Neispunjeno

Uravnoteženo učešće žena i muškaraca u procesima odlučivanja

Partije: SDA | Oblasti: Državno uređenje

Uravnoteženo učešće žena i muškaraca u procesima odlučivanja (kao preduvjet za demokratsko društvo).

Obrazloženje

U toku mandata Vijeće ministara BiH obećanje nije ispunjeno.

Izvor: Predizborni program SDA

U Bosni i Hercegovini samo je 6,8 posto žena kandidatkinja učestvovalo na Lokalnim izborima kada je u pitanju čelna pozicija u gradovima ili općinama – pozicija načelnice općine/grada. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova BiH zastupljenost žena u zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini iznosi 23 posto, dok su na izborima 2016. godine, samo 18 posto izabranih u općinska vijeća bile žene.

Potrebno je stvoriti povoljnu klimu zapoboljšanje položaja žena u svim društveno-ekonomskim i političkim procesima. Akteri koji učestvuju u razvoju treba da prepoznaju probleme rodne (ne)ravnopravnosti u društvu, jer još uvijek u društvu vladaju stereotipi i tradicionalna shvatanja koji sputavaju ženu da se izbori za ulogu koja joj pripada u javnom, ekonomskom i političkom životu. Preporučuje se političkim strankama i liderima političkih stranaka da svojim kandidatkinjama na izbornim listama, kao i svim svojim članicama, osiguraju veću podršku, zastupljenost u kampanjama, i učešće u smislu većeg javnog i političkog angažmana. Postizanje rodne ravnopravnosti u oblasti političkog i javnog života je tema na kojoj se mora kontinuirano raditi. Promjene počinju iznutra  – iz političkih stranaka! Ostvarivanje ravnopravnosti spolova nemože više biti deklarativno pitanje koje se prepušta ženskim političkimorganizacijama, nego se mora uključiti u sva tijela i sve politike stranaka. Pored društvenih promjena, neophodno je i daljnje unapređenje zakonodavstva. Izborni zakoni bi trebali omogućiti ne samo odgovarajući nivo učešća žena na izbornimlistama, nego se mora osigurati visok i relevantan broj izabranih ženau svim zakonodavnim tijelima. Jednako važno, u izvršnoj vlasti, kao i u drugimtijelima koja se biraju od strane predstavničkih tijela, mora se osiguratiravnopravno učešće žena i muškaraca. Vlade koje nemaju 40% ministrica moraju se proglasiti nelegalnim i nelegitimnim!
Agencija za ravnopravnost spolova BiH, 14.12.2020.

U junu 2020. godine Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo je Izvješće Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija), koji će Agencija za ravnopravnost spolova BiH dostaviti nadležnom tijelu Vijeća Europe za praćenje implementacije Istanbulske konvencije – GREVIO.

Prema Izvješću, učinjen je napredak u provođenju Istanbulske konvencije, koja je usvojena u svibnju 2011. godine, a Bosna i Hercegovina je bila među prvim zemljama Vijeća Europe koja je ratificirala tu konvenciju. Napredak je ostvaren u procesu unapređenja regulatornog okvira, razvoju društvene svijesti o neprihvatljivosti obiteljskog i rodno zasnovanog nasilja, odgovoru institucija na nasilje, a naročito na funkcioniranje multisektorskog pristupa u zaštiti i prevenciji. Izvješće je fokusirano na razdoblje 2017. i 2018. godine, ali obuhvaća i najvažnije provedene aktivnosti izvan tog razdoblja, a u skladu s instrukcijom Vijeća Europe.

Saopćenje, Vijeće ministara BiH, juni 2020.

Podatke o drugim aktivnostima u pravcu ispunjenja datog obećanja nije moguće pronaći za 2021. godinu.

GCFBIH, Analiza podataka o spolnoj strukturi kandidata/kandidatkinja nakon Lokalnih izbora 2020.godine

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!