Neispunjeno

Zakon o dijaspori

Partije: SP RS | Oblasti: Međunarodni odnosi

Đokić je istakao da se to može postići samo snažnim ekonomskim rastom i razvojem, koji je bio vidljiv u prethodnom periodu, a čemu je značajan doprinos dao i SP koji će pokrenuti i provoditi niz reformi.

“Jedna od tih mjera je donošenje zakona o socijalnom preduzetništvu, čime želimo stimulisati socijalne grupe stanovništva koje teže dolaze do posla. Predložićemo i donošenje zakona o Fondu socijalne zaštite i pomoći ugroženim građanima, zakona o rubnim i najugroženijim područjima Republike Srpske i donošenje zakona o saradnji sa dijasporom i podršci Srbima koji su se vratili u Federaciju BiH”, naveo je Đokić.

Izvor: socijalisti.ba

Na održanoj 150. sjednici Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strateškog plana za saradnju sa dijasporom za period 2021 – 2024. Nadležni republički organi zaduženi su da pri izradi propisa i planskih dokumenata uzmu u obzir aktivnosti predviđene Akcionim planom za realizaciju Strateškog plana za saradnju sa dijasporom. 

Dva Foruma dijaspore, održana 2018. i 2019. godine, uspostavila su čvrstu osnovu i opredjeljenje da se saradnja sa dijasporom ojača i institucionalizira. 

Zaključkom, Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da, u saradnji sa nadležnim institucijama, izradi Akcioni plan za realizaciju Strateškog plana za saradnju sa dijasporom. Akcioni plan je izrađen kao rezultat aktivnosti Radne grupe koju su činili predstavnici nadležnih ministarstava, na čelu sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Radna grupa je analizirala i usaglasila pojedinačne planove i objedinila ih u jedinstveni Akcioni plan. 

Završni dokument sadrži konkretne mjere, nosioce aktivnosti, rokove i pokazatelje. 

Na održanoj 166. sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktivnostima u oblasti saradnje Republike Srpske sa dijasporom za 2021. godinu. Aktivnosti koje su opisane u Informaciji zasnovane su na temeljnom dokumentu – Strateškom planu za saradnju sa dijasporom.

Strateški plan za saradnju sa dijasporom predviđa izgradnju pravnog i institucionalnog okvira i kapaciteta za angažovanje dijaspore u privrednom razvoju. Navedeni okvir bi se trebao realizovati na republičkom i lokalnom nivou, jer kako je navedeno strateškim planom, angažman dijaspore u ekonomskom i privrednom razvoju je od suštinskog značaja za Republiku Srpsku. Od kvaliteta izgrađenih institucija i legalnog okvira zavisit će obim i kvalitet uključivanja dijaspore u ekonomske tokove u Republici Srpskoj. 

Kako bi se postiglo aktivno i kvalitetno uključivanje dijaspore u ekonomske tokove, potrebno je izgraditi kapacitete za rad sa dijasporom u predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu.

Strategija predviđa i da će program ekonomskog razvoja imati veći uspjeh ako je dijaspora direktno ili indirektno uključena u njihovo kreiranje. Kako bi se izgradilo povjerenje dijaspore, transparentnost u radu institucija je od suštinskog značaja.

Iako je Akcionim planom predviđeno donošenje propisa koji bi uređivali ovu oblast, međutim Zakon o saradnji sa dijasporom i podršci Srbima koji su se vratili u Federaciju BiH još uvijek nije donesen, kao ni Zakon o Fondu socijalne zaštite i pomoći ugroženim građanima i Zakon o rubnim i najugroženijim područjima Republike Srpske.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!