Analize

Hoće li borba za povrat bh. imovine u Hrvatskoj završiti pred međunarodnim sudom?

Ni nakon više od 20 godina od završetka rata država Bosna i Hercegovina nije riješila status svoje imovine, koju ima u državama bivše Jugoslavije, o čemu je Istinomjer opširnije pisao u jednoj od svojih analiza.

Novi saziv Predsjedništva BiH, 12. decembra 2018. godine održao je Prvu sjednicu na kojoj je, između ostalog, donesen i Zaključak o poduzimanju niza aktivnosti u vezi sa dugogodišnjim problemom statusa bh. imovine u susjednoj R. Hrvatskoj. Iako se činilo da je realizacijom zaključka Predsjedništva BiH i slanjem protestne note, Bosna i Hercegovina napokon učinila prvi korak u svojoj borbi za povrat bh. imovine u Republici Hrvatskoj, u javnosti se pojavila informacija upućena od strane bivšeg ambasadora BiH pri UN-u, koji je rekao da se neće postupiti po zahtjevu Bosne i Hercegovine obzirom da je isti pogrešno adresiran.

Predsjedništvo BiH je na svojoj Drugoj redovnoj sjednici održanoj 17.04.2019. godine zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH da glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, kao depozitaru Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, uputi notu u kojoj će ga obavijestiti da R. Hrvatska krši ovaj sporazum. Nakon što su realizovani zaključci Predsjedništva BiH, Željko Komšić je u svom intervjuu za Oslobođenje izjavio kako je Bosna i Hercegovina načinila “prvi korak” prema eventualnoj tužbi protiv Hrvatske.

Za sada smo učinili prvi korak. Imajući u vidu međunarodne konvencije, kojima se reguliraju međusobni odnosi zemalja, na sjednici Predsjedništva BiH iz decembra 2018. godine zaključili smo da se uputi nota generalnom sekretaru UN-a kao depozitaru međunarodnih sporazuma, kako bismo ga obavijestili da RH krši ili ne poštuje Sporazum o sukcesiji bivše SFRJ, kojim su uređena pitanja imovine svih ex-republika. Pismo je otišlo i imamo potvrdu da je o njemu generalni sekretar UN-a upoznat.

Željko Komšić, 24.04.2019.

Informišući javnost o do sada učinjenom, Komšić je pored ostalog izjavio i sljedeće:

Bilo bi dobro da Hrvatska ne povlači dodatne poteze, jer će time samo ubrzati našu odluku da pokrenemo spor pred nekim od međunarodnih sudova.

Željko Komšić, 23.04.2019.

Podsjećamo, u pitanju je ralizacija Zaključka o provedbi Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ i aktivnostima na zaštiti i povratu imovine iz Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, a kojeg je Predsjedništvo BiH usvojilo na Prvoj redovnoj sjednici održanoj u decembru 2018. godine.

Predsjedništvo BiH zadužilo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH da uputi notu glavnom tajniku Ujedinjenih naroda kao depozitaru Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, kojom ga informira da Hrvatska taj sporazum krši. Predsjedništvo BiH zadužilo je Vijeće ministara BiH da mu dostavi izvještaj o aktivnostima koje su poduzete kako bi se osigurali zaštita i povrat imovine fizičkih i pravnih osoba iz Bosne i Hercegovine i imovine Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj.

Zaključak Predsjedništva BiH, 12.12.2018.

Postupajući po ovom Zaključku, Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj 11.03.2019. godine razmotrilo i “usvojilo Informaciju o poduzetim aktivnostima na zaštiti i povratu imovine građana i drugih pravnih osoba iz Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, koja je potom “proslijeđena Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje.”

Iako se činilo da su napokon učinjeni prvi pomaci ubrzo je stigla reakcija bivšeg ambasadora BiH pri UN-u Ivice Dronjića, koji je rekao sljedeće:

Tačno je da je Predsjedništvo BiH, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova, početkom februara 2019. godine dostavilo Stalnoj misiji BiH pri UN Note Verbale adresiranu na Generalnog tajnika UN u kojoj ga obavještava da Republika Hrvatska krši “Sporazum o pitanjima sukcesije”, potpisan 29. juna 2001. godine u Beču između Srbije, Hrvatske Makedonije i Slovenije. U noti se od Generalnog tajnika traži da “obavijesti sve države potpisnice o tome da Hrvatska krši sporazum u dijelu koji se odnosi na imovinu BiH koja se nalazi na njenoj teritoriji.

Ivica Dronjić, 24.04.2019.

Međutim, Dronjić je bio izričit rekavši da glavni tajnik UN-a “Guterres neće postupiti po zahtjevu Bosne i Hercegovine jer nema nikakvih obaveza u pogledu rješavanja sporova koji iz njega nastanu” te da se “u slučaju eventualnog spora BiH obrati nekoj od međunarodnih arbitraža.”

Kada je u pitanju realizacija Zaključka Predsjedništva BiH od 12.12.2018. preostalo je još da Pravobranilaštvo BiH uradi svoj dio posla, obzirom da je zaduženo da sa entitetskim agencijama za privatizaciju koordinira mjere zaštite bh. imovine u Hrvatskoj te “utvrdi modalitete za pokretanje apelacije pred Ustavnim sudom Hrvatske kojom bi se osporila ustavnost Zakona o raspolaganju državnom imovinom u Hrvatskoj i odgovarajuće uredbe koje služe kao pravna osnova za zabranu upisa imovine Bosne i Hercegovine u odgovarajuće zemljišne knjige na stvarnog vlasnika iz BiH”.

Inače, Pravobranilaštvo BiH obavezno je da do sredine juna 2019. godine Predsjedništvu BiH dostavi izvještaj o poduzetim aktivnostima, odnosno o realizaciji Zaključka iz decembra 2018.godine. Preostaje da se vidi da li će biti pronađeni modaliteti za pokretanje apelacije pred Ustavnim sudom Hrvatske.

Na kraju, sve su prilike da će ovo pitanje još dugo vremena opterećivati odnose dvaju država, te ukoliko se stvari u međuvremenu ne promijene, postoje realni izgledi da će BiH zaštitu svoje imovine u R. Hrvatskoj tražiti pred nadležnim međunarodnim sudovima.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!