Ispunjeno većim dijelom

Izgradnja kanalizacione mreže (Švrakino Selo, Buča Potok, Boljakov Potok, Briješće)

Opštine: Novi Grad Sarajevo

U jednom broju novogradskih naselja, kao što su Švrakino Selo, Buča Potok i Boljakov Potok, gdje postoji primarna infrastruktura, već se krenulo s projektima izgradnje nove kanalizacione mreže, što u narednom periodu planiramo nastaviti.

(…) Također, u dijelovima naselja Briješće, nakon završetka projekata primarnog kolektora prema Bačićima, a za koji je već pripremljena projektna dokumentacija, bit će započeto rješavanje pitanja kanalizacione mreže u ulicama Safeta Ahmetspahića, Brezanska i dr.

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 obećanje je ispunjeno u mjeri koja je značajna za njegove ciljeve.

Izvor: Izborni program SDA Novi Grad Sarajevo za Općinske izbore 2016. godine

U naselju Švrakino Selo, na dijelu Kodžine ulice, sredinom decembra 2016. godine završeni su radovi na izgradnji 330 metara separatne kanalizacione mreže čime su se stekli uslovi “da se individualni stambeni objekti priključe na legalnu kanalizacionu mrežu”.

Riječ je o nastavku jednog od  značajnijih infrastrukturnih projekata čijom realizacijom se rješava dugogodišnji problem stanovnika, koji do sada nisu imali adekvatnu kanalizacionu mrežu. U ovom dijelu naselja ranije je postojala improvizirana kanalizaciona mreža, te su se fekalije slijevale strmom ulicom, što je predstavljalo veliki problem stanovnicima, posebno tokom ljetnih i zimskih mjeseci.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 12. decembar 2016.

Tokom 2017. godine nova kanalizaciona mreža izgrađena je u ulici Kurta Schorka “na potezu od Hidrogradnje u dijelu ulice Safeta Zajke do spoja sa Brezanskom ulicom u Briješću”, a i dugogodišnji problem stanovnika Švrakinog Sela, u ulici Vejsila Čurčića, sa improviziranom kanalizacionom mrežom i neriješenim oborinskim vodama koje su se slijevale niz ulicu riješen je tokom 2018. godine.

Izgrađeno je 300 metara oborinske i 250 metara fekalne kanalizacione mreže, postavljeni su šahtovi i slivničke rešetke, te su individualni stambeni objekti priključeni na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu. Za te radove je iz općinskog budžeta izdvojeno 200.000 KM, a time je riješen dugogodišnji problem stanovnika ovog dijela općine Novi Grad Sarajevo koji nisu imali riješenu kanalizacionu mrežu.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 04. novembar 2018.

U martu 2019. godine iz Općine Novi Grad Sarajevo saopćeno je da se “izvode radovi na izgradnji primarnog sistema odvodnje oborinske vode za područje industrijskih zona Bačići i Telalovo polje, te u naselju Briješće”. Iz ove općine tada su naveli da će se “izgradnjom ovog sistema odvodnje velikih količina oborinskih voda koje se slijevaju prirodnim potocima niz naselje Briješće do mjesta recipijenta omogućiti izgradnja separatne kanalizacione mreže u ulicama Safeta Ahmetspahića i Brezanska u naselju Briješće”. Radovi na izgradnji primarnog sistema odvodnje oborinskih voda za područje industrijskih zona Bačići i Telalovo Polje okončani su u avgustu 2019. godine, o čemu je Istinomjer pisao.

Pored toga, u ulici Amira Krupalije, u naselju Buća Potok, u maju 2019. godine započela je izgradnja novih 150 metara separatne kanalizacione mreže, čime je nastavljen projekat “izgradnje kanalizacionog sistema za prikupljanje otpadnih i oborinskih voda u ovom dijelu Općine Novi Grad”.

U proteklom periodu izvršeno je polaganje oko 350 metara fekalne i kanalizacione mreže, od ulice Adema Buće kroz kompleks firme „Zark“, a novi dio mreže gradi se do spoja ulica Safeta Isovića i Amira Krupalije. U sklopu radova izvršit će se prikupljanje i odvodnja otpadnih i oborinskih voda iz dijela naselja Buća Potok, kojem gravitira ulica Amira Krupalije. Izgradnjom ove kanalizacione mreže stavaraju se uslovi za izgradnju separatne kanalizacione mreže u ulici Hameda Hodovića. Konačnom realizacijom tog projekta Općina će riješiti dugogodišnji problem više od 200 domaćinstava tog naselja koja nisu imala riješenu fekalnu i oborinsku kanalizacionu mrežu.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 15. maj 2019.

U oktobru 2019. godine počeli su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u gornjem padinskom dijelu jednog od najgušće naseljenih dijelova općine Novi Grad – Boljakovom Potoku koji, kako navode iz ove općine “nije imao tehnički adekvatnu kanalizacionu mrežu, što je stanovnicima tokom većih padavina uzrokovalo velike probleme”.

Kanalizacioni sistem će se graditi do ulice Adema Buče, koja će biti priključena na novoizgrađeni sistem separatne kanalizacije. Time će se riješiti odvodnja iz gornjeg dijela ulice Adema Buče kojeg nije bilo moguće rekonstruirati prilikom rekonstrukcije te ulice. Ukupna vrijednost projekta je oko milion konvertibilnih maraka, a radovi će se izvoditi u ovoj i idućoj godini. Ove godine osigurano je 660.000 KM, dok će u idućoj godini biti izdvojen ostatak sredstava neophodnih za završetak jednog od najvećih i najznačajnijih infrastrukturnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture Općine Novi Grad Sarajevo.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 14. oktobar 2019.

U Općini Novi Grad, 21. novembra 2019. godine, potpisana su dva okvirna sporazuma za izgradnju separatne kanalizacione mreže u ulicama Safeta Ahmetspahića i Brezanska u naselju Briješće i Amira Krupalije u naselju Buča Potok, ukupne vrijednosti oko 785 hiljada KM. Sporazum je potpisao načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić sa predstavnicima izvođača radova Ahmedom Bolobanom i Ibrom Manjićem. Tom prilikom istakli su da će se radovi izvoditi “u skladu sa vremenskim uslovima”, te da će se “dio posla uraditi do nove godine, a ostatak u idućoj godini”.

Ulica Safeta Ahmetspahića u Briješću je najproblematičniji dio naselja koji već dugo godina ima problem nepostojanja tehnički adekvatne kanalizacione mreže. (…) Radit će se ukupno 400 metara duplog cjevovoda, a nakon čega će se steći uslovi da se izgradnja kanalizacione mreže nastavi kroz samo naselje. U ulici Amira Krupalije prethodnih godina je izgrađeno oko 500 metara separatnog kanalizacionog sistema, od raskrsnice ispred preduzeća „Zrak“, te kroz kompleks firme „Zrak“ do ove ulice. To je također dio naselja koji nema izgrađenu legalnu kanalizacionu mrežu. Izgradnjom novih oko 330 metara duplog sistema kroz samo naselje to pitanje bit će riješeno.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 21. novembar 2019.

Iz Općine Novi Grad Sarajevo saopćeno je, krajem februara 2020. godine, da se nastavlja realizacija projekta izgradnje kanalizacione mreže u mjesnoj zajednici Švrakino Selo – 2. Iz ove općine istakli su da je “u toku treća faza izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulicama Kodžina i Vjesila Čurčića, gdje će se raditi oko 300 metara duplog kanalizacionog cjevovoda”, a vrijednost radova koje finansira Općina Novi Grad iznosi nešto više od 260 hiljada KM.

U proteklom periodu u ovom dijelu Švrakinog Sela položeno je oko 880 metara cjevovoda za feklanu i oborinsku kanalizaciju. Radovi su se izvodili u 2016. i u 2018. godini. Za te radove iz općinskog budžeta izdvojeno je oko 313.000 KM. U ulici Vejsila Ćurčića, izgrađeno je 300 metara oborinske i 250 metara fekalne kanalizacione mreže, za šta je iz općinskog budžeta izdvojeno 200 hiljada KM. U Kodžinoj ulici ranije je izgrađeno 330 metara fekalne i kišne kanalizacione mreže, a za te radove izdvojeno je 113 hiljada KM. Priključenje stambenih objekata na novoizgrađenu mrežu, kao i nadzor nad izvođenjem radova vršilo je Kantonalno javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 24. februar 2020.

Nakon što je tokom 2019. godine izgrađeno oko 350 metara separatne kanalizacione mreže u ulici Smaila Šikala u Boljakovom Potoku u martu 2020. godine nastavljeni su radovi na preostalom dijelu dionice, čime bi se trebao riješiti problem za oko 200 domaćinstava koja nemaju tehnički ispravnu kanalizaciju. Iz Općine Novi Grad saopćili su da se radovi “izvode u gornjem padinskom dijelu naselja koji nije imao tehnički adekvatnu kanalizacionu mrežu, što je stanovnicima tokom većih padavina uzrokovalo velike probleme”, te da će se “kanalizacioni sistem graditi do ulice Adema Buće, koja će biti priključena na novoizgrađeni sistem separatne kanalizacije”.

Kako nam je potvdio izvođač radova, u proteklom periodu izmještene su plinske instalacije, izgrađen je separatni kolektor, gdje je izvedeno oko 350 metara cjevovoda. Položene su visokokvalitetne poliesterske cijevi FI500, 400 i 300, sa izvođenjem kišnih i fekalnih kućnih priključaka, nakon čega je urađena rekonstrukcija i asfaltiranje ceste i ugradnja uličnih slivnika i rešetki. Također, završena je i rekonstrukcija dva potporna zida, što je bio preduslov za nastavak izgradnje kanalizacije i rekonstrukciju preostalog dijela ceste.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 11. mart 2020.

Da su radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže u Kodžinoj ulici u Švrakinom Selu okončani javnost je obaviještena 25. marta, a iz Općine su istakli da su “nakon Kodžine ulice, radovi nastavljeni u ulici Vejsila Čurčića, gdje će biti položeno oko 150 metara fekalnog i oborinskog cjevovoda”.

U proteklom periodu položeno je oko 880 metara cjevovoda za fekalnu i oborinsku kanalizaciju. Radovi su se izvodili u 2016. i u 2018. godini. Za te radove iz općinskog budžeta izdvojeno je oko 313.000 KM. U ulici Vejsila Čurčića, izgrađeno je 300 metara oborinske i 250 metara fekalne kanalizacione mreže, za šta je izdvojeno 200.000 KM. U Kodžinoj ulici ranije je izgrađeno 330 metara fekalne i kišne kanalizacione mreže, a za te radove izdvojeno je 113.000 KM. Priključenje stambenih objekata na novoizgrađenu mrežu, kao i nadzor nad izvođenjem radova vršilo je Kantonalno javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 25. mart 2020.

Radovi u ulici Vejsila Čurčića trajali su tokom aprila 2020. godine, a iz Općine su 21. aprila obavijestili javnost da je “u proteklim danima završena izgradnja separatne kanalizacione mreže, čime je riješen dugogodišnji problem mještana ovog dijela naselja”.

Radovima koji su izvedeni u prethodnim danima, a kojima su fekalne i površinske vode prikupljene u kanalizaciju, i stambeni objekti priključeni na novoizgrađeni kanalizacioni sistem, riješeni su dugogodišnji problemi stanovnika ovog područja, a nakon toga pristupilo se i asfaltiranju ceste u punom profilu.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 21. april 2020.

Početkom maja 2020. godine završen je još jedan infrastrukturni projekat u ovoj općini, a “riječ je o izgradnji oborinske kanalizacije kojom se rješava dugogodišnji problem plavljenja stambenih objekata i zemljišta koji se nalaze ispod ulice Novopazarska, na lokalitetu između ulica Kenana Demirovića i Avde Hodžića, u Švrakinom Selu”.

Radovi su izvedeni u ulici Novopazarska do ulice Kenana Demirovića, gdje je izgrađeno oko 150 metara kišnog kanala DN300 mm, a ugrađeni su i šahtovi i slivničke rešetke za prikupljanje oborinskih voda koje su se usljed većih kišnih padavina slijevale niz ulicu i obližnju padinu, praveći probleme vlasnicima stambenih objekata.  Izgradnjom kišne kanalizacije, sve vode sa šireg slivnog područja spojene su u kišnu kanalizaciju koja je ranije izgrađena u ulici Kenana Demirovića. Vrijednost radova je 79.782 KM, radove su izveli radnici građevinske firme “Harysco” d.o.o., a nadzor nad izvođenjem radova vršilo je Kantonalno javno komunalno preduzeće „VIK“.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 05. maj 2020.

Nekoliko dana kasnije, 9. maja nakon više od 40 godina postojanja, u naselju Boljakov Potok izgrađena je kanalizaciona mreža te je izgrađeno oko 900 metara duplog kanalizacionog cjevovoda, gornji dio naselja spojen je u legalni kanalizacioni sistem, a nakon toga ulica je rekonstruisana i asfaltirana.

Pored toga i u naselju Briješće su u maju 2020. godine započeli su radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže u dijelu Brezanske i ulice Safeta Ahmetspahića.

U junu 2020. godine iz Općine Novi Grad Sarajevo istakli su da je u ulici Amira Krupalije, u naselju Buća Potok u toku nastavak realizacije projekta izgradnje separate kanalizacione mreže koji obuhvata radove u ovoj ulici i dijelu ulice Safeta Isovića, a kojim se rješava dugogodišnji problem velikog broja stanovnika ovog gusto naseljenog područja Novog Grada. U ulici Amira Krupalije koja gravitira mjesnim zajednicama „Buća Potok“ i „Dolac“, prethodnih godina je izgrađeno oko 500 metara separatnog kanalizacionog sistema, od ulice Adema Buće kroz krug firme „Zrak“ do ulice Safeta Isovića.

U julu je projekat rekonstrukcije ulice Numan-paše Ćuprilića, glavne ulice kroz Naselje heroja Sokolje, gdje je u proteklom periodu urađeno proširenje saobraćajnice i izgradnja trotoara, završen asfaltiranjem ceste u punom profilu. Prethodno je u ovom dijelu ulice urađena rekonstrukcija dotrajale vodovodne mreže i priključenje stambenih objekata na novoizgrađenu vodvodnu mrežu, tako da su mještani ovog gusto naseljenog područja uz vodovodnu mrežu dobili i potpuno novu i širu saobraćajnicu sa pješačkom stazom, što će omogućiti bolju saobraćajnu komunikaciju.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!