Neispunjeno

Hidroelektrane

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Potpuno oslanjanje na domaće resurse uglja i hidropotencijala u elektroenergetskom sektoru u nastojanju da se osigura:• izgradnja (…) hidroelektrana Vranduk, Janjići, Kovanići, Vrilo, Kablić i Mokronoge,

Obrazloženje

U odnosu na ovo obećanje, tokom prve tri godine mandata Vlade FBiH, zabilježen je samo konkretan napedak na izgradnji HE "Vranduk”, ali su te aktivnosti prekinute nakon što je raskinut ugovor između izvođača radova (kompanije "Strabag”) i Elektroprivede BiH.

HE Vranduk

Vlada FBiH u tehničkom mandatu donijela je, na 148. sjednici, 12.01.2015. godine, Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Ugovoru o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta “Obnovljiva energija HE Vranduk” u iznosu od 37.500.000 eura za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Kredit je s rokom otplate od 25 godina i uz mogućnost odgode plaćanja prve rate do šest godina. Saopšteno je da su donošenjem ove odluke stvoreni uvjeti za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, a potom i Podugovora između FBiH i Elektroprivrede BiH, te da će Odluka biti dostavljena Parlamentu FBiH na usvajanje.

U septembru 2016. godine Vlada FBiH je saopštila da je počela gradnja novog energentskog kapaciteta na lokalitetu Vranduka, instalirane snage 19,6 MW, koji će na godišnjem nivou proizvoditi oko 100 GWh. Rečeno je da se projekt  finansira sredstvima JP Elektroprivreda BiH, kreditima Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj i da su izvođači radova kompanije “Strabag AG Austrija” i “Končar – KET”, koje će ugovor vrijedan 112,3 miliona KM realizirati s brojnim domaćim podizvođačima radova. Početak proizvodnje iz ovog energetskog objekta najavljen je za novembar 2019. godine.

Na 73. sjednici Vlade FBiH, 20.10.2016, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dobilo je saglasnost za izdavanje energetske dozvole Elektroprivredi BiH za izgradnju hidroelektrane “Vranduk”.

Na 92. sjednici Vlade Federacije BiH, 23.02.2017., data je saglasnost da pravo služnosti, u svrhu izgradnje objekata HE Vranduk, za pet zemljišnih čestica koje se vode kao javno dobro, bude preneseno na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uz obavezu održavanja svih izgrađenih objekata.

Vlada Federacije BiH je na 98. sjednici (06.04.2017.) usvojila izvještaj o implementaciji projekata iz Programa javnih investicija u sektoru energije, zaključno s 31.12.2016. godine. U izvještaju se navodi da je Projekt HE Vranduk, ukupne vrijednosti 146.685.205 KM, do tada realizovan sa 24,29% (od čega 22.126.413 KM tokom 2016. godine), što je u skladu s termin planom iz Ugovora za projektovanje, isporuku opreme, izgradnju i puštanje u pogon HE Vranduk. Plan za 2017. godinu je da se realizuje 41.899.773 KM. Vlada je usvojila izvještaje o implementaciji ovih projekata i na sjednicama održanim 15.11.2017. (128. sjednica) i 08.02.2018. (138. sjednica), ali u saopštenjima sa ovih sjednica nisu izneseni rezultati implementacije projekata.

U međuvremenu je “Strabag” raskinuo ugovor sa Elektroprivredom BiH, te su pripremni radovi zaustavljeni. Prema podacima o statusu projekta sa zvanične stranice Elektroprivrede BiH, krajem marta 2018. godine bila je u toku revizija Glavnog projekta od strane Delegiranog FIDIC Inženjera (SP) i domaćeg revidenta EI. Do tada je otvoreno gradilištei  započeli su pripremni radovi u skladu sa Načelnim odobrenjem za građenje (raščišćavanje gradilišnog područja, pristupni putevi, pripremni radovi u koritu rijeke na izgradnji pomoćnog objekta zagata brane prve faze radi skretanja rijeke i izgradnja privremene TS – za gradilišni priključak). Na stranici EP BiH se navodi da predstoji ishodovanje dozvole za građenje i početak radova, te proizvodnja, isporuka i montaža opreme, izvođenje građevinskih radova, testiranje i puštanje u pogon postrojenja.

 

HE Janjići

Vlada Federacije BiH je na 98. sjednici (06.04.2017.) usvojila izvještaj o implementaciji projekata iz Programa javnih investicija u sektoru energije, zaključno s 31.12.2016. godine. U izvještaju se navodi da je za Projekt HE Janjići osigurano 63.432.300 KM, od čega je u 2016. godini realizirano 256.210 KM. Za 2017. godinu planirana je realizacija 3.178.000 KM, a ukupna vrijednost investicije iznosi 109.786.181 KM. Vlada je usvojila izvještaje o implementaciji ovih projekata i na sjednicama održanim 15.11.2017. (128. sjednica) i 08.02.2018. (138. sjednica), ali u saopštenjima sa ovih sjednica nisu izneseni rezultati implementacije projekata. Nije bilo drugih aktivnosti vezano za HE Janjići na sjednicama Vlade FBiH.

Prema podacima o statusu projekta sa zvanične stranice Elektroprivrede BiH, u januaru 2016. godine provedena je javna rasprava o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju HE ¨Janjići¨ na rijeci Bosni. Do tada je urađena samo studija izvodljivosti (2012), a predstojalo je odobravanje Idejnog projekta i Studije utjecaja na okoliš. Do marta 2018. godine, završen je Idejni projekat, Studija nultog stanja flore i faune, Studija o procijeni utjecaja na okoliš; pribavljene su okolinska dozvola i urbanistička saglasnost. Kao aktivnosti koje su u toku navedeno je rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izrada Elaborata tehničkog rješenja priključka HE “Janjići” na prijenosnu mrežu. Navedeno je da predstoji izrada Glavnog projekta.

 

HE Kovanići

Vlada FBiH nije razmatrala izgradnju ove hidroelektrane na svojim sjednicama u prve tri godine mandata.

Prema podacima o statusu projekta sa zvanične stranice Elektroprivrede BiH, u novembru 2016. godine, za HE Kovanići u toku su bile aktivnosti na izradi Studije izvodljivosti sa geološkim istražnim radovima, a predstoje aktivnosti na pripremi i podnošenju zahtjeva/samoinicijativne ponude s ciljem dobijanja koncesije. Do marta 2018. godine, završene su Studija izvodljivosti sa geološkim istražnim radovima i Studija ekonomske opravdanosti, te je upućen zahtjev za dodjelu koncesije  i objavljen poziv za dostavljanje ponuda za izradu idejnog projekta. Kao predstojeće aktivnosti navedeno je ugovaranje izrade idejnog projekta i uvođenje obrađivača u posao; te priprema i raspisivanje javnog poziva za reviziju idejnog projekta, izrada studije nultog stanja i studije uticaja na okoliš, evaluacija ponuda i izbor konsultanta.

 

HE Vrilo

Vlada Federacije BiH je na 98. sjednici (06.04.2017.) usvojila izvještaj o implementaciji projekata iz Programa javnih investicija u sektoru energije, zaključno s 31.12.2016. godine. U izvještaju se navodi da je za Projekt Elektroprivrede HZHB Crpna hidroelektrana Vrilo na području Tomislavgrada, instalisane snage 64 MW, obezbijeđeno 216.891.394 KM. Do 31.12.2016. godine realizovano je ukupno 2.390.556 KM, od čega u 2016. godini 131.432 KM, dok je za 2017. godinu planirano 5.000.000 KM. Vlada je usvojila izvještaje o implementaciji ovih projekata i na sjednicama održanim 15.11.2017. (128. sjednica) i 08.02.2018. (138. sjednica), ali u saopštenjima sa ovih sjednica nisu izneseni rezultati implementacije projekata.

HE Kablić i Mokronoge

Vlada FBiH nije razmatrala izgradnju ovih hidroelektrana na svojim sjednicama, niti se one nalaze na listi projekata Elektroprivrede BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!