Djelimično ispunjeno

Neprofitno socijalno stanovanje

Opštine: Bihać

Realizacijom projekta izgradnje stambene zgrade sa oko 38 stambenih jedinica u okviru projekta „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ – projekt CEB II, svi koji privremeno koriste gradske stanove uz status raseljene osobe, bit će premješteni u novu stambenu zgradu, što će osloboditi oko 50 gradskih stanova, te će tako biti stvoreni preduslovi za realizaciju projekta tzv. neprofitnog-socijalnog stanovanja.
Socijalno neprofitno stanovanje nije potpuno besplatno nego podrazumijeva simboličnu naknadu koja služi vlasniku objekta neprofitno-socijalnog stanovanja, u ovome slučaju Gradu, za održavanje i upravljanje objektima, čime se korisnicima/ stanarima s druge strane osiguravaju bolji i ljepši uslovi za život. Korisnici/stanari imaju obavezu redovno plaćati svoje režijske troškove (struju, vodu, odvoz smeća i slično). Visinu simbolične najamnine/zakupnine će utvrditi Gradsko vijeće. U slučaju da stanove koriste porodice bez primanja ili s veoma niskim primanjima, ostavlja se mogućnost stopostotnog subvencioniranja iz budžeta Grada. Korisnici mogu koristiti socijalne stanove sve dok ispunjavaju propisane uslove.

Izvor: Pokret za modernu i aktivnu Krajinu - PoMAK: Izborni program

Prema planu rada JU Centar za socijalni rad Bihać, predviđeno je da se u 2021. godsini kontinuirano radi na zatvaranjima kolektivnih centara.

U okviru projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“ (CEB II projekat) 45 lokalnih zajednica u BiH postaće vlasnici objekata namijenjenih za stambeno zbrinjavanje po modelu neprofitno – socijalnog stanovanja, među kojim i Grad Bihać. Ovi objekti će biti dodijeljeni na korištenje raseljenim licima i socijalno ugroženim porodicama koji žive u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima. (…)

U toku 2019. godine izvršena je verifikacija korisnika koje su općine predložile u svojim aplikacijama, a u skladu sa propisanim kriterijima za dodjelu stambenih jedinica na korištenje. Nakon završetka verifikacija u toku 2021. godine očekuje se početak garđevinskih radova na izgradnji stambenih jedinica.

Za relizaciju CEB II projekta u  Budžetu grada, za 2021. godinu planirano je 140.000KM za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže.


Prema programu rada JU “Centar za socijalni rad” Bihać,  i dalje stoji skoro identičan tekst kao i 2021. sa jednom razlikom.

U toku 2019. godine izvršena je verifikacija korisnika koje su općine predložile u svojim aplikacijama, a u skladu sa propisanim kriterijima za dodjelu stambenih
jedinica na korištenje. U toku 2022. godine očekuje se izgradnja stambenih jedinica.

U julu 2022. godine izabran je najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga nadzora na radovima za izgradnju kolektivnog stanovanja CEB II, Lamela 1. i Lamela 2, a u oktobru 2022. godine, odabran je izvođač radova za izradu projekta niskonaponskog priključka Glavnog razvodnog mjernog ormara GRMO – radi priključka na elektro mrežu – Stambenog objekta CEB II – Novo naselje Ribić.“.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!