Djelimično ispunjeno

Ulazak BiH u NATO: usaglašavanje političkih stavova i bolji mehanizam koordinacije

Partije: DF | Oblasti: Spoljna politika

Ulazak BiH u NATO strateški je srednjoročni cilj kojem ćemo podrediti sve objektivno raspoložive resurse. Usaglašavanje političkih stavova i bolji mehanizam koordinacije osnova su u ispunjenju ovog cilja.

Obrazloženje

U toku mandata 2018-2022 godine, Vijeće ministara BiH vršilo je aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja, te je na kraju mandata obećanje djelimično ispunjeno.

Izvor: DF-ov Izborni program 2018.

Nakon što je 23.12.2019. godine novi saziv Vijeća ministara BiH imenovan od strane Predstavničkiog doma Parlametntarne skupštine BiH na 5. hitnoj sjednici ovog zakonodavnog tijela, Program reformi BiH posredstvom Misije BiH u NATO-u predat je u sjedište NATO-a istoga dana u 16:00 časova.

Polovinom februara 2020. godine Ministarstvo vanjskih poslova BiH idalo je saopštenje u kojem se pored ostalog navodi:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH je u sklopu svojih aktivnosti započelo sa aktivnom implementacijom obaveza koje proističu iz dokumenta Pregled odbrane BiH u dijelu koji se odnosi na isključivu nadležnost MVP-a, ali i obaveza koje Ministarstvo dijeli sa drugim institucijama. U okviru Ministarstva formirane su radne grupe koje su zadužene za realizaciju ciljeva Programa reformi BiH 2019-2020. Sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom odbrane BiH već su provedene određene međunarodne i regionalne aktivnosti vezane za sveobuhvatnu kontrolu malog i lakog naoružanja (SALW) te predsjedavanje Stalnom radnom grupom Subregionalne konsultativne komisije Sporazuma o subregionalnog kontroli naoružanja (Aneks 1B, član IV, Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH).

Ministarstvo vanjskih poslova BiH, 17.2.2020.

Implementacija obaveza Ministarstva odbrane BiH koje proizilaze iz dokumenta „Program reformi Bosne i Hercegovine“, prihvaćenog od stane Političkog komiteta NATO-a u januaru 2020. godine, bila je tema Treće sjednice Stručnog kolegija Ministarstva odbrane BiH, koja je održana 26.2.2020. godine.

Kako se u saopštenju sa sjednice navodi, pomoćnik ministra odbrane za politiku i planove Adem Spahić izvijestio je o dosadašnjem stepenu implementacije Pregleda odbrane, što je jedan od primarnih zadataka iz „Program reformi BiH”, te je istaknuto da kroz ovaj program Ministarstvo odbrane ima obavezu da individualno provede 72 zadatka, a u saradnji sa drugim ministarstvima i agencijama ukupno 12 zadataka.

To treba učiniti uz puno i dosljedno poštivanje zakona i propisa i drugih mjera koje će dovesti do jačanja integriteta institucija odbrane.

Sifet Podžić, 26.2.2020.

U cilju što brže realizacije „Programa reformi BiH“ formiran je tim koji čine predstavnici MO i OS BiH, sa zadatkom izrade Plana implementacije dokumenta „Program reformi BiH“ iz nadležnosti MO i OS BiH.

Početkom marta tekuće godine zamjenik ministra odbrane za politike i planove, Mijo Krešić sastao se sa komandantom Štaba NATO u Sarajevu brigadnim generalom William J. Edwardsom, sa kojim je razgovarao o implementaciji dokumenta “Program reformi BiH”.

Zamjenik Krešić je istakao da je Ministarstvo odbrane BiH kroz dokument “Program reformi BiH” individualno zaduženo za realizaciju 72 zadatka, a na realizaciji 12 zadataka sarađuje sa drugim državnim institucijama. Također, istaknuto je da je, u skladu sa obavezama iz dokumenta “Program reformi BiH”, ministar odbrane BiH donio odluku o formiranju Tima za implementaciju, kojim rukovodi zamjenik ministra za politiku i planove.

Ministarstvo odbrane BiH, 2.3.2020.

S tim u vezi, delegacija BiH predvođena zamjenicom predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministricom vanjskih poslova Biserom Turković i ministrom odbrane BiH Sifetom Podžićem, 10.3.2020. godine bila je u radnoj posjeti sjedištu NATO-a u Briselu, gdje je učestvovala na sastancima u formatima najvišeg nivoa.

U saopštenju povodom sastanka se na stranici Ministarstva odbrane BiH navodi da je “u fokusu razgovora tokom sastanaka bilo je intenziviranje saradnje sa NATO-om, te implementacija Programa reformi BiH”.

Radna posjeta delegacije BiH je nastavljena učešćem na sastanku NATO komiteta zamjenika stalnih predstavnika ili šefova misija, tokom kojeg se ministrica vanjskih poslova Turković fokusirala na političke aspekte Programa reformi BiH, dok je ministar odbrane BiH Podžić u svom izlaganju naglasio najvažnija pitanja iz oblasti odbrane u kontekstu implementacije Pregleda odbrane, kao i Plana modernizacije OS BiH kao njegovog najznačajnijeg segmenta. U izlaganjima predstavnika savezničkih zemalja tokom sastanaka, naglašeno je da su saveznici prepoznali značaj reformskih procesa u BiH, kao i napore koje čine institucije BiH, naročito u pogledu implementacije Programa reformi BiH i u tom kontekstu su iskazali svoju podršku i ponudili pomoć.

Ministarstvo odbrane BiH, 10.3.2020.

U povodu obilježavanja Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) i 15 godina od njihovog osnivanja, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH su 30.12.2020. godine u Domu OS BiH u Sarajevu, upriličili prigodnu konferenciju za novinare. U kontekstu NATO integracija, tom prilikom ministar Podžić pored ostalog osvrnuo se na temeljne zadatke u sklopu misije OS BiH, te je prioritetnim ocijenio obuku i osposobljavanje njihovih pripadnika, odnosno realizaciju četiri ključna projekta koji su u funkciji evroatlantskog integracijskog procesa i ostvarivanja višeg stepena interoperabilnosti sa oružanim snagama zemalja-članica NATO-saveza.

Podžić je istakao realizaciju obaveza iz “Programa reformi BiH”, od čega su 72 zadatka u nadležnosti odbrambenog sektora, uz još 16 zajedničkih zadataka s drugim institucijama BiH, te na upit o tome u kojem su obimu te obaveze realizovane odgovorio kako je do izvještajnog perioda prema NATO-u, i pored poteškoća, više od 70 posto tih obaveza realizovano.

“Suštinske obaveze institucija odbrane iz dokumenta Programa reformi uključuju implementaciju “Pregleda odbrane” i u njegovom sklopu Plana modernizacije OSBiH za period 2017-2027″, izjavio je Podžić dodajući kako je u tu svrhu nužno osigurati mnogo veća finansijska sredstva.

Kada se radi o realizaciji Partnerskih ciljeva saradnje s NATO-om, istakao je da je analiza na tom planu izvršena sredinom oktobra tekuće godine te da bi uskoro trebala uslijediti ocjena njihove implementacije.

U vezi trećeg programa saradnje s NATO-om koji se tiče operativnih sposobnosti s ciljem postizanja interoperabilnosti jedinica OSBiH koje su deklarisane za NATO-vođene misije, te podrazumijeva određen stepen obučenosti i opremljenosti za izvršenje zadataka u sklopu tih misija, ministar je podsjetio kako je, pored određenog broja jedinica koje su ranije osposobljene u skladu sa konceptom Operativnih sposobnosti, u septembru na poligonu “Manjača” prvi put izvršeno ocjenjivanje Bataljonske grupe lake pješadije OSBiH. (NEL-1, ocjenjivanje u skladu s NATO procedurama).

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić sa zamjenicima Mijom Krešićem i Mirkom Okolićem u ponedjeljak 14. decembra 2020. godine Primajući u nastupnu posjetu novog komandanta Štaba NATO-a u Sarajevu brigadnog generala Erica Folkestada, 14.12.2020. godine ministar Podžić potvrdio je da su zadaci Ministarstva odbrane i OS BiH iz Programa reformi BiH, uprkos pandemije i nedostatka finansijskih sredstava, u velikoj mjeri ispunjeni, te da se nastavlja rad na aktivnostima koje se još nisu završene.

Od aktivnosti koje su uspješno obavljene i u tako složenim okolnostima ministar je posebno istakao vježbu deklarisane lake bataljonske borbene grupe pred ocjenivačima NATO-a, bilateralnu vježbu integracije zemlja-zrak sa oružanim snagama SAD-a te učešće na EUFOR-ovoj vježbi „Brzi odgovor“. Naglasio je i uspješno učešće OS BiH u međunarodnim mirovnim misijama te aktivnosti na uništavanju viškova naoružanja i municije.

Ministarstvo odbrane BiH, 14.12.2020.

Godinu dana nakon usvajanja Programa reformi BiH za 2020. godinu, ministar odbrane BiH Sifet Podžić u nekoliko navrata izjavio je da je, i pored specifičnih uvjeta funkcionisanja uzrokovanih pandemijom Covid-19 i limitiranog budžeta, više od 70% obaveza iz Programa reformi BiH za 2020. godinu ispunjeno. Od toga, kako je ministar Podžić potvrdio, 72 zadatka bila su u nadležnosti odbrambenog sektora, dok je 16 zajedničkih zadataka pripalo drugim institucijama BiH.

Na sjednici održanoj krajem februara ove godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je dokument “Realizacija Programa reformi Bosne i Hercegovine 2019 – 2020“, te zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova da cjelovit dokument dostavi Predsjedništvu BiH i da ovaj dokument proslijedi u sjedište NATO-a u Briselu. Na istoj sjednici donesena je Odluka o uspostavljanju Komisije za saradnju sa NATO-om.

Komisija, između ostalog, utvrđuje prioritete u realizaciji obaveza Bosne i Hercegovine koje proizlaze iz učešća BiH u programu NATO-a „Partnerstvo za mir”, kao i u vezi s realizacijom obaveza iz dokumenta Program reformi Bosne i Hercegovine. Princip glasanje članova Komisije prati glasanje u Vijeću ministara BiH, što je novina u ovoj odluci, gdje se uz konsenzus omogućava donošenje odluka većinom glasova pod uvjetom da za odluku glasa najmanje po dva člana Komisije iz svakog konstitutivnog naroda, te se u slučaju nedonošenja odluka uvodi drugi krug glasanja. Za predsjedavajućeg Komisije je imenovan zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić, a za zamjenike predsjedavajućeg zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima Mirko Okolić i sekretar ovog ministarstva Muhamed Smajić.

Vijeće ministara BiH, 24.2.2021.

Nakon inauguralne sjednice Komisije za saradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine, na kojoj su usvojeni Poslovnik o radu ove komisije, kao i okvirni plan za izradu Programa reformi BiH za 2021. godinu, zamjenik ministrice vanjskih poslova BiH i predsjednik Komisije za saradnju sa NATO-om Josip Brkić je u prisustvu komandanta NATO štaba u Sarajevu, brigadnog generala Erica Folkestada, i ambasadora Mađarske u Bosni i Hercegovini Krisztiána Pósa naglasio da je “diskusija bila otvorena i direktna”, te dodao:

Došli smo do zaključaka da smo usvojili Poslovnik o radu i vremenski okvir da polovinom travnja pred Komisijom bude nacrt Programa reformi BiH za 2021. godinu. Tada bi ga Komisija trebala razmatrati a onda proslijediti naravno pred Vijeća ministara.

Josip Brkić, 17.3.2021.

Govoreći o transparentnosti procesa usvajanja Programa reformi BiH za 2021. godinu, Brkić je izjavio, pored ostalog, da će taj dokument biti dostupan javnosti:

Temelj rada Povjerenstva za suradnju sa NATO-om biće transparentnost tako da jednom kada Povjerenstvo usvoji i proslijedi taj dokument na Vijeće ministara, naravno, on bi trebao biti dostupan javnosti. U sudjelovanje u izradi dokumenta biće uključene i institucije koje rade u Povjerenstvu za suradnju za NATO-om što ne isključuje i akademsku zajednicu, ne isključuje dakle ni stručnu javnost koja želi vidjeti ili aktivno sudjelovati ili vidjeti sadržaj dokumenta. Tako da transparentnost je jedna od temeljnih vodilja onoga što će mene i moje zamjenike određivati spram donošenja odluka u radu samog Povjerenstva.

Josip Brkić, 17.3.2021.

Na sjednici održanoj 19.4.2021. godine u Sarajevu, Komisija za saradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojila Nacrt programa reformi za 2021. godinu. To je potvrdio predsjedavajući Komisije Josip Brkić, naglasivši da slijede “javne konsultacije gdje će zainteresirana i stručna javnost moći dati svoj stav i mišljenje o Programu reformi BiH za 2021. godinu”:

Opremit ćemo ga svim potrebnim mišljenijma i uputiti Vijeću ministara BiH, gdje ima jedna važna međufaza, a to su e-konsultacije, odnosno javne konsultacije gdje će zainteresirana i stručna javnost moći dati svoj stav i mišljenje o programu reformi za 2021. godinu. Nakon toga ponovno će se Povjerenstvo susresti i onda nacrt, u formi prijedloga, nakon naše refleksije na sve te eventualne primjedbe i prijedloge koji mogu doći, uputiti Vijeću ministara BiH.

Josip Brkić, 19.4.2021.

Brkić je tom prilikom dodao da proces javnih konsultacija ne može biti kraći od dvije sedmice, te da će Komisija vjerovatno zasjedati kroz nekih mjesec dana.

To ne zavisi od nas, zavisi od institucija koje će biti uključene u daljnji proces.

Josip Brkić, 19.4.2021.

U skladu sa Brkićevom najavom, na platformi eKonsultacije, 4.5.2021. godine zvanično je objavljen Prijedlog Programa Reformi Bosne i Hercegovine 2021. No, iako je upućen na usvajanje Vijeću ministara BiH, do danas se nije našao na dnevnom redu ovog tijela izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. 

Predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH održali su 25.6.2021. godine radni sastanak putem video-konferencije sa predstavnicima Glavnog štaba NATO-a iz Brisela u vezi sa utvrđivanjem seta partnerskih ciljeva za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu. Sastanak je održan u formatu – 30 zemalja, Bosna i Hercegovina zajedno sa partnerima.

Kako je još navedeno na zvaničnoj stranici MInistarstva odbrane BiH, prethodno ovom sastanku, u martu 2021. godine održan je dvodnevni sastanak o predloženim novim partnerskim ciljevima, kao i onim koji su ranije dodijeljeni. To je bila i prilika da se naglasi značaj partnerskih ciljeva, a koji uključuju niz mjera koje su potrebne da bi oružane snage zemalja Partnerstva za mir (PfP) ostvarile viši stepen sposobnosti zajedničkog djelovanja sa snagama ostalih članica NATO-a.

S tim u vezi, održavanje današnjeg sastanka je doprinijeo kvalitetnijem utvrđivanju seta partnerskih kako bi se pristupilo njihovoj implementaciji, a sve u skladu sa preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine u Procesu planiranja i revizije (Planning and Review Process – PARP) koji sadrži ukupno 35 partnerskih ciljeva.

Ministarstvo odbrane BiH, 25.6.2021.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, 14.7.2021. godine učestvovao je sa delegacijom Ministarstva odbrane BiH na sastanku Sjevernoatlanskog vjeća NATO-a u formatu NAC+BiH, u Glavnom sjedištu NATO-a u Bruxellesu, a delegaciju iz Bosne i Hercegovine predvodila je ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković.

Tom prilikom, glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg naglasio je potrebu potpunog provođenja aktuelnog Programa reformi BiH, kao i očekivanja, u što skorijem vremenu, dostavljanja narednog Programa reformi BiH za tekuću godinu te, kako je pored ostalog navedeno, posebno istakao učestvovanje BiH u NATO vođenim operacijama, naročito opredjeljenjima BiH za nastavak budućeg operativnog partnerstva s NATO-om. Ministri iz BiH su se zahvalili Stoltenbergu na ukupnoj podršci koju NATO pruža Bosni i Hercegovini, naročito u pomoći tokom pandemije COVID-19, putem NATO mehanizma EADRCC i NATO Trust Fonda.

Nakon bilateralnog sastanka s glavnim sekretarom NATO-a, održan je sastanak Sjevernoatlanskog vijeća NATO-a u formatu NAC+BiH, na kojem su ministri informisali saveznike o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na aspekte saradnje BiH i NATO-a kroz Program reformi BiH. Predstavnici NATO-članica jednoglasno su podržali BiH na njenom daljem euroatlanskom putu i predstojećim koracima BiH u okvirima Akcijskog plana za članstvo (MAP).

Ministarstvo odbrane BiH, 14.7.2021.

Postrojavanjem i smotrom Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG), deklarisane jedinice OS BiH, 6.9. 2021. godine u kasarni “Mika Bosnić“, u Centru za borbenu obuku na Manjači, počela je četverodnevna vježba u cilju izvođenja SEL-2 ocjenjivanja po NATO Konceptu operativnih sposobnosti (OCC E&F), u kojoj učestvuje više od 1000 pripadnika OS BiH.

Cilj SEL-2 ocjenjivanja je da izvrši provjeru i ocjenu operativne sposobnosti deklarisane jedinice, odnosno, kako je navedeno, da se u realnom vremenu izvrši uvježbavanje tehnike i procedurа koje se odnose na eventuаlno učešće u međunarodnim operacijama podrške miru i izgradnju borbene spremnosti OS BiH sa NATO standardima.

Ministarstvo odbrane BiH, 8.10.2021. godine, obavijestilo je javnost da je zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za resurse brigadni general Tomo Kolenda učestvovao na Drugoj konferenciji komandanata kopnenih vojski partnerskih zemalјa (2nd Partners Land Commanders, Conference – PLCC21). 

Konferencija pod nazivom „Partnerstvo u odvraćanju i odbrani“ održana je u organizaciji Komande kopnenih snaga NATO-a (Allied Land Command – LANDCOM) od 5. do 7. oktobra 2021. godine, u Izmiru, Republika Turska.

Teme ovogodišnje konferencije su proizašle iz usvojene nove NATO-ove strategije – „Odvraćanje i odbrana“ (Deterrence and Defence), a u prvom dijelu konferencije govorilo se o viziji Komande kopnenih snaga NATO-a do 2024. godine, kako unaprijediti obuku sa partnerskim oružanim snagama, o sadašnjosti i budućnosti vojne saradnje sa partnerskim zemljama, NATO misiji Odlučna podrška u Afganistanu, o promjenjivom karakteru rata, o nastojanjima LANDCOM-a u smislu operacionalizacije ljudske sigurnosti i zaštite civila. Također, jedna od bitnijih tema konferencije sa stajališta sagledavanja procesa uključivanja OS BiH u euroatlantske integracije govorilo se o gruzijskim odbrambenim snagama i njihovim nastojanjima za članstvom u NATO. 

Od 13. do 15. oktobra 2021. godine u hotelu Hills u Sarajevu održana je NATO godišnja konferencija po Programu ocjenjivanja operativnih sposobnosti (OCC E&F). Domaćin godišnje konferencije su Oružane snage Bosne i Hercegovine, uz učešće predstavnika NATO komandi na čelu sa NATO-ovom Vrhovnom komandom savezničkih snaga u Evropi (SHAPE), kao i predstavnika 28 partnerskih zemalja.

Kako je rečeno, cilj održavanja konferencije predstavlja razmjenu informacija o dostignutim rezultatima u okviru OCC E&F programa i alata koji podržavaju evaluaciju jedinica i aktivnosti svake od zemalja partnera, te koordinaciju predstojećih aktivnosti po navedenom programu.

NATO Program operativnih sposobnosti je mehanizam Programa „Partnerstvo za mir“ kroz koji se vrši obuka i ocjenjivanje unaprijed deklariranih jedinica prema NATO standardima. Oružane snage Bosne i Hercegovine su od 2011. godine počele sa primjenom OCC E&F programa i do 2018. godine je uspješno certificirano 11 jedinica OS BiH koje su od strane NATO ocjenjivača ocijenjeni kao borbeno spremni, a od 2018. godine OS BiH su u procesu ocjenjivanja i certificiranja jedinice nivoa bataljona (INF-L-BNG), koja je planirana da 2022. završi četverogodišnji ciklus ocjenjivanja. Ovaj program je u sinergiji sa Partnerskim ciljem Oružanih snaga BiH „Doprinos borbenom jedinicom“, kao i smjernicama Ministarstva odbrane BiH da, najkasnije do 2023. godine, Oružane snage BiH imaju 8% spremnih pripadnika za učešće u NATO-vođenim operacijama i međunarodnim operacijama podrške miru.

Ministarstvo odbrane BiH, 13.10.2021.

Pomoćnik ministra odbrane BiH za međunarodnu saradnju Zoran Šajinović primio je u radnu posjetu 14.10. 2021. godine NATO desk oficira Ureda za regionalnu sigurnost i političko-vojne poslove State Departmenta SAD-a gospođu Khulood Kandil i vojnog atašea SAD-a u BiH brigadira Michaela Tarquinta.

Tom prilikom, Šajinović je pored ostalog konstatovao da je Ministarstvo odbrane BiH aktivno u implementaciji NATO-ove inicijative Izgradnja integriteta u sektoru odbrane „Building Integrity“ od 2008. godine, te da je već treću godinu u NATO-ovom programu DEEP – unapređenja edukacije u oblasti odbrane, sa fokusom na reviziju karijernih podoficirskih kurseva i reviziju nastavnih planova obuke instruktorskog kadra.

NATO-оv tim za Program unapređenja edukacije u oblasti odbrane– DEEP boravio je u posjeti Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH od 25. do 29. oktobra 2021. godine. Tim povodom, na zvaničnoj stranici Ministarstva odbrane BiH se podsjeća da je Bosna i Hercegovina krajem 2018. godine postala učesnik NATO-ovog Programa DEEP (Defence Education Enhancement Programme) koji je fokusiran na reviziju karijernih podoficirskih kurseva, kurseva engleskog jezika, te reviziju nastavnih planova i obuke instruktorskog kadra.

Od strane naše institucije ovaj program se realizira prema funkcionalnim nadležnostima, a težišne aktivnosti iz ovog programa su do sada realizirane u Komandi za obuku i doktrinu, a za potrebe daljnjeg planiranja edukacije prema preporukama ovog tima očekuje se značajniji angažman vodećih ljudi iz Ministarstva odbrane BiH, posebno Sektora za upravljanje personalom, Sektora za politiku i planove i Zajedničkog štaba OS BiH.

Ministarstvo odbrane BiH, 28.10.2021.

U kasarni Oružanih snaga BiH “Rajlovac”, 10.12.2021. godine održana je ceremonija primopredaje helikoptera Huey II za Oružane snage BIH, kojoj su prisustvovali članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović, ministar odbrane BiH Sifet Podžić sa zamjenikom Mirkom Okolićem, ambasador SAD u BiH Nj.E. Eric Nelson, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović te ostali članovi generalskog kora OS BiH, kao i komandant EUFOR-a generalmajor Alexander Platzer, komandantica NATO Štaba Sarajevo brigadna generalica Pamela McGaha i drugi visoki zvaničnici.

Radi se o četiri američka helikoptera, čiji je ugovor o nabavci ukupne vrijednosti 38,539.378 američkih dolara, od čega je Bosna i Hercegovina učestvovala sa 4,360.000 dolara, odnosno 7,5 miliona konvertibilnih maraka, kroz program Foreign Military Sales (FMS).

Ministarstvo odbrane BiH, 10.12.2021. 

Samit NATO-a održan je u Madridu od 28. do 30. juna ove godine. Kako je navedeno na zvaničnoj stranici ove organizacije, samit je pored ostalog ima za cilj odrediti strateški smjer NATO-a za sljedeću deceniju i dalje, ali i osigurati prilagođavanje Alijanse promjenama koje su nastupile u svijetu.

Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, iz Ministarstva odbrane BiH 23.6.2022. godine stigla je zvanična potvrda da će naša zemlja učestvovati na samitu, a delegaciju koju je predvodio ministar odbrane BiH Sifet Podžić, činili su još i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH za operacije, generalmajor Ivica Jerkić; šef Kabineta ministra odbrane BiH Kemal Korjenić; šef vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u, brigadir Edin Fako i ambasadorica BiH u Madridu, Nj.E. Danka Savić,

Tim povodom, ministar Podžić je uoči puta u Madrid, u intervjuu za portal Klix, potvrdio da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja partner NATO-a koja je pozvana na samit u Madrid, dok su sve ostale punopravne članice. Podžić je tom prilikom podsjetio i da je, što se tiče NATO saveza, naša u statusu pretendenta za članstvo.

U prilog tome govori i činjenica da ćemo na Samitu u Madridu biti jedina država koja učestvuje u svojstvu pretendenta, zemlje koja je u procesu evroatlantskih aspiracija. Lideri zemalja NATO-a su još prošle godine, baš nekad u junu, BiH označili kao zemlju pretendenta i iskazali spremnost da ojačaju savezništvo sa BiH, što je sada naročito vidljivo, posebno ako analizirate aktivnosti najprominentnijih članica saveza.

Sifet Podžić, 27.6.2022

Kako je 30.6.2022. godine na zvaničnoj stranici Ministarstva odbrane BiH navedeno, drugog dana NATO Samita u Madridu, organizirana je radna večera na kojoj su učestvovali ministri odbrane zemalja članica NATO-a i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, kao predstavnik jedine zemlje partnera koja je učestvovala na ovom događaju.

Tema skupa je bila Zapadni Balkan sa posebnim naglaskom na jačanje saradnje između Zapadnog Balkana, odnosno BiH i NATO, kao i stvaranje što boljeg sigurnosnog okruženja. Na samom početku, skupu se obratio ministar odbrane BiH Sifet Podžić, koji je izrazio zadovoljstvo što je dio ovako eminentnog skupa i da je sretan što je mogao potvrditi da je BiH donijela dobru odluku kada je za svoje strateške ciljeve postavila članstvo u NATO i EU.

Biti dio ove porodice daje nadu da postoji šansa za građane BiH da imaju bolju sigurnosnu, ekonomsku i socijalnu  perspektivu života, jednako kao i građani drugih zemlja u Evropi. Danas smo svi ovdje, a i šire, svjedoci da se mrak nadvio nad svijet, uzrokovan agresijom Rusije na Ukrajinu. Ponovo smo svjedoci ubijanja nedužnih, uništavanja kulturnih i drugih znamenitosti u jednoj zemlji u Evropi. Ovakva situacija ne daje spokoja nikom, a naročito Bosancima i Hercegovcima koji su prošli kroz razne golgote, i to ne tako davno. Moram reći da se ova kriza višedimenzionalno negativno reflektira ne samo na Evropu, već i na BiH koja je dio tog prostora. Razni oblici hibridnog rata, uključujući prijetnje ambasadora Ruske Federacije u BiH, mene primoravaju da od vas tražim podršku kao nikada do sada. BiH treba vašu podršku u svakom smislu te riječi. BiH je dosta uradila na svom putu ka euroatlantskim integracijama, ali sada kada smo možda i u završnoj fazi ostvarivanja strateških ciljeva, bez vaše pomoći to neće biti moguće. Ja od vas ne zahtijevam samo pomoć u izgradnji odbrambenih kapaciteta, već i jače političko angažiranje koje će obeshrabriti sve destruktivne snage u njihovoj malignoj namjeri i primorati da putem dijaloga zajedno gradimo efikasno društvo, po uzoru na vaša društva. BiH je mala zemlja koja se nalazi u srcu Evrope, na krucijalnoj ruti između dobra i zla, i svi zajedno moramo uraditi najbolje sto možemo da ostane samo dobro, a zlo nestane. Građani BiH to svakako zaslužuju.

Sifet Podžić, 30.6.2022.

Kako je još naglašeno, nakon obraćanja ministra Podžića, uslijedilo je obraćanje ministara odbrane zemalja članica koje su pružile bezrezervnu podršku BiH i obavezale se da će pružiti punu političku podršku, kao i jačanje odbrambenih kapaciteta BiH, čineći je tako otpornom na maligne uticaje. Podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu je bezuslovna, a posebno je naglašena promjena pristupa saveznika prema Zapadnom Balkanu, što je rezultiralo da je ovaj region postao od strateške važnosti za NATO savez.

Kao zaključak može se navesti da je NATO fokusiran na BiH i da će kroz razne aktivnosti, postupke i projekte zaštiti BiH od eventualnih bilo kakvih pokušaja narušavanja stabilnosti. Očigledno je da saveznici žele vidjeti BiH u NATO-u i EU i da će se u narednom periodu  intenzivirati podrška BiH na njenom putu ka euroatlantskim integracijama.

Ministarstvo odbrane BiH, 30.6.2022. 

Ministar Podžić, zajedno sa zamjenikom ministra odbrane BiH za upravljanje resursima Mirkom Okolićem, primio je u posjetu 19.7. 2022. godine šefa Vojnog komiteta NATO-a admirala Roba Bauera.

Kako je tom prilikom rečeno, na početku sastanka ministar Podžić se osvrnuo na trenutna dešavanja u Evropi i uticaj istih na Bosnu i Hercegovinu, te naglasio kako posljedice sukoba u Ukrajini naša država osjeti još surovije od ostalih zemalja regiona. Ministar je dodao kako je situacija u BiH pogoršana mnogo više političkom situacijom te blokadom institucija koje u mnogome otežavaju rad odbrambenog sistema.

Admiral Bauer iskazao je zadovoljstvo ovom posjetom i naveo da su u Madridu na NATO samitu lideri zemalja naglasili kako će nastaviti pružati podršku BiH u njenom napretku i prosperitetu. Kako je Bauer još naveo, NATO će nastaviti da daje podršku BiH u njenom nastojanju ka članstvu u savez, te povećati pomoć da država postane otpornija na ruski uticaj, ulažući u hibridni i kibernetički razvoj MO i OS BiH.

Ministarstvo odbrane BiH, 19.7.2022. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!