U progresu

Ulazak BiH u NATO: usaglašavanje političkih stavova i bolji mehanizam koordinacije

Partije: DF | Oblasti: Spoljna politika

Ulazak BiH u NATO strateški je srednjoročni cilj kojem ćemo podrediti sve objektivno raspoložive resurse. Usaglašavanje političkih stavova i bolji mehanizam koordinacije osnova su u ispunjenju ovog cilja.

Obrazloženje

U toku prve godine mandata Vijeća ministara BiH vršene su značajne aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: DF-ov Izborni program 2018.

Nakon što je 23. 12. 2019. godine novi saziv Vijeća ministara BiH imenovan od strane Predstavničkiog doma Parlametntarne skupštine BiH na 5. hitnoj sjednici ovog zakonodavnog tijela, Program reformi BiH posredstvom Misije BiH u NATO-u predat je u sjedište NATO-a istoga dana u 16 00 časova.

Polovinom februara 2020. godine Ministarstvo vanjskih poslova BiH idalo je saopštenje u kojem se pored ostalog navodi:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH je u sklopu svojih aktivnosti započelo sa aktivnom implementacijom obaveza koje proističu iz dokumenta Pregled odbrane BiH u dijelu koji se odnosi na isključivu nadležnost MVP-a, ali i obaveza koje Ministarstvo dijeli sa drugim institucijama. U okviru Ministarstva formirane su radne grupe koje su zadužene za realizaciju ciljeva Programa reformi BiH 2019-2020. Sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom odbrane BiH već su provedene određene međunarodne i regionalne aktivnosti vezane za sveobuhvatnu kontrolu malog i lakog naoružanja (SALW) te predsjedavanje Stalnom radnom grupom Subregionalne konsultativne komisije Sporazuma o subregionalnog kontroli naoružanja (Aneks 1B, član IV, Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH).

Ministarstvo vanjskih poslova BiH, 17. 2. 2020.

Implementacija obaveza Ministarstva odbrane BiH koje proizilaze iz dokumenta „Program reformi Bosne i Hercegovine“, prihvaćenog od stane Političkog komiteta NATO-a u januaru 2020. godine, bila je tema Treće sjednice Stručnog kolegija Ministarstva odbrane BiH, koja je održana 26. 2. 2020. godine.

Kako se u saopštenju sa sjednice navodi, pomoćnik ministra odbrane za politiku i planove Adem Spahić izvijestio je o dosadašnjem stepenu implementacije Pregleda odbrane, što je jedan od primarnih zadataka iz „Program reformi BiH”, te je istaknuto da kroz ovaj program Ministarstvo odbrane ima obavezu da individualno provede 72 zadatka, a u saradnji sa drugim ministarstvima i agencijama ukupno 12 zadataka.

To treba učiniti uz puno i dosljedno poštivanje zakona i propisa i drugih mjera koje će dovesti do jačanja integriteta institucija odbrane.

Sifet Podžić, 26. 2. 2020.

U cilju što brže realizacije „Programa reformi BiH“ formiran je tim koji čine predstavnici MO i OS BiH, sa zadatkom izrade Plana implementacije dokumenta „Program reformi BiH“ iz nadležnosti MO i OS BiH.

Početkom marta tekuće godine zamjenik ministra odbrane za politike i planove, Mijo Krešić sastao se sa komandantom Štaba NATO u Sarajevu brigadnim generalom William J. Edwardsom, sa kojim je razgovarao o implementaciji dokumenta “Program reformi BiH”.

Zamjenik Krešić je istakao da je Ministarstvo odbrane BiH kroz dokument “Program reformi BiH” individualno zaduženo za realizaciju 72 zadatka, a na realizaciji 12 zadataka sarađuje sa drugim državnim institucijama. Također, istaknuto je da je, u skladu sa obavezama iz dokumenta “Program reformi BiH”, ministar odbrane BiH donio odluku o formiranju Tima za implementaciju, kojim rukovodi zamjenik ministra za politiku i planove.

Ministarstvo odbrane BiH, 2. 3. 2020.

S tim u vezi, delegacija BiH predvođena zamjenicom predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministricom vanjskih poslova Biserom Turković i ministrom odbrane BiH Sifetom Podžićem, 10. 3. 2020. godine bila je u radnoj posjeti sjedištu NATO-a u Briselu, gdje je učestvovala na sastancima u formatima najvišeg nivoa.

U saopštenju povodom sastanka se na stranici Ministarstva odbrane BiH navodi da je “u fokusu razgovora tokom sastanaka bilo je intenziviranje saradnje sa NATO-om, te implementacija Programa reformi BiH”.

Radna posjeta delegacije BiH je nastavljena učešćem na sastanku NATO komiteta zamjenika stalnih predstavnika ili šefova misija, tokom kojeg se ministrica vanjskih poslova Turković fokusirala na političke aspekte Programa reformi BiH, dok je ministar odbrane BiH Podžić u svom izlaganju naglasio najvažnija pitanja iz oblasti odbrane u kontekstu implementacije Pregleda odbrane, kao i Plana modernizacije OS BiH kao njegovog najznačajnijeg segmenta. U izlaganjima predstavnika savezničkih zemalja tokom sastanaka, naglašeno je da su saveznici prepoznali značaj reformskih procesa u BiH, kao i napore koje čine institucije BiH, naročito u pogledu implementacije Programa reformi BiH i u tom kontekstu su iskazali svoju podršku i ponudili pomoć.

Ministarstvo odbrane BiH, 10. 3. 2020.

U povodu obilježavanja Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) i 15 godina od njihovog osnivanja, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH su 30. 12. 2020. godine u Domu OS BiH u Sarajevu, upriličili prigodnu konferenciju za novinare. U kontekstu NATO integracija, tom prilikom ministar Podžić pored ostalog osvrnuo se na temeljne zadatke u sklopu misije OS BiH, te je prioritetnim ocijenio obuku i osposobljavanje njihovih pripadnika, odnosno realizaciju četiri ključna projekta koji su u funkciji evroatlantskog integracijskog procesa i ostvarivanja višeg stepena interoperabilnosti sa oružanim snagama zemalja-članica NATO-saveza.

Podžić je istakao realizaciju obaveza iz “Programa reformi BiH”, od čega su 72 zadatka u nadležnosti odbrambenog sektora, uz još 16 zajedničkih zadataka s drugim institucijama BiH, te na upit o tome u kojem su obimu te obaveze realizovane odgovorio kako je do izvještajnog perioda prema NATO-u, i pored poteškoća, više od 70 posto tih obaveza realizovano.

“Suštinske obaveze institucija odbrane iz dokumenta Programa reformi uključuju implementaciju “Pregleda odbrane” i u njegovom sklopu Plana modernizacije OSBiH za period 2017-2027″, izjavio je Podžić dodajući kako je u tu svrhu nužno osigurati mnogo veća finansijska sredstva.

Kada se radi o realizaciji Partnerskih ciljeva saradnje s NATO-om, istakao je da je analiza na tom planu izvršena sredinom oktobra tekuće godine te da bi uskoro trebala uslijediti ocjena njihove implementacije.

U vezi trećeg programa saradnje s NATO-om koji se tiče operativnih sposobnosti s ciljem postizanja interoperabilnosti jedinica OSBiH koje su deklarisane za NATO-vođene misije, te podrazumijeva određen stepen obučenosti i opremljenosti za izvršenje zadataka u sklopu tih misija, ministar je podsjetio kako je, pored određenog broja jedinica koje su ranije osposobljene u skladu sa konceptom Operativnih sposobnosti, u septembru na poligonu “Manjača” prvi put izvršeno ocjenjivanje Bataljonske grupe lake pješadije OSBiH. (NEL-1, ocjenjivanje u skladu s NATO procedurama).

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić sa zamjenicima Mijom Krešićem i Mirkom Okolićem u ponedjeljak 14. decembra 2020. godine Primajući u nastupnu posjetu novog komandanta Štaba NATO-a u Sarajevu brigadnog generala Erica Folkestada, 14. 12. 2020. godine ministar Podžić potvrdio je da su zadaci Ministarstva odbrane i OS BiH iz Programa reformi BiH, uprkos pandemije i nedostatka finansijskih sredstava, u velikoj mjeri ispunjeni, te da se nastavlja rad na aktivnostima koje se još nisu završene.

Od aktivnosti koje su uspješno obavljene i u tako složenim okolnostima ministar je posebno istakao vježbu deklarisane lake bataljonske borbene grupe pred ocjenivačima NATO-a, bilateralnu vježbu integracije zemlja-zrak sa oružanim snagama SAD-a te učešće na EUFOR-ovoj vježbi „Brzi odgovor“. Naglasio je i uspješno učešće OS BiH u međunarodnim mirovnim misijama te aktivnosti na uništavanju viškova naoružanja i municije.

Ministarstvo odbrane BiH, 14. 12. 2020.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!