite pd poplava i omogućeno korištenje sredstava EU za ovu oblast i u naredne dvije godine i po kome je otpočela realizacija 25 miliona eura IPA 2014 sredstava EU na projektima sanacije posljedica poplava i unaprjeđenja sistema zaštite od poplava, a čija realizacija se nastavlja i u narednoj godini i proširuje i na druge projekte;

– poboljšanje standarda kvaliteta voda osigurano kroz završetak realizacije WB Projekta “Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom”, završnu fazu realizacije Projekta “Zaštita kvaliteta voda u BiH”, te kroz realizaciju Projekta “Unaprjeđenja vodosnabdijevanja i sanitacije u FBIH”- Watsan FBiH kojim je obuhvaćeno 19 općina, sve ukupno vrijednosti oko 300 miliona KM, te pripremu realizacije novih projekata, za koje je i dalje onemogućeno korištenja IPA II sredstava zbog neusvajanja strateških dokumenata iz oblasti okoliša na nivou države;

– ocjena domaćeg pravnog okvira u oblasti voda i njegove usklađenosti sa 9 najvažnijih direktiva iz EU Acquis-a za vode izvršena kroz realizaciju Projekta EU “Jačanje kapaciteta u sektoru voda BiH”, uz izradu RBM Plana upravljanja vodama za sliv Save u BiH, što je podloga za izradu novih propisa u oblasti voda;

– kroz redovne aktivnosti Sektora za vode FMPVŠ težište je stavljeno na provođenje postojećeg Zakona i podzakonskih akata i otklanjanje nezakonitosti u upravljanju, kontroli rada i nadzoru nad radom AVP-a u provođenju javnih ovlaštenja, koordinaciju mjera prevencije poplava u planovima kantonima, AVPa i planovima drugih resora vezanih za zaštitu od poplava, saradnja i pomoć državnim organima u provođenju obaveza iz međunarodnih ugovora i konvencija i dr.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!