Neistina

Radnici “na čekanju” neće biti “teret sami sebi”

Komentarišući Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH o kojem je Skupština Kantona Sarajevo (KS) raspravljala na online sjednici održanoj 21. 04. 2020. godine, zastupnik u tom zakonodavnom tijelu, Elmedin Konaković iznio je niz kritika na račun istog.

Tako je između ostalog Konaković izjavio da su “predstavnici Vlade FBiH uvidjeli da su napravili kardinalnu grešku, jer nisu na vrijeme donosili odluke”, te se osvrnuo na dio Nacrta kojim se uvodi institut “radnika na čekanju“ u trajanju od 3 mjeseca.

Krenuli su se vaditi na način da otvaraju prostor da poslodavac radnika može poslati na neko čekanje. Tako neće biti teret ni vladi, ni poslodavcu, već sam sebi. To je napad na onog zadnjeg u lancu.

Elmedin Konaković, 21. april 2020.

Međutim, sadržaj predloženih izmjena Zakona o radu FBiH u tom dijelu demantuje tvrdnju Konakovića da će radnici tokom perioda na kojem su na “čekanju”, u skladu sa prijedlogom, biti teret sami sebi.

Naime, u predloženom članu 7. Nacrta Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o radu FBiH , kojim se “iza člana 54., dodaje novi član 54a.”, preziciraju se uslovi pod kojima poslodavac može uputiti radnika na čekanje, dužina trajanja tog statusa, ali i prava koja, kada je nakanada u pitanju, ovaj prijedlog osigurava radniku na čekanju.

(1) Za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, poslodavac kojem je zabranjen rad odlukom nadležnog organa ili kod kojeg je usljed navedenog stanja došlo do pada prihoda od najmanje 35% u odnosu na isti period u protekloj godini prema podacima organa nadležnog za naplatu poreza, može jednostranom odlukom uputiti radnike na čekanje posla, u najdužem trajanju od tri mjeseca od dana donošenja odluke.

(2) Za vrijeme čekanja posla iz stava (1) ovog člana, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini koju odredi poslodavac, a koja ne može biti manja od najniže plaće u Federaciji.

(3) Ukoliko radnik na čekanju posla ne bude pozvan na rad nakon isteka roka iz stava (1) ovog člana, prestaje mu radni odnos uz pravo na otpremninu, koja se ostvaruje na način propisan članom 111. ovog zakona.

(4) Čekanje posla iz ovog člana smatra se odsustvom iz člana 23. ovog zakona.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, 20. april 2020.

U svom Mišljenju na navedene izmjene sadržane u članu 7. Nacrta, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo predložilo je:

Potrebno je dopuniti u stavu (1) od kada se računa trajanje od tri mjeseca, što bi bilo od dana donošenja odluke o upućivanju radnika na čekanje. Mišljenja smo da je nomotehnički ispravnije u članu 23. Zakona o radu dodati da se odsustvom sa rada ne smatra „čekanje posla, u smislu odredbe člana 54a.“. Ovu intervenciju smatramo za potrebnom zbog koncentracije problematike koju obuhvata, budući da nije propisano da se čekanje posla smatra plaćenim odsustvom, u skladu sa odredbom člana 53. Zakona o radu.

Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, 20. april 2020.

Osim toga, a u kontekstu uvođenja instituta “radnika na čekanju“ u trajanju od 3 mjeseca, u svom iznesenom Mišljenju, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS u uvodnom dijelu navodi i da “podržava i cijeni napore zakonodavca da u vrijeme stanja prirodne nesreće, na odgovarajući način zakonom reguliše pitanja od značaja za poslodavce i radnike, odnosno odgovori na potrebu da se prava i obaveze radnika i poslodavaca iz radnih odnosa za vrijeme stanja prirodne i druge nesreće, dakle kratkoročno tj. na određeno vrijeme, regulišu na drugačiji način, nego je to predviđeno u redovnim okolnostim instituta „radnika na čekanju“ u trajanju od 3 mjeseca”.

Usvajanjem ovog zakona omogućava se donošenje određenih mjera od strane poslodavca (radnik na čekanju, plaćeno odsustvo, neplaćeno odsustvo,smanjenje plaće i si.), u cilju zaštite radnih mjesta i privrede.

Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, 20. april 2020.

Obzirom da, u skladu sa prijedlogom iznesenim u Nacrtu Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o radu FBiH, radnik koji je se uputi na čekanje za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji neće biti “teret sam sebi”, već “ima pravo na naknadu plaće u visini koju odredi poslodavac, a koja ne može biti manja od najniže plaće u Federaciji BiH”, Istinomjer će tvrdnju Elmedina Konakovića s tim u vezi ocijeniti neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!