Ispunjeno manjim dijelom

Uvođenje principa kriznog planiranja i upravljanja kriznim situacijama

Partije: DF | Oblasti: Pravna država

Učinit ćemo sistem civilne zaštite učinkovitim i pouzdanim kako bi se prevashodno spriječile, ali i sanirale posljedice prirodnih katastrofa koje mogu pogoditi BiH. U tom smislu sistem CZ je neophodno organizacijski, materijalno i finansijski podržati kako bi odgovorili prijetnjama. Sve ćemo to postići na način da se uvede princip kriznog planiranja i upravljanja kriznim situacijama.

Obrazloženje

U toku mandata Vijeća ministara BiH obećanje je ispunjeno u manjoj mjeri.

Izvor: Izborni program 2018

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je 17. marta 2020. godine Odluku o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona (Covid – 19), a kako bi se smanjio rizik od ubrzanog širenja infekcije u BiH i omogućilo angažovanje dodatnih resursa za odgovor na ovu javno-zdravstvenu prijetnju.

Sprečavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona (Covid – 19) je od općeg interesa za Bosnu i Hercegovinu. Vijeće ministara aktiviralo je rad Koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH koje će svoje aktivnosti izvršavati  u skladu sa članom 17. Okvirnog zakona za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH. Sve institucije i organi BiH dužni su_pružiti podršku i staviti sve svoje kapacitete na raspolaganje Koordinacionom tijelu BiH, koji će se koristiti u skladu sa planskim aktivnostima.

Vijeće ministara BiH, 17.3.2020.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje.  

Prema Okvirnom zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje čini devet predstavnika Vijeća ministara, po pet predstavnika  Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te dva predstavnika Vlade Brčko distrikta BiH.

Štabovima civilne zaštite entiteta i Brčko distrikta BiH te drugim kriznim štabovima preporučeno je da poduzmu sve aktivnosti kako bi se u potpunosti realizirale mjere na sprečavanju širenja zarazne bolesti prouzrokovane novim virusom korona (Covid – 19).

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

Vijeće ministara BiH, na ovoj sjednici donijelo je i Odluku o postupanju institucija BiH u vezi sa prijetnjom opasnosti po život i zdravlje zaposlenih uzrokovanih prisutnošću virusa Covid 19.

Vijeće ministara BiH na svojoj 3. sjednici, održanoj 30.01.2020. zadužilo je Ministarstvo sigurnosti BiH da koordinira aktivnosti na realizaciji zaključaka i preporuka s održanih radionica “o ažuriranju Procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća i da u skladu sa EU metodologijom za procjenu rizika izvrši usaglašavanje Metodologije za izradu Procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća”.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o ažuriranju procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća. Procjena ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća je dokument kojim se utvrđuju opasnosti i rizici svih vrsta koji ugrožavaju Bosnu i Hercegovinu, ljude, imovinu, kritičnu infrastrukturu, okoliš i mogu uzrokovati prirodne ili druge nesreće, kako u BiH, tako i one sa prekograničnim efektima i procjenjuju potrebe i mogućnosti za sprečavanje, smanjenje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Vijeće ministara BiH, Saopćenje, 30. januar 2020.

Na sjednici održanoj 28.1.2021. godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je Akcioni plan za implementaciju zaključaka TAIEX misije stručne procjene sistema civilne zaštite u Bosni i Hercegovini 2020. – 2025. a s ciljem podizanja kapaciteta sistema civilne zaštite i omogućavanje BiH da postane punopravna članica Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Akcioni plan sadrži kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve, sa identificiranim aktivnostima, nosiocima aktivnosti, partnerima u implementaciji, indikatorima napretka i rokovima. (…) Putem ovog mehanizma vrši se koordinacija odgovora na katastrofe uzrokovane prirodnim i ljudskim djelovanjem na nivou Evropske unije.

Saopćenje, Vijeće ministara BiH, 28.1.2021.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!