Gubici u šumarstvu

| Partija: | Oblast:

Opredjeljeni smo za odlučan pristup rješavanju problema u poljoprivredi (…) /Radi ostvarivanja navedenih ciljeva podržat ćemo:• sanirati gubitke u šumarstvu.

Obrazloženje

Ključni problem sektora šumarstva u FBiH, nepostojanje Zakona o šumama, ostao je neriješen do isteka treće godine mandata.

Vlada FBiH u tehničkom mandatu je zatražila hitno donošenje Zakona o šumama na 140. sjednici, 20.11.2014. godine, u cilju prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva izazvanog i zbog nepostojanja zakona o šumama.

Vlada Federacije BiH je formirala Radnu grupu za pomoć resornom ministarstvu u pripremi teksta Nacrta zakona o šumama na 10. sjednici, 09.06.2015. godine, te zadužila ministarstvo da što hitnije pripremi i Vladi Federacije BiH na razmatranje i daljnju proceduru dostavi tekst Nacrta zakona o šumama. Najavljeno je da će Vlada uputitinacrt  Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku. Na 13. sjednici Vlade FBiH, 02.07.2015, usvojena je Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2014. godini i planovima gospodarenja šumama za 2015. godinu. Najavljeno je da će Vlada Federacije BiH ubrzati proceduru donošenja novog zakona o šumama i njegovog usvajanja po hitnom postupku u Parlamentu Federacije BiH. Prednacrt zakona o šumama razmatran je na 41. sjednici Vlade FBiH, 18.02.2016. godine, kada je najavljeno da će se Prednacrt ponovo razmatrati nakon što budu razmotrene određene primjedbe i prijedlozi.

Nacrt Zakona o šumama usvojen je u Predstavničkom domu PFBiH u novembru 2016. godine, dok ga je Dom naroda usvojio u decembru 2016.

 

Parlament je zadužio Vladu da prije izrade prijedloga zakona provede javnu raspravu u trajanju od 90 dana. Nakon provedene javne rasprave, resorno ministarstvo je izradilo, a Vlada FBiH usvojila Prijedlog zakona o šumama na 110. sjednici, održanoj 07.07.2017. godine. Prijedlog se još uvijek nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Na 111. sjednici, 13.07.2017, Federalna vlada je prihvatila Šumarski program Federacije Bosne i Hercegovine, koji definiše opću politiku šumarstva, gospodarenja šumama i šumskim zemljištima, kao i politiku gospodarenja s divljači na teritoriji Federacije, te se izrađuje za sve šume bez obzira na vlasništvo. Opći dio Šumarskog programa Federacije donosi se za period od 20 godina s mogućnošću njegove revizije u skladu s dinamikom realizacije izvedbenog dijela. Izvedbeni dio Šumarskog programa Federacije se donosi za period od pet godina.

 

Ostale aktivnosti Vlade FBiH po pitanju upravljanja šumama u prve tri godine aktuelnog mandata su sljedeće:

 

Vlada FBiH je na 50. sjednici, 22.04.2016, usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o vlasničkoj i strukturi osnovnog kapitala šumskoprivrednih društava.U informaciji je navedeno da u svim kantonima osim Posavskog (zbog male površine pod šumom), posluju šumskoprivredna društva kojima su povjereni poslovi gazdovanja državnim šumama. Nakon donošenja Zakona o šumama iz 2002., te njegovih izmjena i dopuna iz 2003. i 2004. godine, koji je propisivao da skupština kantona osniva jedno šumskoprivredno društvo kojem se povjeravaju poslovi gazdovanja državnim šumama uslijedilo je osnivanje kantonalnih šumskoprivrednih društava ili su već postojeća društva izvršila usklađivanje svog poslovanja sa odredbama ovog zakona. Od postojećih devet društava, osam se nalazi u potpunom vlasništvu kantona i organizovani su kao društva sa ograničenom odgovornošću, dok je JP Šume Tuzlanskog kantona Kladanj dioničko društvo u kojem Tuzlanski kanton ima 51 posto dioničkog kapitala, dok je 49 posto u privatnom vlasništvu. Visina i struktura osnovnog kapitala različita je od društva do društva, ovisno o njegovom vlasniku jer ovaj segment nije bio reguliran Zakonom o šumama.

Vlada FBiH je zatražila od vlada i skupština kantona da nalože organima šumskoprivrednih društava, čiji su vlasnici ili suvlasnici, da izvrše reviziju poslovanja kod uknjižavanja šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu kao osnovnog kapitala tih društava. Za privredna društva u kojima bude utvrđeno da se šuma i šumsko zemljište u državnom vlasništvu vode kao osnovni kapital ili njihova imovina, vlade ili skupštine trebaju donijeti odluke kojima će biti omogućeno isknjižavanje šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu kao osnovnog kapitala iz sudskog registra i poslovnih knjiga, jer su te nekretnine tim društvima date samo na gazdovanje.

 

Na 53. sjednici Vlade FBiH, 13.05.2016, usvojena je informacija o provedbi preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH iz Izvještaja revizije učinka “Nedovoljna obnova šuma u Federaciji BiH kao posljedica neefikasnog sistema upravljanja šumama”, objavljenog 3.4.2014. godine. U preporukama je navedeno da Parlament i Vlada FBiH trebaju osigurati donošenje propisa za oblast šumarstva na nivou Federacije BiH kojim bi bile stvorene pretpostavke za adekvatno upravljanje i održivo gospodarenje šumama. Trebalo bi  jasno biti definisane obaveze i odgovornosti institucija nadležnih za održivo upravljanje i gospodarenje šumama, te precizno riješeno pitanje finansiranja šumsko-uzgojnih mjera. U informaciji je navedeno da je prilikom izrade Prednacrta zakona o šumama, između ostalog,  vođeno računa o preporuci datoj u Izvještaju revizije da ovim zakonom budu jasno definisane obaveze i odgovornosti institucija nadležnih za održivo upravljanje i gospodarenje šumama, te precizno riješena pitanja finansiranja šumsko-uzgojnih mjera.

 

Na 57. sjednici i 59. sjednici, koje su održane u junu 2016. godine, Vlada FBiH je odobrila izdvajanje 8.000 KM iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH  za plaćanje troškova otvaranja stečajnog postupka u JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar.

 

Na 63. sjednici Vlade FBiH, 22.07.2016, usvojena je Informacija o gospodarenju šumama u 2015. i planovima za 2016. godinu, te su svi korisnici šuma obavezani da realiziraju planove gospodarenja šumama propisane šumsko-privrednim osnovama, a Federalna uprava za inspekcijske poslove da, u saradnji s kantonalnim inspekcijama, upravama za šumarstvo i nadležnim ministarstvima unutrašnjih poslova, pojača inspekcijski nadzor u oblasti šumarstva, prometa i prerade drveta.

 

Na 111. sjednici, 13.07.2017, Federalna vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini, s planovima gospodarenja šumama za 2017. godinu koji su izrađeni na osnovu podataka dobijenih od kantonalnih uprava za šumarstvo, preduzeća koja gospodare šumama i drugih relevantnih izvora.

U saopštenju sa sjednice je navedeno da je Plan proizvodnje šumskih drvnih sortimenata u ukupnom iznosu od 2.476.424 m3 u 2016. godini ostvaren sa 100,5 posto. Plan proizvodnje drveta četinara prekoračen je za 130.830 m3, odnosno za 11,2 posto, dok je plan proizvodnje drveta lišćara ostvaren sa 90,9 posto. Posječena količina drveta je još uvijek u okviru dozvoljenog etata. Preduzeća šumarstva koja gospodare državnim šumama u 2016. godini u poslovanju nisu zabilježila gubitke, ali su prikazala velika dugovanja zaključno sa 31.12.2016. godine. Gledano u cjelini poslovanje kantonalnih šumskoprivrednih društava u 2016. godini pokazuje blagu stabilizaciju u odnosu na prethodnu godinu, ali su i dalje potraživanja od kupaca veoma visoka. Ukupni prihod je bio 172.279.404 KM,  a troškovi poslovanja 162.931.586 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi