Povezivanje univerziteta sa realnim sektorom

| Partija: | Oblast:

Naš cilj je efikasan, kvalitetan i brzo reagujući obrazovni sistem, čiji je razvoj povezan sa potrebama tržišta, ekonomskog i društvenog razvoja BiH.S tim ciljevima zalagat ćemo se za :• stimulaciju svih vidova povezivanja univerziteta sa realnim sektorom i međunarodnim institucijama i fondovima.

Obrazloženje

U radu Vlade FBiH, tokom mandata 2014-2018. zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Na 27. sjednici Vlade FBiH, održanoj 15.10.2015. godine, Vlada FBiH prihvatila je Prijedlog akcionog plana za primjenu Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za period 2015. – 2020. godina, te svoj Generalni sekretarijat zadužila da ovaj dokument uputi vladama kantona kako bi oni pristupili izradi svojih akcionih planova.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalni zavod za zapošljavanje su obavezani da, u saradnji s ostalim članovima Radne grupe, prate napredak ostvaren u razvoju djelatnosti karijerne orijentacije u FBiH, u skladu s ciljevima utvrđenim u Strateškim pravcima i prema prijedlogu mjera i aktivnosti iz Prijedloga akcionog plana za njegovu primjenu, te da jednom godišnje Vladi Federacije BiH o tome podnose izvještaj do 2020. godine.

Dokument daje smjernice za revitaliziranje i moderniziranje karijerne orijentacije kao jedne od ključnih djelatnosti za razvoj društva. Karijerna orijentacija obuhvata sve aktivnosti koje se poduzimaju tokom života radi identificiranja vlastitih sposobnosti, kompetencija i interesovanja, razvoja vještina potrebnih za prikupljanje relevantnih informacija, njihovu analizu i donošenje na činjenicama zasnovanih odluka koje se odnose na procese učenja, obrazovanja i razvoja karijere, uključujući izbor srednje škole, fakulteta, odnosno zanimanja, ili pak promjenu radnog mjesta ili zanimanja, stručno usavršavanje s ciljem napredovanja u karijeri i slično. Svrha izrade Prijedloga akcionog plana je, prije svega, razrada specifičnih ciljeva razvoja karijerne orijentacije u FBiH utvrđenih u Strateškim pravcima.

U Prijedlogu akcionog plana su za svaki od devet specifičnih ciljeva razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH predložene mjere, aktivnosti, indikatori izvršenja, nosioci aktivnosti, institucije koje će pratiti provođenje aktivnosti, vremenski okvir i izvori finansiranja.

Strateški pravci razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za period 2015-2020. godina” je izrađen u 2014. godini, a Vlada FBiH je isti usvojila na 143. sjednici, održanoj 10.12.2014.

Vlada FBiH je, na 48. sjednici održanoj 07.04.2016. godini, prihvatila Izvještaj za 2015. godinu o postignutom napretku u izvršavanju ciljeva i mjera iz Operativnog plana aktivnosti na provođenju mjera i preporuka sadržanih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja s prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, navodi se u ovom izvještaju, u 2015. godini izradilo Informaciju o mogućnosti uvođenja obaveznog srednjoškolskog obrazovanja sa dvogodišnjim trajanjem u FBiH. Ovu mjeru su do sada implementirali Sarajevski, Bosansko-podrinjski i Unsko-sanski kanton.

U Unsko-sanskom kantonu su, u skladu s dokumentom Strateški pravci razvoja karijerne orijentacije u FBiH za period 2015.-2020. godina, predložene izmjene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju, kojim predviđa uvođenje novih programa karijerne orijentacije u sve srednje škole, dok je u Bosansko-podrinjskom kantonu donesen Pravilnik o profesionalnoj orijentaciji, koji se provodi u osnovnim školama u ovom kantonu.

U Tuzlanskom kantonu je u primjeni oko 50 posto modularnih nastavnih planova i programa, a Pedagoški zavod ovog kantona educira nastavnike za njihovu primjenu. U Bosansko-podrinjskom kantonu primjenjuju se modularni nastavni planovi programi za porodice zanimanja za koje su izrađeni.

U Izvještaju je navedeno i da su zakone o obrazovanju odraslih donijeli Unsko-sanski, Zeničko-dobojski, Tuzlanski, Bosansko-podrinjski, Zapadnohercegovački i Kanton Sarajevo.

Prema informacijama Federalnog zavoda za zapošljavanje, pokrenut je Program pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje, čiji je cilj priprema za rad najmanje 1.100, i od tog broja zapošljavanje najmanje 770 osoba. Program je fokusiran na nezaposlene koji nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada je riječ o novim metodama i tehnologijama rada u sektoru privrede (metaloprerada, drvoprerada, tekstil, turizam i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija u najširem smislu), ali i u medicinskom sektoru, građevinarstvu, prehrambenom i drugim sektorima.

Prema obrazovnoj strukturi polaznika, koji su do sada završili obuku, 19,32 posto nema kvalifikaciju, 25,57 posto su kvalifikovane osobe, 51,14 posto su osobe sa srednjom školom četvrtog stepena, dok je 3,98 fakultetski obrazovanih.

Polaznici, od kojih je 31,14 posto žena, prosječne su dobi od 30,7 godina i u prosjeku su tražili zaposlenje 17,73 mjeseci

14. januara 2016. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju o uspostavi Partnerstva politika za cjeloživotno učenje Federacije BiH. Memorandum su potpisali federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić, predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarpašić i direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Omer Korjenić.

Ovim Memorandumom uspostavlja se Partnerstvo politika koje će funkcionirati kao savjetodavno tijelo u cilju uspostave saradnje u vođenju politika cjeloživotnog poduzetničkog učenja. U Memorandumu je navedeno da Partnerstvo politika, kao savjetodavno tijelo, nema izvršne nadležnosti i poduzima aktivnosti u cilju koordiniranja, prikupljanja podataka, praćenja realizacije i formiranja preporuka, savjeta i izvještaja članovima partnerstva u skladu s nadležnostima i misijom njihovog djelovanja.

Na 133. sjednici Vlade FBiH, održanoj 21.12.2017. godine, Vlada FBiH dala je saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu. Programom je u 2018. godini planirana izrada standarda usluga karijerne orijentacije ili usmjeravanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, čiji je cilj unapređenje i proširenje usluga za profesionalno informisanje učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i proširenje i unificiranje radionica za tražioce zaposlenja. S ciljem poboljšanja usluga individualnog i grupnog savjetovanja nezaposlenih, planirane aktivnosti se odnose na provođenje ispitivanje zadovoljstva korisnika klubova za traženje posla i centara za informisanje, savjetovanje i obuku, izmjene sadržaja radionica u skladu sa iskazanim potrebama korisnika, izradu i pilotiranje dvije nove radionice, održavanje tematskih sastanaka i provođenje obuka zaposlenika koji rade u klubovima za traženje posla i centrima za informisanje, savjetovanje i obuku, te izrada kataloga radionica za nezaposlene osobe. Dodatno će biti unaprijeđena web-stranica www.abecedakarijere.ba, koja može biti jedinstveni izvor aktuelnih informacija o karijernoj orijentaciji.

Za realizaciju aktivnosti profesionalne orijentacije u 2018. godini planirano je 150.000 KM.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u decembru 2017. godine usvojilo je Informaciju o upisnoj politici i tržištu rada u oblasti visokog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima iz Informacije, kreiranje upisne politike i prilagođavanje obrazovanju za tržište rada u oblasti visokog obrazovanja prvenstveno zahtjeva kvalitetne podatke o potražnji radne snage po točno određenim zanimanjima, odnosno o broju nezaposlenih po određenim VSS zanimanjima te praćenje suvremenih kretanja i potrebe za novim zanimanjoma usklađenim s potrebama globaliziranog tržišta rada, novim znanjima i novim tehnologijama.

Trenutno dostupni podatci o tržištu rada daju uvid u generalnu kvalifikacionu strukturu registriranih nezaposlenih osoba, bez detaljne strukture nezaposlenih VSS kadrova. S druge strane, upisna politika izuzetno je fragmentirana i nalazi se u isključivoj nadležnosti kantona u FBiH. U tom kontekstu, neophodno je ukazati na nepostojanje kumulativnog pregleda upisanih studenata sa pripadajućim studijima.

Imajući u vidu nepostojanje temeljnih podataka za kvalitetnu analizu potreba na tržištu rada i upisne politike, jasno je da upisna politika nije i ne može biti razvojno orijentirana te da se ista implementira po ad hoc principu često zasnovanom na socijalnim kriterijima, ali i težnjama određenih interesnih skupina za ostvarivanje profita bez adekvatne brige o kvalitetu obrazovnog procesa.

U cilju implementacije Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH za period 2012-2022. godine – Sinergija i partnerstvo, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je objavilo je Javne pozive u okviru Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa u 2016. i 2017. godini za sljedeće programe: a) Podrška javnim visokoškolskim ustanovama za projekte osiguranja kvaliteta i projekte povezivanja s potrebama tržišta rada, b) Podrška realizaciji programa međunarodne akademske i studentske mobilnosti i razmjene.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi