Djelimično ispunjeno

Neprofitno socijalno stanovanje

Opštine: Bihać

Realizacijom projekta izgradnje stambene zgrade sa oko 38 stambenih jedinica u okviru projekta „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ – projekt CEB II, svi koji privremeno koriste gradske stanove uz status raseljene osobe, bit će premješteni u novu stambenu zgradu, što će osloboditi oko 50 gradskih stanova, te će tako biti stvoreni preduslovi za realizaciju projekta tzv. neprofitnog-socijalnog stanovanja.
Socijalno neprofitno stanovanje nije potpuno besplatno nego podrazumijeva simboličnu naknadu koja služi vlasniku objekta neprofitno-socijalnog stanovanja, u ovome slučaju Gradu, za održavanje i upravljanje objektima, čime se korisnicima/ stanarima s druge strane osiguravaju bolji i ljepši uslovi za život. Korisnici/stanari imaju obavezu redovno plaćati svoje režijske troškove (struju, vodu, odvoz smeća i slično). Visinu simbolične najamnine/zakupnine će utvrditi Gradsko vijeće. U slučaju da stanove koriste porodice bez primanja ili s veoma niskim primanjima, ostavlja se mogućnost stopostotnog subvencioniranja iz budžeta Grada. Korisnici mogu koristiti socijalne stanove sve dok ispunjavaju propisane uslove.

Obrazloženje

Tokom dvije godine mandata ovo obećanje je djelimično ispunjeno.

Izvor: Pokret za modernu i aktivnu Krajinu - PoMAK: Izborni program

Prema planu rada JU Centar za socijalni rad Bihać, predviđeno je da se u 2021. godsini kontinuirano radi na zatvaranjima kolektivnih centara.

U okviru projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“ (CEB II projekat) 45 lokalnih zajednica u BiH postaće vlasnici objekata namijenjenih za stambeno zbrinjavanje po modelu neprofitno – socijalnog stanovanja, među kojim i Grad Bihać. Ovi objekti će biti dodijeljeni na korištenje raseljenim licima i socijalno ugroženim porodicama koji žive u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima. (…)

U toku 2019. godine izvršena je verifikacija korisnika koje su općine predložile u svojim aplikacijama, a u skladu sa propisanim kriterijima za dodjelu stambenih jedinica na korištenje. Nakon završetka verifikacija u toku 2021. godine očekuje se početak garđevinskih radova na izgradnji stambenih jedinica.

Za relizaciju CEB II projekta u  Budžetu grada, za 2021. godinu planirano je 140.000KM za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže.


Prema programu rada JU “Centar za socijalni rad” Bihać,  i dalje stoji skoro identičan tekst kao i 2021. sa jednom razlikom.

U toku 2019. godine izvršena je verifikacija korisnika koje su općine predložile u svojim aplikacijama, a u skladu sa propisanim kriterijima za dodjelu stambenih
jedinica na korištenje. U toku 2022. godine očekuje se izgradnja stambenih jedinica.

U julu 2022. godine izabran je najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga nadzora na radovima za izgradnju kolektivnog stanovanja CEB II, Lamela 1. i Lamela 2, a u oktobru 2022. godine, odabran je izvođač radova za izradu projekta niskonaponskog priključka Glavnog razvodnog mjernog ormara GRMO – radi priključka na elektro mrežu – Stambenog objekta CEB II – Novo naselje Ribić.“.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!