Platforma SDA za Opće izbore 2018: Uz ponovljena obećanja prisutne i nove teme

Stranka demokratske akcije (SDA), novi predizborni program, odnosno „Platformu za Opće izbore 2018. godine“, koncipirala je na više manje isti način kao i svoje ranije programske deklaracije iz 2010. i 2014. godine. Novu „Platformu“ SDA je podijelila u 18. poglavlja, a u njima se bavi oblastima počev od ustavnog uređenja, borbe protiv korupcije i pravne države, preko ekonomije, socijalne politike, prava boračke populacije, do odnosa sa dijasporom.

Iako su se programi SDA od 2010. godine do danas mijenjali i prilagođavali aktuelnoj političkoj situaciji, u njima se zadržao veliki broj istih ili sličnih obećanja koja su ostajala neispunjena nakon proteka mandata. Istinomjer je tokom proteklog mandata pratio ukupno 273 obećanja koje je dala SDA (inače druga partija po broju datih obećanja u mandatu od 2014. do 2018. godine), a od tog broja u potpunosti je ispunjeno samo 13 obećanja. Čak 155 obećanja ove stranke ostalo je neispunjeno.

U narednoj analizi donosimo pregled najznačajnijih obećanja iz novog programa SDA, kao i njegovu usporedbu sa platformama ove stranke za Opće izbore 2010. i 2014. godine.

Ono što se u novoj platformi SDA razlikuje u odnosu na prethodne dvije je uvod koji čini gotovo trećinu dokumenta i nosi naziv “Dosadašnji rezultati – Osnova realnog optimizma”, u kom su navedeni rezultati i uspjesi za koje ova stranka smatra da su ključni od 1995. godine do danas. Tako se u tom dijelu daje presjek aktivnosti SDA, od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, do provođenja mjera iz Akcionog plana za provedbu Reformske agende za BiH, aktuelne u proteklom mandatu u kom je SDA činila vlast na gotovo svim nivoima u BiH.

Tako SDA među uspjehe ubraja uspostavu Mehanizma koordinacije, usvajanje Zakona o akcizama, Zakona o PIO FBiH, rast izvoza, bolju pokrivenost uvoza izvozom, ali i povećanje zaposlenosti.

Kada je o povećnju zaposlenosti riječ, SDA je u programu navela da je broj uposlenih porastao za 48 hiljada, a da je broj nezaposlenih smanjen za 50 hiljada. Međutim, tokom predizborne kampanje mogli smo čuti mnogo različitih cifara izrečenih upravo od kadrova SDA.

Tako je lider ove stranke, Bakir Izetbegović sredinom augusta izjavio kako se njegovo obećanje o “100.000 novouposlenih u 10 godina ispunjava duplo brže”, da bi predsjedavajući Vijeća ministara BiH i nosilac liste SDA za državni parlament, Denis Zvizdić krajem septembra rekao da taj broj već iznosi 100.000, odnosno da se zaposlenost povećala sa 710.000 na 810.000.

Šefik Džaferović, kandidat SDA za predsjedništvo, u debati na Federalnoj televiziji je pak dao svoje podatke o rastu uposlenih, a prema kojima taj broj iznosi nešto više od 70 hiljada.

Dakle, evidentan je nesklad između tvrdnji o rastu zaposlenosti koje svakodnevno iznose zvaničnici ove stranke u svojim javnim istupima.  Istinomjer se i ranije bavio ocjenom izjava kadrova SDA na ovu temu.

USTAVNA REFORMA  

U programima iz 2010. i 2014. godine, SDA je dala gotovo identičnu viziju budućeg ustavnog uređenja BiH kao regionalizirane republike.

Naš primarni i dugoročni cilj je usvajanje Ustava, kojim bi Bosna i Hercegovina bila definirana kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina sa tri nivoa vlasti: državni, regionalni i lokalni i sa Gradom Sarajevom koji je politički, administarativni, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine.”

Platforma SDA, 2014.

SDA se primarno i dugoročno zalaže za usvajanje novog Ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definirana kao demokratska, regionalizirana pravna, socijalna i sekularna država sa tri nivoa vlasti: državni, regionalni i lokalni i nazivom Republika Bosna i Hercegovina.”

Platforma SDA, 2010.

I u novom programu SDA je opredjeljena za regionalizaciju BiH, ali više ne spominje naziv Republika BiH.

SDA vidi Bosnu i Hercegovinu kao modernu evropsku demokratsku pravnu i socijalnu državu sa tri nivoa vlasti – državnim, regionalnim i lokalnim – i neće podržati niti dozvoliti bilo kakve nove teritorijalne podjele na etničkim principima.”

Platforma SDA, 2018

U sva tri programa SDA se bavila i implementacijom presuda Ustvanog suda BiH, ali i Evropskog suda za ljudka prava, a u novoj platformi tako se navodi:

SDA će posvetiti punu pažnju implementaciji svih presuda Suda za ljudska prava pri Vijeću Evrope kako bi se osigurala potpuna ravnopravnost građana  u izbornom procesu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Naš stav je da svaki građanin ove zemlje, na svakoj stopi njene teritorije, mora imati pravo da bira i da bude biran.”

Platforma SDA, 2018.

SDA je tematizovala i borbu protiv korupcije, a poglavlja posvećenih ovoj temi ima kako u ranijim programima, tako i u novom, u kom SDA navodi da je “efikasno procesuiranje slučajeva korupcije i organizovanog kriminala od presudne važnosti”, kao i da “treba ustanoviti sistem vrjednovanja i odgovornosti tužilaca za posao koji obavljaju”.

SDA će zatražiti i usvajanje strategije i akcionih planova za oduzimanje nelegalno stečene imovine, uz kadrovsko i  finansijsko jačanje Agencije za upravljanje oduzetom imovinom na nivoima entiteta.”

Platforma SDA, 2018.

RAZVOJ EKONOMIJE, INFRASTRUKTURE I OPĆI DRUŠTVENI PROGRES

Veliki dio svojih programa SDA je posvetila ekonomskom razvoju, a među obećanjima u toj oblasti ponovo prednjače obećanja o poboljšanju poslovne klime, aktiviranju resursa, razvoju infrastrukture i energetskog sektora.

Među obećanjima dosta je i ponovljenih iz prethodnog programa, a koja su ostala neispunjena, poput: Usvajanja zakona o šumama, uvođenja jednošalterskog sistema registracije preduzeća, formiranja fonda za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća; uspostavljanja posebnog odjela trgovinskog savjetnika u DKP-ima u najznačajnijim zemljama, usvajanja Zakona o koncesijama i drugih.

Također, gotovo ista obećanja o izgradnji cestovne infrastrukture i iskorištavanju energetskih potencijala nalaze se kako u novom, tako i u prethodnom programu SDA.

Tako su 2014. godine obećane “izgradnja zamjenskih termoblokova u Tuzli i Kaknju i novog bloka u Banovićima, kao i hidroelektrana Vranduk, Janjići, Kovanići, Vrilo, Kablić i Mokronoge”, dok u novom programu SDA obećava:

Modernizaciju rudnika kroz nabavku mehanizovanih čela u podzemnim kopovima i nabavku osnovne mehanizacije na površinskim kopovima, čime bi se  osigurale potrebne količine uglja za zamjenske termo-blokove u Tuzli i Kaknju i za izgradnju novog termo-bloka u Banovićima; izgradnju HE „Vranduk“, „Ustikolina“ i „Janjići“, te vjetroparkova „Podveležje“ i „Vlašić“, čime bi se osigurao godišnji kapacitet od 7.700 GWh na period od sljedećih 50 godina.”

Platforma SDA, 2018.

U novom programu, SDA je dala više obećanja vezanih za izgradnju cestovne infrastrukture, a među njima su se našla:

 • dovršetak gradnje započetih i ubrzana gradnja novih dionica autocesta na trasi Koridora V-c;
 • izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd u dva pravca, čiji jedan krak vodi preko Tuzle, a drugi preko Sandžaka u Srbiji;
 • izgradnja autoputa na trasi Jadransko-Jonske ceste kroz Hercegovinu;
 • izgradnja brzih cesta od Sarajeva prema Tuzli, Goraždu, Travniku i Bihaću, te od Stoca prema Neumu što podrazumijeva i izgradnju dugih tunela prema Mostaru, Jajcu, Goraždu i Orašju koji bi značili bitno skraćivanje trasa.

SDA je u Platformi za Opće izbore 2018. godine dala i niz obećanja koja se odnose na rast makroekonomskih pokazatelja, te navodi i projekcije rezultata koje će ostvariti u narednom mandatu:

 • rastom broja novouposlenih u realnom sektoru za 17.000 – 20.000 godišnje broj uposlenih u BiH sa sadašnjih 794.000 biti povećan na cca 850.000 (u perspektivi, do 2026. godine, prvi put u historiji BiH broj zaposlenih će porasti na 1 milion);
 • broj nezaposlenih će padati godišnje za cca 20.000, sa sadašnjih 458.000 na cca 350.000 u 2022. godini (u perspektivi, do 2026. godine broj nezaposlenih će biti ispod 250.000, odnosno ispod 15%);
 • bruto društveni proizvod će rasti prosječno 3,5-4,5% godišnje; 
 • BDP će sa sadašnjih 8.800 KM porasti u 2022. godini na 10.600 KM po glavi stanovnika;
 • industrijska proizvodnja će rasti prosječno  5% godišnje;
 • izvoz će rasti po stopi od oko 17 % godišnje, čime bismo do 2022. godine dosegli pokrivenost uvoza izvozom od min. 70% (u perspektivi, do 2026.god., min. 80%);

EUROATLANTSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNA SARADNJA

Poglavlje posvećeno euroatlanskim integracijama sastavni je dio sve tri platforme SDA koje je analizirao Istinomjer od 2010. godine do danas, a u njima se uglavnom ponavlja čvrsto opredjeljenje ove stranke da BiH ide dalje ka članstvu u EU i NATO savezu. Tako je obećano i skoro dobijanje kandidatskog statusa:

Do kraja 2018. godine Bosna i Hercegovina će odgovoriti na dodatna pitanja Evropske komisije i time dovršiti Upitnik EU, a početkom 2019. godine dobiti kandidatski status i otvoriti proces pregovaranja po poglavljima. Ovaj proces će značiti svakodnevni napredak u funkcioniranju naših državnih institucija. Pregovarački proces treba završiti do kraja 2025. i postati ravnopravnom članicom EU tokom 2026. godine.”

Platforma SDA, 2018.

Kada je u pitanju članstvo u NATO savezu, SDA smatra da će se “u sljedeće 4 godine, kroz redovne godišnje planove, zajedničke vojne vježbe i učešće Oružanih snaga BiH u međunarodnim misijama mira podići nivo uvježbanosti, opremljenosti i interoperabilnosti Oružanih snaga do stepena koji omogućava punopravno članstvo BiH u NATO savezu.”  

ZDRAVSTVENA, SOCIJALNA i DEMOGRAFSKA POLITIKA, MLADI I POLOŽAJ ŽENA

Osim što su se u svojoj novoj platformi u SDA standardno bavili i socijalnom politikom, kao i u prethodnim programima, novitet je tematizovanje problema odlaska mladih iz BiH, pa je u tom cilju SDA obećala da će:

 • u interesu zadržavanja produktivne radne snage u BiH, poslodavcima osigurati dodatne zakonske olakšice u poslovanju (posebno za zapošljavanje mladih ljudi i pripadnika boračke populacije), a od njih tražiti bolje plaće i uslove rada za radnike (povećati najnižu cijenu rada, podići prosječnu plaću, minimalnu plaću u BiH dići na nivo iznad 55% prosječne plaće, povećati naknade za prekovremeni i rad u dane praznika, onemogućiti i oštro sankcionirati nehumanu eksploataciju radnika i dr.);
 • definirati i realizirati dodatne podsticajne mjere u cilju rješavanja stambenog pitanja mladih;
 • kroz povoljne kredite ili beskamatne pozajmice podsticati projekte (samo)zapošljavanja mladih kroz vlastite biznise u svim sektorima privrede;
 • kroz Zakon o zaštiti porodice s djecom povećati broj porodica sa pravom na dječji doplatak i povećati sam dječji doplatak;
 • ukinuti ograničenja za ostvarivanje prava na dodatak na djecu i to pravo dati svakom djetetu bez obzira na socijalni status porodice;
 • zakonski uvesti poseban srazmjerno rastući pronatalitetni dodatak za treće, četvrto i svako naredno dijete;
 • formirati posebno ministarstvo za demografiju, porodicu, mlade i socijalnu politiku, i dr.
 • uvesti bio-medicinski potpomognutu oplodnju u sistem zdravstvenog osiguranja;

U poglavlju koje se bavi sistemom Penziono invalidskog osiguranja, SDA je obećala i da će nastaviti sa stabilizacijom fonda PIO, kao i redovno isplaćivati penzije i povećavati ih u skladu sa rastom BDP-a.

Za razliku od svojih prethodnih programa, SDA je u novoj platformi tematizovala i rodnu ravnopravnost. Tako se u poglavlju novog programa ove stranke koje nosi naziv “Žene u društvenom i političkom životu BiH” navodi:

“U skladu sa Programskom deklaracijom  usvojenom na 6. Kongresu SDA BiH, a u cilju razvoja i afirmacije rodne ravnopravnosti unutar stranke i postizanja potpune ravnopravnosti kao osnovnog ljudskog prava, založit ćemo se za:

 • uravnoteženo učešće žena i muškaraca u procesima odlučivanja (kao preduvjet za demokratsko društvo);
 • uvođenje rodne perspektive u sve aktivnosti lokalne i regionalne uprave u cilju poboljšanja ravnopravnosti između žena i muškaraca;
 • ravnopravnu rodnu zastupljenost na upravljačkim mjestima (uz poštivanje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH);
 • organizovanje programa obuke za žene s ciljem osposobljavanja za traženje, izbor i dobijanje adekvatnog zaposlenja, uključujući prekvalifikaciju i samozapošljavanje te pokretanje i razvoj poduzetništva;
 • veći broj programa finansiranja ženskog poduzetništva;
 • osiguranje sistemske podrške razvoju poduzetništva žena;
 • izmjene Izbornog zakona BiH kojim će se osigurati obavezna kvota prolaznosti kandidatkinja za sve nivoe zakonodavnih tijela.

Nekoliko obećanja iz oblasti zdravstva koja su ostala neispunjena u proteklom mandatu, ponavlja se i u novoj platformi SDA za Opće izbore 2018. godine, a među njima su reorganizacija zdravstvene zaštite, zakonsko razdvajanje rada u privatnoj praksi od rada u državnim medicinskim ustanovama, ažuriranje esencijalnih lista lijekova i druga.

Sa druge strane, izostalo je obećanje o formiranju Ministarstva zdravstva na nivou države BiH, koje se nalazilo u programu SDA iz 2014. godine, uz još neka obećanja kao što su “borba protiv korupcije na svim nivoima u zdravstvu”, ali i “ostvarivanje zdravstvene zaštite u svim kantonima/Federaciji za sve korisnike zdravstvene zaštite”.

Među novim obećanjima, koja su prvi put tematizovana u programima SDA su “uvođenje 24-satne usluge za stanovništvo u kompletnoj primarnoj zaštiti”, “uspostava centralnog registra svih zdravstvenih kadrova”, “povećanje plaće i poboljšanje uvjeta rada zdravstvenim radnicima”, kao i “izgradnja modernog kliničkog centra u svakom kantonu”.

BORAČKA PRAVA

U svojim platformama, SDA se tradicionalno bavi i obavezama iz oblasti zaštite prava branitelja i civilnih žrtava rata, a u ovogodišnjem programu data su obećanja o redovnoj isplati boračkih naknada, ali i obećanja vezana za aktuelne propise poput:

 • donošenja Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog interesa;
 • donošenja Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica;
 • donošenja Zakona o pravima logoraša, žrtava torture i drugih civilnih žrtava rata;
 • izrade registra branitelja BiH i njegove objave i korištenja u skladu sa zakonom;
 • provođenja aktivnosti na ostvarivanju statusa i prava logoraša, posebno u dijelovima BiH (entitet RS i neki kantoni u Federaciji BiH) u kojima se nad njima vrši svjesna diskriminacija i uskraćuju im se osnovni statusni dokumenti za zaštitu i ostvarivanje njihovih prava.

 

Na kraju se može zaključiti da se SDA držala stare forme u kojoj je kreirala svoje prethodne Platforme, sa kojima je izlazila pred birače, u kojima je konstantno ponavljala obećanja koja nisu realizovana, uz veće ili manje izmjene, ali i da je u novom programu posvetila pažnju i novim temama kao što su odlazak mladih iz BiH, rodna ravnopravnost i odnos sa dijasporom. Za veliki broj obećanja SDA je navela konkretne ciljeve i pokazatelje kojima je moguće izmjeriti uspjeh u implementaciji zacrtanih planova poput izgradnje infrastrukture, rasta zaposlenosti i BDP-a, ali i drugih ekonomskih pokazatelja.

(Istinomjer.ba)

Pitanja vezana za granicu između BiH i Republike Srbije i dalje bez odgovora

Problem oko demarkacije postojeće međudržavne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije proteklih je dana...

Aluminij d.d. Mostar: “Buka iz naših proizvodnih hala preći će u itekako glasnu tišinu”

Potencijalni investitor, švicarska kompanija Glencore, nekadašnjem “hercegovačkom divu” Aluminiju platila je električnu energiju i sirovine potrebne za četiri dana opstanka kako ovo preduzeće 6. jula...Još traje eksproprijacija zemljišta za gradnju brze ceste Lašva – Nević polje

Iako se gradnja brze ceste Lašva – Nević polje, koja je dio dionice od Lašve do Jajca i dalje prema bosanskoj Krajini, najavljuje skoro dvije decenije, kako sada stvari stoje, neće početi uskoro....