Neistina

Odlazak visokog predstavnika ne nalazi se među 14 prioriteta iz Mišljenja EK-a

Portparol Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Radovan Kovačević gostovao je 3. juna 2021. godine na BHT1 gdje je, govoreći o trenutnoj situaciji oko imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, iznio i jednu netačnu tvrdnju u kontekstu 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

FOTO: BHT1
FOTO: BHT1

Komentirajući situaciju oko imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kovačević je ustvrdio da je jedan od 14 ključnih prioriteta Evropske komisije i odlazak visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine.

Pozivaju se domaći politički predstavnici da sprovedu i da se bave sa 14 prioriteta Evropske komisije za kandidatski status Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Istovremeno nam pokušavaju nametnuti novog visokog predstavnika, a jedan od 14 prioriteta jeste da visoki predstavnik mora od ode iz Bosne i Hercegovine.

Radovan Kovačević, 3. 6. 2021.

Podsjećamo, u maju 2019. godine, Evropska komisija je objavila Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, te je u sekciji “Zaključci i preporuke” navela 14 prioriteta na kojima bosanskohercegovačke vlasti trebaju poraditi u narednom periodu, a prioriteti su podijeljeni u sljedeće grupe – “Demokratija/Funkcionisanje”, “Vladavina prava”, “Osnovna prava” i “Reforma javne uprave”.

Demokratija/Funkcionisanje

Osigurati da se izbori provode u skladu s evropskim standardima tako što će provesti relevantne preporuke OSCE-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, osigurati transparentnost finansiranja političkih stranaka i održati lokalne izbore u Mostaru.

Osigurati vidljive rezultate kada je u pitanju funkcionisanje mehanizma koordinacije o pitanjima koja se odnose na EU na svim nivoima, uključujući i pripremu i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje acquisa.

Osigurati pravilno funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Temeljno unaprijediti institucionalni okvir, uključujući i na ustavnom nivou, kako bi se: a) osigurala pravna sigurnost u smislu podjele nadležnosti između nivoa vlasti; b) uvela klauzula o zamjeni kako bi se državi nakon pristupanja omogućilo privremeno ostvarivanje nadležnosti drugih nivoa vlasti radi sprečavanja i otklanjanja povreda prava EU; c) garantovala nezavisnost pravosuđa, uključujući i njegovu samostalnu instituciju (VSTV); d) reformisao Ustavni sud, uključujući i rješavanje pitanja međunarodnih sudija i osiguralo provođenje njegovih odluka; e) garantovala pravna sigurnost, uključujući i putem uspostave pravosudnog tijela kojem bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u cijeloj Bosni i Hercegovini; f) osigurala jednakost i nediskriminacija građana, posebno postupanje prema presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci; g) osiguralo da su svi organi uprave zaduženi za provedbu acquisa zasnovani isključivo na profesionalizmu i da se ukloni pravo veta u procesu donošenja odluka, u skladu s acquisom;

Poduzeti konkretne korake na unapređenju okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevazišlo naslijeđe rata.

Vladavina prava

Unaprijediti funkcionisanje pravosuđa kroz usvajanje novih zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i sudovima BiH u skladu sa evropskim standardima.

Jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma, prvenstveno putem: a) usvajanja i provođenja propisa o sukobu interesa i zaštiti uzbunjivača; b) osiguravanja djelotvornog funkcionisanja i koordinacije tijela za borbu protiv korupcije; c) usklađivanja zakonodavstva i jačanje kapaciteta za javne nabavke; d) osiguravanja efikasne saradnje između tijela za provođenje zakona i sa tužilaštvima; e) demonstriranja napretka u ostvarivanju rezultata proaktivnih istraga, potvrđenih optužnica, kaznenih progona i pravosnažnih osuđujućih presuda u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokom nivou; f) depolitizacije i restrukturiranja javnih preduzeća i osiguravanja transparentnosti procesa privatizacije.

Osigurati efikasnu koordinaciju upravljanja granicama i kapacitetima za upravljanje migracijama na svim nivoima i osigurati funkcionisanje sistema azila.

Osnovna prava

Jačati zaštitu prava svih građana, posebno osiguravanjem provedbe zakona o nediskriminaciji i o rodnoj ravnopravnosti;

Osigurati pravo na život i zabranu mučenja, posebno (a) ukidanjem upućivanja na smrtnu kaznu u Ustavu Republike Srpske i (b) imenovanjem nacionalnog mehanizma za prevenciju mučenja i nečovječnog postupanja;

Osigurati poticajno okruženje za civilno društvo, posebno poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja;

Garantovati slobodu izražavanje i medija i zaštitu novinara, posebno putem (a) osiguranja odgovarajućeg sudskog procesuiranja predmeta prijetnji i upotrebe nasilja nad novinarima i medijskim radnicima, i (b) osiguravanja finansijske održivosti sistema javnih RTV servisa.

Unaprijediti zaštitu i inkluziju ranjivih grupa, posebno osoba sa invaliditetom, djece, LGBTI osoba, pripadnika romske zajednice, pritvorenika, migranata i tražilaca azila, kao i raseljenih lica i izbjeglica u cilju zatvaranja Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Reforma javne uprave

Završiti neophodne korake u reformi javne uprave s ciljem unapređenja sveukupnog funkcionisanja javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranim pristupom u kreiranju politika u cijeloj državi.

14 ključnih prioriteta EK

Iz sadržaja 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja EK-a jasno je da se među njima ne navodi zahtjev za, kako je to Kovačević rekao, odlazak visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine.

Svakako treba spomenuti da se u dijelu “Politički kriteriji” Mišljenja Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, koji se odnosi na kriterije za članstvo, navodi da je “Aneksom X Dejtonskog mirovnog sporazuma uspostavljen Ured međunarodnog visokog predstavnika (OHR) kao vrhovnog autoriteta za tumačenje civilnih aspekata provođenja mirovnog sporazuma” te da “ovakva ekstenzivna međunarodna supervizija, u principu, nije u skladu sa suverenitetom Bosne i Hercegovine, a time ni sa članstvom u EU”, a “proces zatvaranja OHR-a traje od 2008. godine” i “ishod ovog procesa zavisi od niza uslova.”

Podsjećamo, politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su na sastanku u Bruxellessu 26. i 27. februara 2008. godine utvrdili zahtjeve koje organi BiH trebaju ispuniti prije zatvaranja OHR-a, a koji obuhvataju:

  • Prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između države i drugih razina vlasti;
  • Prihvatljivo i održivo rješenje za vojnu imovinu;
  • Potpuna provedba Konačne odluke za Brčko;
  • Fiskalna održivost (promovirana putem Sporazuma o utvrđivanju stalne metodologije za utvrđivanje koeficijenata za raspodjelu sredstava UINO-a i osnivanje Nacionalnog fiskalnog vijeća); i
  • Zaživljavanje vladavine prava (demonstrirano putem usvajanja Državne strategije za ratne zločine, donošenjem Zakona o strancima i azilu i usvajanjem Državne strategije za reformu sektora pravosuđa);
  • Potpisivanje SSP-a;
  • Pozitivna procjena situacije u BiH od strane Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira utemeljena na punom poštivanju Daytonskog mirovnog sporazuma.
OHR, Program 5 + 2
OHR, Program 5 + 2

Također, potrebno je napomenuti da je potpuno ispunjavanje svih 14 ključnih prioriteta uslov postavljen Bosni i Hercegovini za otpočinjanje pregovora sa EU, dok je za kandidatski status, kako su to čelnici EU isticali, potrebno učiniti vidljiv i suštinski napredak u ispunjavanju spomenutih 14 prioriteta.

Evropska komisija smatra da bi se pregovori za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji trebali otvoriti kada zemlja postigne potreban stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo, a posebno sa političkim kriterijima iz Kopenhagena, kojima se zahtijeva stabilnost institucija koje naročito garantiraju demokratiju i vladavinu prava. Bosna i Hercegovina će morati temeljito poboljšati svoj zakonodavni i institucionalni okvir kako bi se osiguralo ispunjavanje sljedećih ključnih prioriteta: Demokratija/Funkcionisanje, Vladavina prava, Osnovna prava i Reforma javne uprave.

Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU

S obzirom na sve navedene činjenice, Istinomjer će tvrdnju Radovana Kovačevića, da je jedan od 14 ključnih prioriteta Evropske komisije i odlazak visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine, ocijeniti neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!