Ispunjeno

Federalni revizori po prvi put u posjeti budžetskim korisnicima

Iako bi revizija državnih institucija i javnih preduzeća trebala biti redovna i kontinuirana procedura, kako u Federaciji BiH, tako i cijeloj državi, to ipak nije slučaj. Federalni Ured za reviziju institucija najavio je da će u 2017. godini obaviti finansijsku reviziju korisnika budžeta FBiH (gradova, općina, zavoda, fondova, agencija, javnih preduzeća), a u vezi sa utroškom Budžeta za 2016. godini.

 

Od svih vrhovnih institucija za reviziju u BiH, Ured za reviziju institucija u FBiH ima najšire nadležnosti u smislu vršenja finansijske revizije, i to više od 2.000 subjekata.

(Ured za reviziju institucija, 29.03.2017.)

Bez obzira na pomenute ovlasti i obaveze, uvidom u Godišnji plan rada Ureda primjetno je da finansijska revizija nekih općina nikada nije vršena. Javnosti su također dobro poznati problemi sa javnim preduzećima poput ZOI 84, Đurđevik, Coming, a da se loše poslovanje prećutno odobravalo dokazuje i činjenica da neka od ovih preduzeća, cijelu deceniju, ili nikada nisu posjećivali državni revizori.

Ako se uzme u obzir da revizija navedenih subjekata nije vršena deset godina ili više, odnosno nikada, ukupna nerevidirana sredstva iznose više od osam milijardi KM.

(Ured za reviziju institucija, 29.03.2017.)

Državni revizori, u skladu sa planom za 2017. godinu, trebali su do 30.09.2017. godine provjeriti i sačiniti konačne Izvještaje o tome da li su budžetski korisnici i javna preduzeća namjenski utrošili sredstva od oko 4 milijarde KM iz federalnog budžeta za 2016. godinu.

Uvidom u objavljivane Izvještaje moglo se zaključiti da su revizori, u skladu sa predviđenom dinamikom, izvršavali najavljene i planirane obaveze. Revidirana su i javna preduzeća ZOI 84 i JU Coming, u kojima revizija nije izvršena čak 10 godina.

Objava revizorskih izvještaja za 2016. godinu je kontinuiran proces, koji je počeo početkom šestog mjeseca 2017. godine. Planirani rok u skladu sa Godišnjim planom i programom Ureda za reviziju, je 30.09.2017. godine.

(Mia Buljubašić, Viši revizor za međunarodnu saradnju i komunikacije, 28.07.2017.)

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, u najavljenom roku, je izvršio sve planirane finansijske revizije za 2016. godinu, ukupno 73. Revidirana su 72 subjekta u Federaciji BiH, te je izvršena i finansijska revizija Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu.

Struktura revidiranih subjekata je sljedeća: 33 korisnika Budžeta FBiH, 12 gradova i općina, 17 zavoda, fondova, agencija i javnih ustanova, 10 javnih preduzeća i Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu koji predstavlja konsolidovani izvještaj za ukupno 61 instituciju FBiH.

Svi konačni Izvještaji su dostavljeni revidiranim i drugim nadležnim institucijama, te nakon prijema istih su sukcesivno objavljeni na web stranici Ureda za reviziju.

(Mia Buljubašić, Viši revizor za međunarodnu saradnju i komunikacije, 02.10.2017.)

Prema Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu ukupni ostvareni rashodi i izdaci iznosili su 2.288.784.801 KM. Ukupni rashodi i izdaci 33 korisnika Budžeta FBiH (od kojih je za 19 obavezne revizija) u 2016. godini iznosili su 2.150.204.834 KM. Ostvarenim prihodi i primici 12 gradova i općina u prošloj godini iznosili su 64.202.918 KM, a 17 zavoda, fondova, agencija i javnih ustanova ostvarilo je prihode u iznosu od 860.340.957 KM. 10 javnih preduzeća ostvarilo je prihode u iznosu od 280.343.676 KM.

Ured za reviziju institucija FBIH, na čelu sa generalnim revizorom Dževadom Nekićem, od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!