Ravnopravno učešće žena u svim društvenim i političkim aktivnostima

| Partija: | Oblast:

SBB je opredijeljen za ravnopravno učešće žena u svim javnim, kulturnim, društvenim i političkim aktivnostima, posebno u političkom životu. Poznato je da SBB u svom članstvu ima najveći postotak žena od svih drugih stranaka u BiH.

Obrazloženje

U radu Vlade FBiH, u mandatu 2014-2018. nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Prema podacima iz Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava žena u bosni i hercegovini za 2016. godinu (koje priprema Sarajevski otvoreni centar) potrebno je sistematski raditi na poboljšanju položaja žena u društvu, a posebno se posvetiti pitanjima marginal izovanih grupa žena kao što su povratnice, žene žrtve rata, Romkinje, žene s invaliditetom, samohrane majke, žene žrtve nasilja, lezbejke, biseksualne i trans* žene, koje su u velikoj mjeri diskriminisane, marginalizovane, a u određenom broju i u potpunosti društveno isključene.

Prema podacima iz Šestog periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine o provedbi Konvencije o eliminaciji svih obika diskriminacije žena  (2013-2016), učešće žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u BiH na svim nivoima iznosi oko 20%.

Prema Izvještaju Vijeća Evrope, koji prati napredak 46 članica prema ciljevima koje je Ministarsko vijeće Vijeća Europe postavio još 2003. godine po kojima najmanje 40 posto žena ili muškaraca mora biti uključeno u sve sfere političkog i javnog života, BiH je ispod europskog prosjeka kada je u pitanju ravnopravnost spolova u procesu donošenja odluka.

Prosječno, parlamenti u europskim državama imaju 25,6 posto žena. Bosna i Hercegovina je u tom pogledu ispod prosjeka sa 21,4 posto žena u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine. U BiH samo je 13 posto žena u Domu naroda BiH i daleko smo ispod europskog prosjeka u pogledu članova koji se delegiraju u te domove.

Završni izvještaj o provedbi Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini 2014-2017. godina kaže da podaci o učešću žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim nivoima organizacije vlasti u BiH iznosi oko 20%. Primjena postojećih zakonskih odredbi kao što su kvota od 40% (član 4.19. Izbornog zakona BiH, ili član 20. ZoRS-a), dovela je do određenog napretka, ali potrebno je uključivanje dodatnih afirmativnih mjera koje bi rezultirale konkretnim povećanjem broja žena na mjestima donošenja odluka.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi