Ispunjeno manjim dijelom

Žene kao osnova u ekonomskim, socijalnim i demokratskim politikama

Partije: DNS | Oblasti: Socijalna politika

Iako se javno proklamuje rađanje, ženama na selu nisu na raspolaganju usluge i programi planiranja porodice i zaštite reproduktivnog zdravlja, što direktno opovrgava proklamovanu brigu o natalitetu. Žene na selu jesu velika grupa stanovništva u Republici Srpskoj, čije potrebe i problemi su gotovo “nevidljivi” iako su brojni i određeni različitim faktorima koji uzrokuju višestruku marginalizaciju žena na selu. Žene su vitalni faktor, od kojeg najviše zavisi oživljavanje sela i ruralni razvoj u cjelini, njihov nepovoljan položaj i problemi sa kojima se suočavaju, od osnovnih životnih potreba, pa do dugoročnih interesa u okviru održivog razvoja, moraju postati osnova ekonomskim, socijalnim i demokratskim procesima i politikama.

Na 96. sjednici Vlade Republike Srpske (20.10.2016.) Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Konačni izvještaj o realizaciji i ocjeni Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine. Na 132. sjednici Vlade Republike Srpske (06.07.2017.) Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o napretku u primjeni normativno-pravnih standarda za ravnopravnost polova u oblasti političkog i javnog života u Republici Srpskoj za period 2015-2016. godina i zadužila Gender centar da u bliskoj saradnji sa drugim organima republičke i lokalne vlasti dalje prati primjenu standarda rodne ravnopravnosti u oblasti političkog i javnog života u Republici Srpskoj i o tome periodično informiše Vladu Republike Srpske. Izvještaj sadrži pregled standarda, mjera i preporuka za djelovanje, sprovedene aktivnosti u izvještajnom periodu, pregled statističkih i administrativnih podataka o stanju učešća žena i muškaraca u političkom i javnom životu, te zaključke i preporuke za djelovanje. Učešće žena u javnom i političkom životu je obavezan standard ostvarivanja ljudskih prava propisan kako brojnim međunarodnim dokumentima koji su kod nas na snazi, tako i pozitivnim domaćim zakonskim propisima. Smatra se da države koje nisu osigurale “dovoljan” procenat učešća žena u političkom životu nisu postigle dovoljan stepen demokratije, pa se, između ostalog, kod prijema u Evropsku uniju cijeni da li je država koja pretenduje da postane članica Unije osigurala ambijent za političku participaciju žena, tj. koji je procenat učešća žena u javnom i političkom životu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!