Borba protiv organiziranog kriminala i sistemske korupcije

| Partija: | Oblast:

SBB se zalaže za (…) borbu protiv organiziranog kriminala i sistemske korupcije, rodbinsko –stranačkog zapošljavanja i vođenja takve kadrovske politike.

Obrazloženje

U radu Vlade FBiH, u mandatu 2014-2018. zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Vlada FBiH upoznala se na 100. sjednici, održanoj 27.04.2017. godine, sa izvještajem o radu svojeg Antikorupcionog tima u periodu od aprila 7. aprila prošle do 7. aprila 2017. godine. S ciljem ispunjenja obaveza iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2016-2019., Vlada se obavezala poduzeti sve neophodno radi osiguravanja pretpostavki za rad Antikorupcionog tima. Ujedno, Vlada od javnih federalnih organa, institucija, tijela i pravnih osoba zahtijeva da neodložno, u skladu sa planiranim aktivnostima i vremenskim rokovima iz Akcionog plana, poduzmu mjere na realizaciji obaveza iz svoje nadležnosti.

Inače, Antikorupcioni tim je u izvještajnom periodu održao osam sjednica i razmatrao 32 tačke dnevnog reda, od kojih se 50 posto odnosi na Strategiju za borbu protiv korupcije 2016.-2019. i Akcioni plan za njeno provođenje, izradu i implementaciju. Četvrtina ramatranih tačaka odnosila se na saradnje s nevladinim organizacijama, AIPK-om, antikorupcionim timovima u kantonima, s međunarodnim organizacijama, ambasadama i slično. Težište aktivnosti Antikorupcionog tima bilo je usmjereno na pomoć i podršku radnoj grupi i ekspertima pri izradi finalne verzije Strategije i Akcionog plana.

Vlada Federacije BiH se na 134. sjednici, održanoj 11.01.2018. godine upoznala sa informacijom o provedbi Strategije za borbu protiv korupcije 2016.-2019. FBiH nakon prve godine od usvajanja Strategije. Vlada je podržala rad Antikorupcionog tima i napore svih aktera nadležnih za provedbu aktivnosti predviđenih Akcionim planom za provedbu Strategije. Vlada je naložila pokretanje aktivnosti koje nisu realizirane u planiranim vremenskim rokovima i zaduženi svi akteri da dosljedno provedu obaveze iz svoje nadležnosti u skladu s planiranim rokovima.

Federalna vlada posebno insistira na provedbi aktivnosti i predlaganju izmjena pravnog okvira kojim bi bio uređen sukob interesa u organima vlasti Federacije BiH i na donošenju zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u Federaciji BiH.

Također, s ciljem suzbijanja korupcije i organiziranog kriminala, potrebno je operativno uspostaviti posebne odjele Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda, materijalno i tehnički ih osposobiti za operativan rad, te osigurati finansijska, prostorna i materijalna sredstva za rad jedne ili više osoba koje će asistirati u prikupljanju podataka, analizama i izradi izvještaja o implementaciji antikorupcijskih aktivnosti.

Na 139. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj  26.04.2018. godine utvrđen je Nacrt zakona o suzbijanju organiziranih oblika kaznenih djela, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala, koji propisuje osnivanje, organizaciju, nadležnost i postupanje posebnih odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Federalnog tužiteljstva.

Glavni razlog za donošenje ovog zakona jeste stvaranje nužnih institucionalnih pretpostavki za učinkovitije suzbijanje organiziranih oblika kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala.

Ovim zakonom uspostavljaju se posebni odjeli Vrhovnog suda Federacije BiH i Federalnog tužiteljstva koji bi bili stvarno i mjesno nadležni na teritoriji Federacije BiH u vršenju funkcija kaznenog progona i suđenja za ova kaznena djela. Dakle, na ovaj način stvaraju se institucionalni mehanizmi za borbu protiv društveno opasnih pojava.

Federalni ministar pravde formirao je Radnu skupinu čiji je zadatak bio da analizira aktualni Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, a koju su činili predstavnici Pravnog fakulteta u Sarajevu, Vrhovnog suda Federacije BiH, Federalnog tužiteljstva i Federalnog ministarstva pravde. Njezin rad i sveobuhvatna analiza rezultirali su Prednacrtom novog zakona.

Posebni odjeli su unutarnje organizacijske jedinice Federalnog tužiteljstva i Vrhovnog suda Federacije BiH, a sredstva za njihov rad osiguravaju se proračunom Federacije BiH.

Početkom primjene zakona o suzbijanju organiziranih oblika kaznenih djela, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala prestaje da važi Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH iz 2014. godine.

Zakon nije razmatran u Parlamentu FBiH do kraja perioda izvještavanja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi