Započeto

Uvođenje principa kriznog planiranja i upravljanja kriznim situacijama

Partije: DF | Oblasti: Pravna država

Učinit ćemo sistem civilne zaštite učinkovitim i pouzdanim kako bi se prevashodno spriječile, ali i sanirale posljedice prirodnih katastrofa koje mogu pogoditi BiH. U tom smislu sistem CZ je neophodno organizacijski, materijalno i finansijski podržati kako bi odgovorili prijetnjama. Sve ćemo to postići na način da se uvede princip kriznog planiranja i upravljanja kriznim situacijama.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata Vijeće ministara BiH započelo je aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Izborni program 2018

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je 17. marta 2020. godine Odluku o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona (Covid – 19), a kako bi se smanjio rizik od ubrzanog širenja infekcije u BiH i omogućilo angažovanje dodatnih resursa za odgovor na ovu javno-zdravstvenu prijetnju.

Sprečavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona (Covid – 19) je od općeg interesa za Bosnu i Hercegovinu. Vijeće ministara aktiviralo je rad Koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH koje će svoje aktivnosti izvršavati  u skladu sa članom 17. Okvirnog zakona za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH. Sve institucije i organi BiH dužni su_pružiti podršku i staviti sve svoje kapacitete na raspolaganje Koordinacionom tijelu BiH, koji će se koristiti u skladu sa planskim aktivnostima.

Vijeće ministara BiH, 17.3.2020.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje.  

Prema Okvirnom zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje čini devet predstavnika Vijeća ministara, po pet predstavnika  Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te dva predstavnika Vlade Brčko distrikta BiH.

Štabovima civilne zaštite entiteta i Brčko distrikta BiH te drugim kriznim štabovima preporučeno je da poduzmu sve aktivnosti kako bi se u potpunosti realizirale mjere na sprečavanju širenja zarazne bolesti prouzrokovane novim virusom korona (Covid – 19).

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

Vijeće ministara BiH, na ovoj sjednici donijelo je i Odluku o postupanju institucija BiH u vezi sa prijetnjom opasnosti po život i zdravlje zaposlenih uzrokovanih prisutnošću virusa Covid 19.

Vijeće ministara BiH na svojoj 3. sjednici, održanoj 30.01.2020. zadužilo je Ministarstvo sigurnosti BiH da koordinira aktivnosti na realizaciji zaključaka i preporuka s održanih radionica “o ažuriranju Procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća i da u skladu sa EU metodologijom za procjenu rizika izvrši usaglašavanje Metodologije za izradu Procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća”.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o ažuriranju procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća. Procjena ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća je dokument kojim se utvrđuju opasnosti i rizici svih vrsta koji ugrožavaju Bosnu i Hercegovinu, ljude, imovinu, kritičnu infrastrukturu, okoliš i mogu uzrokovati prirodne ili druge nesreće, kako u BiH, tako i one sa prekograničnim efektima i procjenjuju potrebe i mogućnosti za sprečavanje, smanjenje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Vijeće ministara BiH, Saopćenje, 30. januar 2020.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!