Ispunjeno manjim dijelom

Jedinstvena politika za boračku populaciju

Partije: SDA | Oblasti: Socijalna politika

Naš cilj u oblasti boračko-invalidske zaštite je osigurati dostignuti obim prava i pravičan status boračkih populacija u skladu sa njihovim potrebama i realnim mogućnostima društva. Insistirajući na pravičnoj kategorizaciji i materijalnom obezbjeđenju ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca podržat ćemo: • utvrđivanje jedinstvene politike donošenjem sistemskih propisa kojima se reguliraju osnovna socijalno-statusna pitanja i pravni položaj boračke populacije,

Obrazloženje

Obećanje je manjim dijelom ispunjeno u mandatu 2014-2018

Na 9. sjednici Vlade FBiH, 04.06.2015. je donijela Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite. Među novopredloženim rješenjima je brisanje iz teksta Zakona odredaba koje definiraju tri uredbe po kojima je ranije ostvarivano pravo iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, a umjesto njih je dodan Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata. Jedna od novina je i ta što je iz članka 9. Zakona, koji se odnosi na uvjerenja koja se stavljaju izvan snage, brisan dio koji govori o uvjerenjima koja su “izdata u upravnom postupku samo na temelju izjava svjedoka, potvrde boračkog udruge ili na temelju medicinske dokumentacije, a u suprotnosti su sa evidencijama o neisplaćenim vojničkim plaćama”. Na 76. sjednici Vlade FBiH, 04.11.2016. Federalna vlada prihvatila je izjašnjenje o amandmanu Kluba zastupnika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Prihvaćen je amandman na članak 7. koji glasi da se “protiv rješenja Federalnog ministarstva donesenih u postupku revizije ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod kantonalnog suda nadležnog prema mjestu donošenja rješenja kojim je priznato pravo koje je bilo predmet kontrole po odredbama ovog zakona”. U obrazloženju amandmana je navedeno da je, prema informacijama iz Vrhovnog suda Federacije BiH, pokrenuto oko 6.000 upravnih sporova u svezi Zakona o provođenju kontrole. Zbog ograničenih ljudskih i materijalnih kapaciteta, postupak pred ovim sudom traje jako dugo i korisnici prava nisu u mogućnosti ostvariti svoje pravo pristupa sudu i po nekoliko godina, što je znatno van standarda za donošenje odluke u razumnom roku, koje je pravna država prema evuopskim standardima dužna osigurati svojim građanima. Problem se dodatno usložnjava informacijama da će u narednom razdoblju biti još nekoliko tisuća ovakvih predmeta. Na ovaj način, sukladno odredbama članka 41. Zakona o upravnim sporovima, stranka može Vrhovnom sudu FBiH podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje sudske odluke protiv odluke kantonalnog suda donesene u upravnom sporu, čime bi korisnicima bio osiguran pravni lijek i dvostupnost u odlučivanju u sudskom postupku. Ovaj zakon je usvojen u različitim tekstovima u Predstavničkom domu (mart 2016.) i Domu naroda (decembar 2016.), te se trenutno čeka na usaglašavanje tekstova. Na 21. sjednici Vlade FBiH, 10.09.2015. je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Cilj izmjena i dopuna je provedba presuda Ustavnog suda Federacije BiH od 4.5.2005. i 1.10.2013. godine. Drugi razlog je izvršenje Preporuke Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih naroda u predmetu “Prutina, Zlatarac, Kozica i Čekić”. Naime, Komitet je naložio državi članici Bosni i Hercegovini da ukine obvezu za članove obitelji da svoje nestale srodnike proglase mrtvim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije. Na 37. sjednici Vlade FBiH, 14.01.2016., razmatrani su Nacrt zakona o izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i donijela Rješenje o formiranju Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna ovog zakona. Vlada je razmatrala i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, te zadužila resorno ministarstvo da, u skladu s primjedbama iz današnje rasprave, doradi tekst izmjena i dopuna ovog zakona. Na 59. sjednici Vlade FBiH, 24.06.2016. Vlada Federacije BiH je utvrdila Mišljenje i saglasila se s tekstom Nacrta zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, čiji je predlagač poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ismet Osmanović. Vlada je mišljenja da je neophodno izvršiti ukrupnjavanje boračkih udruženja jer u Federaciji BiH postoji oko 1.500 udruženja koja imaju prefiks “boračko”. Nacrt zakona nudi novo pravno rješenje koje zahtijeva da boračka udruženja od posebnog društvenog značaja mogu postojati samo pod uslovom da okupljaju minimum 55 posto boračke kategorije. Ovo je neophodno jer definitivno mora biti utvrđeno koja su udruženja reprezentativna za predstavljanje boračke populacije u odnosima prema organima vlasti. Na 85. sjednici Vlade FBiH, 28.12.2016. Vlada Federacije BiH se upoznala s radnim tekstom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Razlog za donošenje ovog zakona je otklanjanje diskriminacije i neujednačenih prava pripadnika branilačke populacije nastalih donošenjem Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata iz 2013. godine. Na 84. sjednici Vlade FBiH, 23.12.2016. Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH, po skraćenom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, čime je omogućena provedba presuda Ustavnog suda FBiH broj U-8/13. Ujedno, ovim je izvršena preporuka Komiteta za ljudska prava UN koji je državi Bosni i Hercegovini naložio ukidanje obaveze članovima porodice da svoje nestale srodnike proglase mrtvim kako bi imali pravo na socijalne naknade, ili bilo koji drugi oblik kompenzacije. Brisana je odredba prema kojoj su članovi porodice nestalog branioca bili dužni da nestalog branioca proglase umrlim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije. Izmjene i dopune definiraju ko se smatra dobrovoljcem, braniocem, organizatorom otpora i veteranom odbrambeno-oslobodilačkog rata, jer su ovi pojmovi presudom Ustavnog suda FBiH proglašeni neustavnim. Propisani su uslovi pod kojim se stiče status ratnog i mirnodopskog vojnog invalida. Date su i definicije porodice poginulog, umrlog ili nestalog branioca i porodice umrlog vojnog invalida. S 15 na 30 dana je produžen rok za pokretanje postupka nakon nastale promjene i propisana mogućnost dokazivanja činjenica okolnosti stradanja u upravnom postupku. Dopunjen je član 44. Zakona tako da se, pored vojne dokumentacije, uvjerenje izdaje i na osnovu pravosnažnog rješenja donesenog u skladu sa članom 43. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Nova je i odredba da okolnosti nastanka ili pogoršanja oboljenja utvrđuje Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!