Djelimično ispunjeno

Zaoštravanje odgovornosti prema okolini

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

“Postepeno sazrijeva svijest da ljudi nisu neograničeni gospodari prirode i da narušavanje ekološke ravnoteže u prirodi, koje nastaje čovjekovom djelatnošću usmjerenom na prisvajanje prirode, može dovesti i do ugrožavanja uslova čovjekovog života na zemlji. Zato moraju postojati aktivnosti koje ukupno djelovanje čovjeka usmjeravaju u društveno poželjnom pravcu, a u cilju njihovog definisanja na način koji će biti prihvatljiv. U ovoj oblasti su velike mogućnosti i potrebe za djelovanjem na promjeni stanja, posebno: na zaoštravanju odgovornosti u odnosu prema okolini (…).”

Vlada Republike Srpske je na 8. sjednici održanoj 19.02.2015. godine, prihvatila Informaciju o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu sprovođenja Montrealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske prihvata predložene izmjene i dopune Odluke o uslovima i načinu sprovođenja Montrealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač u Bosni i Hercegovini, od 28. novembra 2006. godine kojima se ista usklađuje sa odlukama strana Montrealskog protokola i omogućava njeno lakše sprovođenje od strane nadležnih institucija. Vlada je zadužila ozonsku jedinicu Republike Srpske u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da vrši dalje aktivnosti u cilju smanjenja, sprečavanja i izbjegavanja zagađenja koja utiču na oštećenje ozonskog omotača u skladu sa Ustavom Republike Srpske i važećim propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 97. sjednici održanoj 27. oktobra Informaciju o izradi dokumenta “Program prilagođavanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine”.Realizacijom IPA projekta (2011-2014), ”Jačanje institucija za zaštitu životne sredine i pripreme za predpristupne fondove BiH” koji je finansiran od strane Evropske unije, isporučeno je ukupno 54 radna materijala kojima treba da se utvrde prijedlozi za donošenje strateških i planskih dokumenata i dokumenata politike zaštite životne sredine u Republici Srpskoj, FBiH, Brčko distriktu i za institucije Bosne i Hercegovine u skladu sa ustavima i zakonskim okvirima.Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske da u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske obavijesti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH o ovom zaključku.

Vlada Republike Srpske utvrdila je na sjednici 29.12.2016. godine Nacrt strategije upravljanja otpadom za period 2017 – 2026. godine, kojom je predviđeno usklađivanje zakonske regulative Republike Srpske sa zakonodavstvom EU.Cilj donošenja Strategije je normiranje podzakonskih propisa kojima bi se na detaljan način uredilo upravljanje svim kategorijama otpada u RS, usklađenje zakonske regulative RS sa EU zakonodavstvom uvažavajući i strateško opredjeljenje RS, uspostavljanje informacionog sistema za sakupljanje podataka o količinama otpada, razvoj održivog sistema upravljanja otpadom na načelima zaštite životne sredine uz provođenje edukacije na svim nivoima društva i privrede, povećanje obuhvaćenosti domaćinstava organizovanim sakupljanjem otpada, povećanje odvojenog sakupljanja otpada i reciklaže, saniranje postojećih službenih i divljih deponija, sanacija “crnih tačaka” i izgradnja odgovarajućih objekata za tretman/zbrinjavanje otpada.

Vlada Republike Srpske donijela je na sjednici 02.02.2017. godine Odluku o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2017. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je na sjednici 23.02.2017. godine Odluku o koeficijentima za obračun naknade za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom i ciljevima upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za 2017. i 2018. godinu.Ovom odlukom propisuje se koeficijent naknade za ponovno iskorišćavanje i reciklažu po vrstama ambalaže za jedan kilogram ambalažnog otpada izraženog u konvertibilnim markama i ciljevi upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom koji se uzimaju u obzir pri proizvodnji i stavljanju u promet ambalaže i upravljanju ambalažnim otpadom, izraženi u procentima po vrstama ambalaže, za 2017. i 2018. godinu. Koeficijent i ciljevi iz ove odluke uzimaju se u obzir pri obračunu naknade za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom za 2017. i 2018. godinu na način i u postupku propisanom Zakonom o upravljanju otpadom.

Vlada Republika Srpska utvrdila je na sjednici12.04.2017. godine i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha.Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha pristupilo se, imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina potpisnica brojnih međunarodnih ugovora i Konvencija koje se odnose na zaštitu vazduha, te je s tim u vezi bilo potrebno uspostaviti sistem prikupljanja podataka o kvalitetu vazduha u Republici Srpskoj i izradu inventara, u cilju izvještavanja nadležnih tijela u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!