Reforma podsticaja u poljoprivredi

| Partija: | Oblast:

Opredjeljeni smo za odlučan pristup rješavanju problema u poljoprivredi i ostvarenje slijedećih ciljeva:• reformisati postojeći sistem podsticaja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH, učiniti ga prevednijim , transparentnijim i efikasnijim.

Obrazloženje

U prve dvije godine rada, Vlada FBiH vršila je određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Transparentnost sistema poticaja

Vlada FBiH je na 3. sjednici, 14.04.2015, prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o primopredaji dužnosti između ranijeg ministra Jerke Ivankovića¬Lijanovića i novoimenovanog ministra Šemsudina Dedića i dala saglasnost Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da što hitnije poduzme sve potrebne mjere i aktivnosti radi utvrđivanja stvarnog finansijskog stanja Ministarstva na dan 31.3.2015. godine (angažovanje unutrašnje, vanjske revizije i sl.). Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zadužena su da utvrde finansijske obaveze Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva unesene u Trezor, a neisplaćene iz ranijeg perioda, na dan 31.3.2015. godine. Od Ureda za reviziju institucija u FBiH zatraženo je da izvrši reviziju finansijskih izvještaja i usklađenosti poslovanja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima u FBiH zaključno sa 31.3.2015. godine.

Zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši naknadnu kontrolu subjekata kojima je odobrena novčana podrška u skladu s Programom poticaja za 2014. godinu za sve neizmirene obaveze Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje se nalaze u Trezoru, a odnose se na proizvodnje orijentirane izvozu i na dobrene novčane podrške po osnovu javnog poziva za model kapitalnih ulaganja i ruralnog razvoja.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da formira komisiju koja će izvršiti dodatnu analizu i provjeru za sve preostale neizmirene obaveze unesene u Trezor, a koje se odnose na Program poticaja za 2014. godinu.

 

Objedinjeni izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenim inspekcijskim nadzorima odobrenih poticaja u poljoprivredi, provedenim na osnovu zaključaka Vlade od 13.11.2014, te 10.2. i 14.4.2015. godine, usvojen je na 18. sjednici vlade, 20.08.2015. godine. Najavljeno je da će Vlada FBiH ukinuti rješenje kojim je odobreno pravo na novčanu podršku u predmetima u kojima federalni poljoprivredni inspektor utvrdio da klijent nije ispunjavao uslove za dodjelu podrški i donio rješenje o povratu isplaćenog dijela; kao i rješenja u slučajevima kada sredstva nisu isplaćena, a kada su inspektori utvrdili da klijent ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podršku.

Zaduženi su Federalno ministarstvo poljoprivrede i Federalna uprava za inspekcijske poslove da Vladi FBiH dostave informaciju o svim predmetima iz perioda od 2011. do 2015. godine u kojima je resorno ministarstvo rješavalo kao drugostepeni organ po žalbama na rješenja federalnih poljoprivrednih inspektora kojima je naložen povrat isplaćenih iznosa na ime poticaja, te donijelo meritorno rješenje kojim je, suprotno nalazu inspektora, uvažilo žalbu aplikanta, dodjelilo mu i isplatilo poticaj.

Federalno ministarstvo poljoprivrede zaduženo je i da, na osnovu Zakona o poljoprivredi, zabrani apliciranje za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoja, na period od tri godine, svim klijentima koji su novčana sredstva dobili na osnovu netačnih podataka ili su dobivena sredstva nenamjenski utrošili, a kojima je inspekcija naložila povrat nakon što je utvrđena zloupotreba.

Federalna uprava za inspekcijske poslove zadužena je takođe da, u što kraćem roku, Federalnom ministarstvu pravde dostavi svu dokumentaciju vezanu za nepravilnosti koje su inspektori utvrili u nalazima sudskih vještaka poimenično, na osnovu čijih nalaza je dodjeljivana novčana podrška, a kako bi ovo ministarstvo, u slučaju utvrđivanja konkretnih nezakonitosti, poduzelo zakonom propisane mjere u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o vještacima Federacije BiH.

Naloženo je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, da u saradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, usaglasi podatke, sačini korektnu i validnu evidenciju naloga za isplatu novčanih podrški klijentima koji su uredni i proslijedi je Federalnom ministarstvu finansija-Trezoru na postupanje, te je naloženo Federalnom ministarstvu finansija da do tada obustavi isplatu prispjelih spornih naloga.

Na 19. sjednici Vlade FBiH, 27.08.2015, razmatran je Izvještaj Radne grupe o izvršenoj kontroli pojedinih rješenja donesenih na osnovu Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava za realizaciju zahtjeva u okviru modela ruralnog razvoja – kapitalna ulaganja i investicije. Vlada FBiH je zadužila nadležne istražne i inspekcijske organe Federacije BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, ispitaju navode i poduzmu mjere na osnovu Izvještaja Radne grupe i Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na dan 31.12.2012. godine. Federalna uprava za inspekcijske poslove zadužena je da nastavi kontrole dodijeljenih sredstava i njihovog namjenskog korištenja.

Na istoj sjednici razmatrane su i informacija Komisije za ruralni razvoj od 22.6.2015. godine i njena dopuna od 1.7.2015. godine.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da formira novu Komisiju za ruralni razvoj koja će izvršiti primopredaju zaprimljene dokumentacije i predmeta, obraditi preostalih 420 nerealiziranih zahtjeva po osnovu Javnog poziva i predložiti Vladi Federacije BiH način njihovog rješavanja. Na 34. sjednici, 16.12.2015, Vlada FBiH je prihvatila prijedlog posebne Komisije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i ukinula 68 izvršnih rješenja o odobravanju novčane podrške u poljoprivredi izdatih u 2014. godini.

 

U februaru 2016. godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo je spisak svih isplaćenih poticaja od 2007. do 2015. godine.

 

Visina i planiranje poticaja

Ukupan iznos poticaja za poljoprivredu u 2015. godini isti je kao i u 2014. godini. U Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu planirani su isti iznosi za subvencije u poljoprivredi i veterinarstvu kao i u 2015. godini (65.800.000 KM), iako je Srednjoročnom strategijom razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH 2015-2019, koja je usvojena u maju 2015. godine, planirano da se iznos poticaja u 2016. podigne na 77.800.000 KM.

 

Na 13. sjednici Vlade FBiH, 02.07.2015, usvojena je Odluka kojom je usvojen Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđene Budžetom Federacije BiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 65.800.000 KM; te Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo”, utvrđen Budžetom FBiH za 2015. godinu u iznosu od 2.500.000 KM.

Najavljeno je da će nadležni poljoprivredni kantonalni inspektori, odnosno ovlašteni službenici kantonalnih ministarstava, ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i federalna poljoprivredna inspekcija, u cilju namjenskog utroška sredstava vršiti kontrolu programa poticaja za poljoprivredu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih korisnika, kao i u toku prikupljanja i obrade dokumentacije vezano za proizvodnju, a prije dostavljanja aplikacije Federalnom ministarstvu; kontrolu proizvodnji i realizacije ostalih mjera, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, vršit će ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i Federalna poljoprivredna inspekcija.

U saopštenju sa sjednice navedeno je da će realizacija programa poticaja za veterinarstvo, koji obuhvata sredstva predviđena za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja i sredstva namijenjena za kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porijekla, biti vršena u zavisnosti od ostvarenih prihoda u Budžetu FBiH.

U maju 2015. godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojilo je Srednjoročnu strategiju razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH 2015-2019. u kojoj je navedeno da je potrebno uspostaviti stabilnost novčane podrške; te da se unaprijed zna koji je obim sredstava predviđen podrškom, kakva im je namjena i ko su budući potencijalni korisnici. Vlada FBiH je, međutim, usvojila Izmjene i dopune Odluke o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu”, na 33. sjednici, 10.12.2015. Program je izmijenjen na način da je iznos od 12.300.000 konvertibilnih maraka za biljnu proizvodnju umanjen na 10.700.000 KM, dok je predviđenih 3.400.000 KM za ostale podrške umanjeno na 1.840.000 KM. Sredstva za animalnu proizvodnju povećana su za 3.160.000 KM.

 

Izmjenama programa utvrđeno je da fizička osoba ne može ostvariti novčanu podršku veću od 6.000 KM godišnje, te da prerađivači mlijeka imaju obavezu otkupljivati mlijeko koje je proizvedeno u skladu s Pravilnikom o sirovom mlijeku. Naveden je broj i vrsta uslovnih grla za ostvarivanje novčane podrške proizvodnji silažnog kukuruza, te je propisana minimalno poticana količina teladi iz domaćeg uzgoja (tri), odnosno iz uvoza (deset). Precizirano je da će tov junadi od teladi iz uvoza biti potican do 1.1.2016. godine.

Ukinuta je realizacija Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u okviru modela ostalih podrški, kao i podrške za proizvodnju orijentisanu ka izvozu, te za stvaranje ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača. U okviru istog modela, umanjenja su izvršena kod sufinansiranja premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji (s 90 hiljada na 60 hiljada KM), kod sufinansiranja izlaganja na privrednim manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor (sa 70 hiljada na 40 hiljada KM), za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji (sa 70 na 60 hiljada KM).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi