Dževad Nekić

Dževad Nekić, generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, diplomirani ekonomista i ovlašteni revizor. Svoje radno angažovanje započeo je 1986. godine u Rudniku boksita Srebrenica na poslovima plana i analize, finansijske operative i na dužnosti finansijskog direktora preduzeća. Iza toga uslijedili su poslovi inspektora finansijske policije u SDK RBiH i u Ministarstvu finansija Federacije BiH, nakon čega prelazi u Poreznu upravu Federacije BiH.

Prije imenovanja na funkciju generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, obavljao je poslova kako u privredi, tako i u institucijama javnog sektora kojima je osnovna djelatnost bila priprema i primjena zakona, zatim vršenje nadzora nad provođenjem zakona, kao i reformske promjene u fiskalnom i poreznom sistemu.

2016. godine imenovan je na funkciju generalnog revizora Ureda za reviziju institucija FBiH na mandatni period od sedam godina.