Ispunjeno

Završetak Centra za socijalni rad

Opštine: Bijeljina

Završetak Centra za socijalni rad

Obrazloženje

U toku mandata gradonačelnika Miće Mićića ispunjeno je dato obećanje.

Izvor: Skup Saveza za Semberiju - 4.08.2016.

Kako je krajem augusta 2017. godine kazao bijeljinski gradonačelnik Mićo Mičić, u narednom period slijedi nastavak izgradnje zgrade Centra za socijalni rad sa Dnevnim centrom za djecu s posebnim potrebama, za šta je obezbijeđeno milion konvertibilnih maraka iz kredita Svjetske banke za obnovu od poplava po povoljnim uslovima. Grad Bijeljina je u Budžetu za 2017. Godinu izdvojio 890,000.00 KM za Centar za socijalni rad.

Nova zgrada nije stavljena u funkciju do kraja 2018. godine, a u svom intervjuu koji je dao 8. 3. 2019. godine, odgovarajući na pitanje novinara “za kada je planirano useljenje u novu zgradu Centra i koliko će ono uticati na poboljšanje kvaliteta rada”, direktor Centra za socijlani rad u Bijeljini, Milorad Sofrenić je najavio novi rok:

Prošle godine su završni radovi kasnili tri mjeseca, ali sada je zgrada potpuno završena. Slijedi tender za nabavku namještaja i vanjsko uređenje. Očekujem da ćemo početi rad u novom objektu do kraja aprila, čime će uslovi za radnike i korisnike biti podignuti na viši nivo.

Milorad Sofrenić, 8. mart 2019.

Do kraja aprila 2019. godine zgrada Centra za socijalni rad u Bijeljini nije bila useljena, te rad u njoj nije počeo. To je 29. 8. 2019. godine potvrdio sam Mićić koji nakon što je Grad­skoj upra­vi “dos­tav­lje­na na po­tpis okončana si­tu­aci­ja” istu ni­je po­tpi­sao jer su, kako se navodi, “ra­do­vi ko­ji su izve­de­ni na zgra­di u su­pro­tnos­ti s odre­dba­ma u ugo­vo­ru”.

Ka­blo­vi za stru­ju vi­se po­red zgra­de, ugrožava­jući pro­la­zni­ke. Umjes­to čet­vrtog spra­ta, urađen je treći, a do­ni­je­li su okončanu si­tu­aci­ju na po­tpis. Pi­sme­no ću obra­zložiti zbog čega neću da po­tpi­šem okončanu si­tu­aci­ju, a od onih ko­ji su re­ali­zo­va­li ovaj po­sao tražiću od­go­vor­nost.

Mićo Mićić, 29. avgust 2019.

Međutim, 23. 4. 2020. godine okončana je izgradnja Centra za socijalni rad u Bijeljini, te je on počeo da radi u punom kapacitetu. Tom prilikom gradonačelnik Bijeljine je izjavio:

Ovdje je za opremanje i završetak dnevnog centra nam pomogla Japanska Vlada premo IM-a i jedan dio donatora, nekih 650.000 KM. Ostali dio sredstava smo mi obezbjedili iz kredita Svjetske banke, koji su davali jako povoljne kredite za objekte koji su stradali u poplavama. Vi znate da je ovdje bio centar za socijalni rad, to je bila montažna zgrada i kad je poplavljen, ti zidovi su se raspali, i mi smo ušli u taj projekat rekonstrukcije tih objekata.

Mićo Mićić, 23. april 2020.

Tokom ceremonije otvaranja, iz ove ustanove su naglasili da je “obim posla u vrijeme pandemije koronavirusa znatno povećan, da se ljudi najčešće javljaju sa zahtjevima vezanim za invalidnine, dječiju zaštitu i materinske dodatke, te da je i povećan i broj socijalno ugroženog stanovništva, ali i onih osoba kojima je potrebna tuđa njega.”

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!