Djelimično ispunjeno

Međunarodne obaveze u elektroenergetskom sektoru

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Potpuno oslanjanje na domaće resurse uglja i hidropotencijala u elektroenergetskom sektoru u nastojanju da se osigura:• implementacija međunarodnih obaveza u elektroenergetskom sektoru i usaglašavanje sa državnim propisima i politikama,

Obrazloženje

U aktuelnom mandatu zabilježene su aktivnosti vezane za ovo obećanje.

Vijeće ministara BiH  usvojilo je na 37. sjednici , 30.12.2015, Nacionalni plan smanjenja emisija za Bosnu i Hercegovinu (NERP BiH) i dalo saglasnost Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da ovaj plan dostavi Sekretarijatu Energetske zajednice do 31.12.2015. godine. U saopštenju sa sjednice navedeno je da je Bosna i Hercegovina ovim po prvi put na vrijeme izvršila svoju obavezu prema Energetskoj zajednici, te da se usvajanjem NERP-a stvaraju preduvjeti za smanjenje emisija iz kotlova termoelektrana, a time i smanjenja štete po zdravlje ljudi i okoliš.

Vijeće ministara BiH je na 21. sjednici, 2.9.2015,  usvojilo informaciju o nastupu delegacije BiH na konferenciji zemalja zapadnog Balkana, održanoj u Beču 27.8.2015. godine. Zaključeno je da je vrlo bitno pristupiti izradi energetske strategije kao uvjetu za kandidiranje projekata iz ove oblasti. U Izvještaju o radu Vijeća ministara BiH za 2015. godinu navedeno je da je Evropska komisija konstatovala da Bosna i Heregovina mora izraditi energetsku strategiju i hitno poduzeti korake kako bi se završile aktivnosti na preuzimanju Trećeg energetskog paketa za plin i električnu energiju.

Na 42. sjednici Vijeća ministara, 9.2.2016, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da uspostavi radnu grupu za što hitniju pripremu Prijedloga strategije za energiju za BiH. Ministarstvo je takođe zaduženo da do kraja mjeseca dostaviti Vijeću ministara Prijedlog državnog akcionog plana za obnovljive izvore energije. Akcioni plan je usvojen na 50. sjednici Vijeća ministara, održanoj 30.3.2016.

Prijedlog dokumenta okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine razmatran je tek na 107. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 6.7.2017, kada je Vijeće ministara BiH izrazilo spremnost da usvoji strategiju nakon što nadležni organi u BiH dostave svoje mišljenje. Nakon toga nisu zabilježene duge aktivnosti Vijeća ministara na usvajanju strategije.

U Odgovorima Vijeća ministara na Upitnik Evropske komisije (odgovori na Poglavlje 15) koji su predati  28.02.2018, navedeno je da se izrada Okvirnog strategije u oblasti energije do 2035. godine nalazi u završnoj fazi, te da je usko vezana za izradu okvirnih strategija u FBiH i BD i ažuriranje strategije u RS.

 

U oktobru 2017. godine, Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH organizovala je za poslanike/ce i delegate/kinje u PSBiH <a href=”http://static.parlament.ba/doc/106926_(B)%20Informacija.pdf”>prezentaciju o temi “Trenutno stanje u ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o Energetskoj zajednici”</a>. U ime Sekretarijata Energetske zajednice svoje izlaganje je imao Janez Kopač, koji je ponovio da se razmatra uvođenje sankcija BiH (preciznije, entitetima u BiH) zbog neizvršavanja preuzetih obaveza. Kopač je naglasio da su BiH i Makedonija jedina zemlje koje nisu preuzele Treći energetski paket, te da je državni Zakon o gasu trebao biti usvojen do kraja marta 2017. godine, a do kraja juna sa njim su se trebali uskladiti entitetski zakoni.

 

Dom naroda je usvojio zaključke o ovoj raspravi na svojoj <a href=”http://parlament.ba/session/OSessionDetails?id=1054&amp;ConvernerId=2″>35. sjednici</a> (25.1.2018.), sa kojima se Vijeće ministara upoznalo na svojoj <a href=”http://www.vijeceministara.gov.ba/saopstenja/sjednice/zakljucci_sa_sjednica/?id=27499″>132. sjednici</a> (8. 2. 2018.) i pozvalo institucije na svim nivoima vlasti da “u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima u oblasti energetike, odmah poduzmu sve neophodne aktivnosti na što bržem ispunjavanju obaveza koje za Bosnu i Hercegovinu proizilaze iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice, a posebno one koje se odnose na preuzimanje Trećeg energetskog paketa”.  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je zaduženo da hitno dostavi u parlamentarnu proceduru zakonske prijedloge koji su neophodni za ispunjavanje obaveza u pogledu preuzimanja Trećeg energetskog paketa, odnosno uređenja tržišta plina i električne energije.

Do isteka treće godine mandata Vijeća ministara BiH, nisu zabilježene druge aktivnosti na ovom obećanju.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!