Ispunjeno manjim dijelom

Razvoj elektroenergetskog sektora

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Potpuno oslanjanje na domaće resurse uglja i hidropotencijala u elektroenergetskom sektoru u nastojanju da se osigura:• dugoročan, uravnotežen i održiv razvoj elektroenergetskog sektora kao jednog od glavnih pokretača i nosilaca ekonomskog rasta,

Obrazloženje

U prve tri godine aktuelnog mandata, aktivnosti Vlade FBiH na ispunjavanju ovog obećanja su započete, ali nisu nastavljene.

Ovo obećanje poklapa se sa jednim od ciljeva usvajanja Elektroenergetske politike FBiH, onako kako je propisano članom 5. Zakona o električnoj energiji u FBiH (2013), koji navodi da se Elektroenergetskom politikom osigurava “promovisanje uravnoteženosti razvoja elektroenergetskog sektora u cjelini uzimajući u obzir promjene u potrošnji”. Prema ovom zakonu, Vlada Federacije BiH pedlaže Energetsku strategiju FBiH, a usvaja je Parlament FBiH, za period od najmanje 20 godina. Njen sastavni dio je Elektroenergetska strategija FBiH, a u skladu sa ovom strategijom se, zatim, donosi Elektroenergetska politika.

Vlada FBiH je polovinom 2017. godine izradila prijedlog Strategije razvoja energetskog sektora, koji još nije usvojen u Parlamentu FBiH, te shodno tome nije uslijedilo ni usvajanje elektroenergetske strategije i politike kojima bi se definiralo ispunjavanje ovih ciljeva. Do kraja treće godine aktuelnog mandata su, stoga, urađene tek predpripremne radnje za ispunjavanje ovog obećanja.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH održao je 21.01.2016. godine tematsku  sjednicu o stanju u elektroenergetskom sektoru u Federaciji BiH. Na sjednici je razmatrana Informacija o stanju u elektroenergetskom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine sa prijedlogom mjera koju je pripremilo Fedealno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Dom naroda je na ovoj sjednici usvojio Prijedlog mjera za obezbjeđenje skladnog rada, dugoročnog održivog razvoja i uspješnog poslovanja elektroprivrednih društava. U Izvještaju s tematske sjednice navedeni su zaključci koje je Dom naroda usvojio nakon razmatranja pomenute Informacije, uključujući i zaključak o potrebi za usvajanjem Strategije razvoja energetskog sektora.

Vlada FBiH je na 44. sjednici, 10.03.2016. godine, Odlukom prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pripremama za donošenje Energetske strategije FBiH, te dala saglasnost za izradu ove strategije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015.-2035. godina, sa osvrtom na period do 2050. godine. Data je i saglasnost na predložene smjernice energetske politike kao polazište i osnov za izradu Energetske strategije. Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u roku od 30 dana od dana stupanja Odluke na snagu, pripremi i Vladi na saglasnost dostavi projektni zadatak za izradu Energetske strategije.

Na 51. sjednici, 29.04.2016, Vlada FBiH dala je saglasnost i usvojila Projektni zadatak za izradu Energetske strategije Federacije BiH za period 2015.-2035. godina s projekcijom na 2050. godinu, koji je predložilo Federalno ministarstva energije, rudarstva i industrije. U saopštenju je navedeno da Strategija uključuje potpunu reformu energetskog sektora i da joj je cilj uspostavljanje sistema upravljanja energijom u skladu sa adekvatnim sistemima EU. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da izvrši odabir konsultantske firme za izradu Strategije, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Na 63. sjednici, 22.07.2016, Vlada je usvojila informaciju FMERI o realizovanim aktivnostima na izradi Energetske strategije Federacije BiH i dala saglasnost za izdvajanje 600.000 KM (bez PDV) za izradu strategije. Rečeno je da će sredstva biti osigurans rebalansom Budžeta za 2016. godinu. Na 94. sjednici, 03.03.2017, Vlada FBiH je usvojla još jednu informaciju resornog ministarstva o izradi strategije, te prijedlog daljih aktivnosti. Rečeno je da bi tehničku pomoć na izradi strategije trebao pružiti konzorcij međunarodnih konsultanata pod vodstvom PriceWaterhouse Coopersa, što je obezbijedila Ambasada Velike Britanije u BiH.

Na 78. hitnoj sjednici, 10.07.2017, Federalna vlada je utvrdila Okvirnu energetsku strategiju FBiH do 2035. godine koja, zajedno sa ažuriranom Energetskom strategijom Republike Srpske i Okvirnom energetskom strategijom Brčko Distrikta, čini osnov za izradu Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine. Vlada je najavila da će strategija biti upućena Parlamentu Federacije BiH, što je učinjeno 31.8.2017. godine. Do isteka treće godine aktuelnog mandata, strategija nije razmatrana u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!