Djelimično ispunjeno

IPARD i sektorska strategija

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Opredjeljeni smo za odlučan pristup rješavanju problema u poljoprivredi (…) /Radi ostvarivanja navedenih ciljeva podržat ćemo:• depolitiziranje procesa uspostave IPARD strukture i izradu sektorske strategije.,

Obrazloženje

U aktuelnom mandatu zabilježene su aktivnosti vezane za ovo obećanje.

Uslov za aktiviranje IPA II sredstava (sredstva predpristupnih fondova pomoći) za oblast poljoprivrede bilo je usvajanje strategije ruralnog razvoja BiH do kraja 2017. godine. Strategija je usvojena sa zakašnjenjem, te je parlamentarnu proceduru završila tek u februaru 2018. godine. Sredstva IPA II za poljoprivredu odobrena su u avgustu 2018. godine, te se očekuje da će biti aktivna u narednoj godini.

Sredstva IPARD fondova, pored usvojene strategije, zahtijevaju i uspostavljanje IPARD sistema i akreditovanje od strane Evropske komisije za upravljanje fondovima EU, od čega je BiH još daleko.

 

Usvajanje strategije ruralnog razvoja i IPARD strukture

U Izvještaju o radu Vijeća ministara BiH za 2015. godinu navedeno je da je Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH izradio Informaciju o perspektivama za korištenje novog instrumenta pretpristupne pomoći Europske unije za poljoprivredu i ruralni razvoj 2014. – 2020. godine, IPARD II. Informacija je upućena Vijeću ministara BiH krajem maja 2015. godine, a usvojena je u oktobru, na 29. sjednici. Tada je  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo da, u saradnji s nadležnim organima entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona, nastavi aktivnosti na definiranju modela Operativne strukture za provedbu programa IPARD II.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je u maju 2017. godine objavilo Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za BiH za 2016. godinu, gdje se navodi da još nije postignuta saglasnost oko Strategije i uspostave IPARD struktura. Ključni razlog zastoja bilo je neslaganje Vlade RS i entitetskog resornog ministarstva, koje se u jednom trenutku povuklo iz ovih procesa, u kojima su učestvovali svi nivoi vlasti. U junu 2017. godine, na 106. sjednici, Vijeće ministara je usvojilo Izvještaj o međunarodnoj pomoći za sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u 2016 godini. U izvještaju se navodi da se u sektoru poljoprivrede i dalje osjećaju posljedice nedostatka donatorskih sredstava, posebno onih iz Evropske unije, te da nedovoljno izgrađeni institucionalni kapaciteti dodatno slabe zbog nedostatka tehničke pomoći. Ovi faktori su, zajedno sa prilagođavanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, procijenjeni kao rizični za konkurentnost poljoprivrednog sektora i izvoz poljoprivrednih proizvoda. Vijeće ministara je u skladu sa ovim zaključcima navelo da je donošenje Strateškog plana ruralnog razvoja BiH prioritet, kao i postizanje političkog dogovora o IPARD strukturi kako bi sredstva iz IPA II programskog perioda nakon 2017. godine bila dostupna i za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je na 71. sjednici (31.8.2016.) Informaciju o prvom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH, koji je održan 29.6.2016. godine u Bruxellesu, sa preporukama i operativnim zaključcima. U saopštenju je navedeno da je Evropska komisija posebno insistirala na pripremi cijelodržavne strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, te iznalaženju političkog dogovora o uspostavljanju IPARD struktura, što su ključni preduvjeti za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja. Vijeće ministara je pozvalo vlade entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona da, u skladu sa svojim nadležnostima, pripreme i dostaviti tražene informacije Direkciji za evropske integracije, koje će Direkcija dostaviti Evropskoj komisiji.

Informacija o održavanju drugog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji je planiran za 25. 10. 2017. godine, usvojena je na 117. sjednici Vijeća ministara BiH, 10.10.2017.  

Vijeće ministara je zadužilo Direkcija za evropske integracije da Dokument za diskusiju za drugi sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine s prilozima prevede na engleski jezik i dostavi Evropskoj komisiji u predviđenom roku; te da u saradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, provede sve preostale pripremne radnje za održavanje drugog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

Informacija o održanom drugom sastanku usvojena je na 126. sjednici Vijeća ministara BiH, 28.1.2018. godine. Zadužene su nadležne institucije da u najkraćem roku postupe u skladu s Preporukama Evropske komisije i Direkciji za evropske integracije dostave tražene informacije prevedene na engleski jezik. Direkcija za evropske integracije je zadužena da po prikupljanju svih relevantnih informacija, iste dostavi Evropskoj komisiji.

Vijeće ministara je pozvalo vlade entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine da u najkraćem roku postupe u skladu s Preporukama Evropske komisije i Direkciji za evropske integracije dostave prevedene na engleski jezik informacije tražene u skladu s Listom narednih aktivnosti iz Priloga 1. Informacije o održanom drugom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, Sarajevo 25. 10. 2017. godine.

Iako je EU više puta naglašavala da bi sredstva fondova predpristupne pomoći mogla biti preusmjerena drugim zemljama ukoliko se uslovi ne ispune do kraja 2017. godine, Vlada RS je mišljenje o Strateškom planu ruralnog razvoja BiH dostavila tek zadnjeg radnog dana 2017. godine. Početkom januara 2018, Vijeće ministara  je usvojilo Prijedlog strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018 – 2021) i uputilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri. Prijedlog je usvojen na 56. sjednici Predstavničkog doma PSBiH, održanoj 31.1.2018, a zatim i na 36. sjednici Doma naroda PSBiH, 20.2.2018, čime je konačno usvojen Strateški plan ruralnog razvoja BiH.

 

U Program rada Vijeća ministara za 2018. godinu.usvojen u januaru 2018, uvršteno je i kreiranje pravnog okvira za uspostavljanje IPARD Platne agencije u BiH, gdje je u prvom kvartalu 2018 predviđena izrada “Operativnog plana”, koje MVTEO i Ured za harmonizaciju trebaju dostaviti Vijeću ministara na razmatranje. Do kraja monitoringa, Vijeće ministara nije objavilo nikakve zaključke ili saopštenja o ovom planu.

Programom rada predviđena je i izrada “Informacije o statusu priprema za korištenje pretpristupnih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoju u BiH”, te “Informacije o prijedlogu godišnjeg državnog paketa IPA 2018 za Bosnu i Hercegovinu”, te prijedlozi projekata koje Direkcija za evropske integracije dostavlja, a koji sačinjavaju godišnji državni IPA 2018 program za Bosnu i Hercegovinu. “Informacija o statusu priprema za korištenje pretpristupnih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoju u BiH” nije razmatrana do kraja ovog monitoringa, dok je Informacija o državnom programu IPA za 2018. usvojena na 140. sjednici Vijeća ministara BiH, 26.04.2018.

 

Evropska komisija je početkom avgusta 2018. usvojila revidirani Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2014-2020. koji se odnosi na fondove predpristupne pomoći (IPA). Revidirani strateški dokument, koji je pokrivao period do 2017. godine, produžen je do 2020. godine i sektore poljoprivrede je uključen u IPA II program za podršku.

 

Ostale aktivnosti na sjednicama Vijeća ministara BiH

Na 8. sjednici, 21.5.2015, Vijeće ministara je usvojilo Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o uspostavljanju poljoprivrednog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je zaduženo da, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta, finalizira aktivnosti na pripremi okvirnih smjernica za uspostavljanje i razvoj poljoprivrednog informacionog sistema u BiH. Vijeće ministara BiH je takođe pozvalo sve nadležne institucije u BiH da pristupe realizaciji započetih aktivnosti na stvaranju preduslova za korištenje sredstava iz IPA II programa za uspostavljanje i razvoj poljoprivrednog informacionog sistema u BiH.

Na 103. sjednici, 30.5.2017, Vijeće ministara je usvojilo Informaciju o uspostavi i razvoju Mreže računovodstvenih podataka poljoprivrednih gazdinstava (FADN) u Bosni i Hercegovini i zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da, u saradnji sa nadležnim organima entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nastavi aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem Mreže računovodstvenih podataka poljoprivrednih gazdinstava u Bosni i Hercegovini. Na 131. sjednici Vijeća ministara BiH, 30.1 2018. je usvojilo Informaciju o aktivnostima na uspostavi Poljoprivrednog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini i komponentama sistema i ponovo zadužilo nadležno ministarstvo da nastavi sa aktivnostima na uspostavi Poljoprivrednog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini i komponentama sistema.                            

Vijeće ministara je na istoj sjednici usvojilo Informaciju o unapređenju Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata (RPG i RK) u BiH. Isto ministarstvo je zaduženo da nastavi sa aktivnostima na razvoju registara u okviru razvoja Poljoprivredno-informacionog sistema u Bosni i Hercegovini.

 

Na 115. sjednici (21.9.2017.) Vijeće ministara je usvojilo Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o korištenju TAIEX instrumenta Evropske komisije za pružanje kratkoročne tehničke pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2016. godini. Zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine da u toku 2017. godine, u saradnji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, implementira odobrene događaje, te da nastavi planirati, provoditi i koordinirati aktivnosti u okviru TAIEX instrumenta kratkoročne pomoći u skladu sa Programom rada Vijeća ministara i preporukama iz Izvještaja Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu.

Na 140. sjednici, 26.4. 2018. godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju  o Državnom programu IPA 2018 za Bosnu i Hercegovinu iz kojeg bi za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju trebalo biti usmjereno do 30 miliona eura finansijske pomoći. Sredstva bi bila namijenjena direktno poljoprivrednim proizvođačima i operaterima s hranom, te kao podrška izgradnji institucionalnih i administrativnih kapaciteta svih relevantnih institucija u oblasti sigurnosti hrane, veterinarstva i u fitosanitarnoj oblasti.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!