Djelimično ispunjeno

Energetska efikasnost

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Potpuno oslanjanje na domaće resurse uglja i hidropotencijala u elektroenergetskom sektoru u nastojanju da se osigura:• promovisanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti kroz poticanje izgradnje obnovljivih izvora energije i poticanje projekata energetske efikasnosti,

Obrazloženje

U prve tri godine aktuelnog mandata Vlade Federacije BiH zabilježene su aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

“Promovisanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti” jedan je od ciljeva usvajanja Elektroenergetske politike, na kojoj još uvijek nije ni započet rad. U pogledu izgradnje obnovljivih izvora energije i poticanja projekata energetske efikasnosti, tokom aktualnog mandata zabilježene su sljedeće aktivnosti:

 

Energetska efikasnost: Projekat sa Svjetskom bankom

U prethodnom mandatu, Vlada FBiH donijela je Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj Svjetske banke (IDA), za finansiranje Projekta energetske efikasnosti. Odobreno je zaduživanje u iznosu do 18.950.000 dolara uz rok otplate od 25 godina i petogodišnji grace period. Najavljeno je da će dio sredstava (do 10.780.000 dolara), namijenjen za investicije u energetsku efikasnost javnih objekata, biti prenesen na kreditnoj osnovi krajnjim korisnicima (kanton, grad, općina), u cilju formiranja revolving fonda.Prema izvještaju Svjetske banke iz septembra 2015, aktiviranje projekta u Federaciji BiH se očekivalo u roku od nekoliko mjeseci. Sporazum o provođenju projekta između Federacije BiH i IDA-e, potpisan je 24.11.2015. Projekat je zvanično otpočeo u oktobru 2016. godine.Na 100. sjednici, 04.05.2017, Vlada FBiH je usvojila informaciju o realizaciji Projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine za prva tri mjeseca 2017. godine. Navedeno je da je tokom izvještajnog perioda izvršena primopredaja realizovanih građevinskih radova na ukupno 17 javnih objekata u Hercegovačko-neretvanskom, Zeničko-dobojskom i Unsko-sanskom kantonu, te da je do tada ukupno je potrošeno 13.283.810 KM.Na 105. sjednici, 01.06.2017, Vlada FBiH je odobrila Federalnom ministarstvu prostornog uređenja korištenje sredstava od povrata PDV-a u visini od 882.536,92 KM za provođenje daljih aktivnosti u okviru Projekta “Energetska efikasnost u BiH”, s ciljem kompletiranja utopljavanja objekata na već usvojenoj listi od pet objekata od značaja za Federaciju BiH (Policijska akademija – objekat A, Zatvor na Igmanu, Federalno ministarstvo finansija, Zatvor u Bihaću i JU Zavod u Pazariću – Paviljon 8).Na 106. sjednici, Vlada FBiH donijela je Odluku o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” krajnjim korisnicima. Na temelju odluke, za radove i sredstva odobreno je 7.601.203,26 KM za 34 javna objekta iz oblasti zdravstva i obrazovanja u Federaciji BiH. Na istoj sjednici je usvojena informacija o realizaciji Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za projekt “Energetska efikasnost u zgradama u državnom vlasništvu koje koriste institucije FBiH” Ministarstvo je zaduženo da nastavi aktivnosti na realizaciji ovog projekta, Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da pristupi realizaciji u dijelu koji se odnosi na uspostavu energetskog menadžmenta i “energetske” baze podataka zgrada koje koriste institucije Federacije BiH.

Drugi izvještaj o provođenju projekta usvojen je na 127. sjednici (15.11.2017.) i navedeno je da su pokrenuti građevinski radovi na 14 javnih objekata, a da su planirani radovi na dodatnom javnom objektu u Kantonu Sarajevo i na četiri javna objekta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, te da je ukupno utrošeno 14.287.767,10 KM od čega 616.724,07 KM u periodu VII-IX 2017. Rečeno je i da je Federalno ministarstvo prostornog uređenja uputilo Federalnom ministarstvu finansija zahtjev za produženje projekta do 31.12.2019. Na 128. sjednici (15.11.2017.) Vlada je odobrila izdvajanje dodatnih 50.000 KM. za utopljavanje društvenog doma u MZ Drijenča i školske sportske dvorane u Bihaću. U okviru istog projekta, na 137. sjednici, 01.02.2018, odobreno je korišćenje sredstava od povrata PDV-a u visini od 1.003.635,41 KM, s ciljem provođenja daljih aktivnosti u okviru ovog projekta.

 

Energetska efikasnost: Ostale aktivnosti

Na 7. sjednici Vlade FBiH, 27.05.2015. usvojen je Program i kriterije raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Sredstva od 500.000 KM namijenjena za su projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije. Na 54. sjednici Vlade FBiH, 20.05.2016.Vlada je odlučila i da učestvuje u projektu edukacije učenika i nastavnika o energetskoj efikasnosti, te ugradnje sustava koji koriste obnovljive izvore energije, u školskim objektima Zeničko-dobojskog kantona. Projekat finansiar CARITAS Švicarske, a Vlada FBiH j eodobrila učešće u iznosu od 50.000 KM.

Na 96. sjednici, 23.03.2017, Vlada FBiH donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za učešće u GIZ projektu “Promocija obnovljivih izvora energije”. Sredstva su namijenjena za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije, za trinaest odabranih projekata u visini od po 50.000 KM, te još 50.000 KM za poticanje niskokarbonskog razvoja kroz povećanje energijske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene.

Vlada FBiH je na 78. hitnoj sjednici (10.07.2017.) utvrdila Prijedlog Privremenih smjernica politike za provođenje energijske efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i  Prijedlog Akcionog plana energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine-EEAPF (za razdoblje 2016-2018.). Privremene smjernice odnose se na sve nivoe vlasti u FBiH i cilj im je da dovedu do harmonizacije zakonskih propisa oba entiteta za oblast energijske efikasnosti. Akcioni plan energijske efikasnosti je sastavni dio Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost Bosne i Hercegovine. Usvojen je i Aneks – Mapa puta za transponovanje i provedbu preuzetih obaveza Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice za oblast energijske efikasnosti koji čini sastavni dio EEAPF, i dato pozitivno mišljenje na prijedlog nacrta NEEAP BiH u dijelu koji se odnosi na EEAPF i Mapu puta – Poglavlje 4, koji je dostavilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Na 134. sjednici, 11.01.2018, Vlada je podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod EBRD osiguraju sredstva za realizaciju Projekta novi termoenergetski blok, mašinske instalacije i utopljavanje objekata JU Kantonalne bolnice Zenica u iznosu od 10.000.000 eura i prihvatila informaciju o kreditu EBRD-a za realizaciju ovog projekta.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je Zeničko-dobojski kanton.

 

Obnovljivi izvori energije

Vlada FBiH je na 40. sjednici, 12.02.2016, utvrdila ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i jedinični iznos naknade za posticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2016. godinu. Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2016. godini je 8.354.254 KM. Jedinični iznos naknade za posticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2016. godinu utvrđen je u visini od 0,001 KM/kWh (bez PDV-a), od 1.1.2016. godine. Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK i namijenjena su za isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača, finansiranje troškova rada Operatora i plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK.

Na 47. sjednici Vlade FBiH, 01.04.2016, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije. Prema usvojenoj odluci, garantovana cijena električne energije iz hidroelektrana iznosi 0,29036 KM/kWh, iz vjetroelektrana 0,37124 KM/kWh, iz solarnih elektrana 0,54190 KM/kWh, iz elektrana na biomasu 0,31292 KM/kWh, te iz elektrana na bioplin 0,71160 KM/kWh.

Na 70. hitnoj sjednici, 17.03.2017, utvrđen je ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i jedinični iznos naknade za posticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK u 2017. godini. Ukupni potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2017. godini je 15.247.387 KM.

Jedinični iznos naknade za posticanje proizvodnje ove električne energije je od 0,001976 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a. Na 118. sjednici, 07.09.2017, Vlada je dala saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korišćenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Na 91. hitnoj sjednici, 24.11.2017, Federalna vlada izmjenila je Odluku o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti. U ovoj odluci navedeno je da će subvencije biti iskazivane na računima za utrošenu električnu energiju do roka koji naknadno bude određen. Ovom izmjenom, ovaj rok je produžen do 30.6.2018. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!