Neistina

Republika Srpska nema pravo organizovati vlastitu vojsku

Tokom proteklog vikenda, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik na Jahorini je održao sastanak s direktorom Olimpijskog centra “Јahorina” Dejanom Ljevnaićem i predsjednikom Nadzornog odbora ovog olimpijskog centra Nedeljkom Elekom, nakon kojeg je uslijedila konferencija za novinare. Dodik je na konferenciji, između ostalog, ponovo govorio o nadležnostima entiteta i države.

FOTO: SNSD

Naime, ovog puta je ustvrdio da Republika Srpska ima pravo na formiranje vlastite vojske:

Dodik: “Mi ne izazivamo nikog od Bošnjaka, ništa, mi samo ono što imamo pravo. Mi imamo pravo na vojsku Republike Srpske, mi ćemo to organizovati.”

Milorad Dodik, 17.10.2021.

Uređenje vojnih postrojbi u BiH regulisano je Zakonom o odbrani BiH, kojeg je usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 28. septembra 2005. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 5. oktobra 2005. godine, a “na osnovu članova III. 5. a) i IV.4. a) Ustava Bosne i Hercegovine”.

Član 3. navedenog zakona nalaže da su vojne snage one formacije i jedinice koje su “organizirane od institucija Bosne i Hercegovine”, te da ne mogu biti organizirane na teritoriji Bosne i Hercegovine protivno ovom zakonu. U protivnom, podložne su sankcijama navedenim u Krivičnom zakonu BiH:

(1) Vojnim snagama, u smislu ovog zakona, smatraju se sve formacije i jedinice, borbene i za podršku, kopnene, zrakoplovne i snage za protuzrčanu odbranu organizirane od institucija Bosne i Hercegovine. Vojne snage ne mogu biti organizirane, obučavane, opremljene ili mobilizirane na teritoriji Bosne i Hercegovine, osim u skladu s ovim zakonom i Zakonom o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o službi u OSBiH).

(2) Svako vođenje vojne evidencije ili evidencije za potrebe organiziranja ili obučavanja vojnih i paravojnih snaga od strane lica i organa koji nisu propisani ovim zakonom i Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH krivično je djelo i kažnjivo je prema odredbama Krivičnog zakona.

Zakon o odbrani BiH

Krivični zakon BiH, u članu 162a, između ostalog, definiše kaznu zatvora od minimalno pet godina za organizovanje vojnih snaga protivno Zakonu o odbrani BiH:

(1) Ko protivno Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine ili Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine organizuje, obučava, oprema ili mobilizuje vojnu snagu na teritoriji Bosne i Hercegovine, kazniće se kaznom zatvora najmanje pet godina.

(2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kazniće se ko na bilo koji način rukovodi činjenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana.

(3) Ko se na bilo koji način pridruži vojnoj snazi organizovanoj, obučenoj, opremljenoj ili mobilizovanoj protivno Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine ili Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kazniće se kaznom zatvora najmanje tri godine.

(4) Ko nabavlja sredstva za činjenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana, kazniće se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

Krivični zakon BiH

Shodno odredbama Zakona o odbrani BiH, donesenog na osnovu Ustava BiH, odnosno činjenici da entiteti nemaju pravo na organizovanje vlastite vojne jedinice, za što postoji i kazna predviđena Krivičnim zakonom BiH, Istinomjer tvrdnju Milorada Dodika ocjenjuje neistinitom.

Pitajte Istinomjer!