Djelimično ispunjeno

Zaštita životne sredine

Opštine: Novo Sarajevo

Posebnu pažnju namjeravamo posvetiti zaštiti životne sredine.

Obrazloženje

U informaciji o stanju komunalne higijene na području općine Novo Sarajevo, koju je Općini dostavilo KJKP “Rad” u maju 2016. godine, navedeno je da se kontejneri za reciklažu kućnog otpada ne koriste u skladu sa namjenom, te da je potrebno sprovoditi kampanju i proširiti projekat na više područja općine. U Informaciji je navedeno da bi općina trebalo da organizuje akcije i edukacije o pravilnom odlaganju kabastog otpada, te da radi na sprječavanju odlaganja kućnog otpada na javnim površinama; kao i da prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti za građevinske dozvole zahtijeva da se uz objekte obezbijede lokacije za odlaganje otpada i nesmetan pristup vozilima za prikupljanje i odvoz otpada.

Odlaganja kućnog otpada u ulične korpe za sitni otpad također je navedeno kao jedan od problema, koji bi se trebao riješiti postavljanjem poklopaca na ove korpe. Konstatovana je zadovoljavajuća saradnja sa općinom.

Općina Novo Sarajevo u aprilu 2015. godine započela je pilot projekta ''Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo“ na području Općine Novo Sarajevo, gdje je u saradnji sa kantonalnom vladom, KJKP '' Rad'' i  firmom „Eko –pak“, predviđena izgradnja 5 eko otoka sa dvadeset podzemnih kontejnera na području općina Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo. Izgradnja prvog eko - otoka sa četiri podzemna kontejnera u Novom Sarajevu završena je u avgustu 2016. godine. Tokom iste godine provođena je i izgradnja natkrivenih niša za kontejnere na području općine Novo Sarajevo.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o pristupanju izradi Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo za period 2016.-2020. godina u februaru 2015. godine, s obzirom da je prethodni plan bio usvojen do 2016. godine. U aprilu 2015. godine, Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu (IHGF),  u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo krajem januara 2015. godine započeo je realizaciju projekta "Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo”. Cilj navedenog projekta je izrada Plana upravljanja otpadom za područje općine Novo Sarajevo, a kojim će se definirati preduvjeti za uspostavu održivog integralnog sistema upravljanja otpadom i doprinijeti dostizanju strateškog cilja Federalne strategije zaštite okoliša, odnosno smanjenju rizika po okoliš i zdravlje ljudi, te uspostaviti prioritetne infrastrukture za integralno upravljanje otpadom. Projekat će se implementirati u tri faze koje uključuju sljedeće: formaliziranje izrade Plana, utvrđivanje postojećeg stanja, koje podrazumijeva analizu stanja prema oblastima, te akcioni plan. Općinski plan upravljanja otpadom za period 2016.-2021. usvojen je u aprilu 2016. godine.

Općina je u proteklom mandatu znatno povećala budžetska izdvajanja za programe zaštite okoliša.

Izvor: SDA Kantonalni odbor Sarajevo, 12.9.2012.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!