Djelimično ispunjeno

Udvostručavanje ekonomskog rasta

Partije: SNSD | Oblasti: Ekonomija

“A onda kada pobijedimo braćo i sestre, nastavljamo dalje da udvostručimo stopu ekonomskog rasta, da povećavamo plate i penzije, socijalna davanja, da povećavamo socijalne benificije ljudima koji su socijjalnoj potrebi.

Izvor: Ribnik, 27.09.2017

Na ekonomski rast utiče više faktora, među kojima su razvoj privatnog sektora i rast javnih investicija. Iako je još uvijek rano govoriti o ispunjavanju obećanja udvostručenja ekonomskog rasta, vlasti RS-a započele su na nekim projektima javnih investicija i stimulisanja preduzetništva, kao što su utvrđivanje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit kojim se predviđa smanjenje poreske osnovice za 100% za ulaganja u opremu i postrojenja, te utvrđivanje trase autoputa Sarajevo – Beograd. Također, Vlada je na prvoj sjednici 27. decembra 2018. godine usvojila Program javnih investicija RS-a. Prema Programu, u 2019. godini za javne investicije će biti izdvojeno 368.567.901 KM, u 2020. godini 247.730.930 KM, a u 2021. godini 59.090.965 KM, od čega u saobraćaj i veze 9,49%.

U oktobru 2019. godine, na 41. sjednici Vlade RS, usvojen je dokument „Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina” su podijeljene u četiri oblasti, i to: (1) Održiv i ubrzan ekonomski rast, (2) Reforma javnih preduzeća; (3) Reforma zdravstvenog sektora; i (4) Reforma obrazovnog sistema i tržišta rada, te digitalna transformacija. S obzirom da politike u potpunosti prate reformske procese koje Vlada Republike Srpske već sprovodi, realizacija velikog broja mjera je već u toku.

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 49. sjednici održanoj 5.12.2019. Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godina, koji daje pregled sveukupnog okvira i ciljeva politika Vlade Republike Srpske, makroekonomskog okvira, fiskalnog okvira, ključnih prepreka za konkurentnost i rast, te definiše 18 strukturnih mjera u okviru osam reformskih oblasti. Prijedlogom ekonomskih reformi planirano je jačanje podrške oblasti malih i srednjih preduzeća te uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja naučnoistraživačkim i inovacionim potencijalom. Kao jedan od glavnih ciljeva navedeno je provođenje reforme zdravstvenog sistema i socijalne zaštite, kao i aktivnosti u oblasti povećanja efikasnosti tržišta rada, uključujući reformu Zavoda za zapošljavanje, i unapređenje usklađenosti obrazovanja sa tržištem rada, s ciljem njihove bolje povezanosti, što predstavlja jedan od najozbiljnijih i najhitnijih izazova za zemlju.

Vlada je na 105. Sjednici održanoj 21.1.2021. donijela Odluku o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godinu, koji je usklađen sa Programom ekonomskih reformi Republike Srpske u oblasti zapošljavanja i usaglašen sa nadležnim organima i institucijama. Za realizaciju aktivnih mjera iz Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godinu Vlada Republike Srpske je obezbijedila sredstva u ukupnom iznosu od 12.188.000,00 KM za zapošljavanje 2.882 lica. Sredstva će biti usmjerena na realizaciju Programa finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i RVI, Programa zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi i Programa podrške privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika. 

Na sjednici Vlade održanoj krajem prošle godine usvojena je Informacija o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj za period 01.10.–31.12.2020. godine. Također, Vlada je donijela Plan obrazovanja odraslih za 2021. godinu kojim se utvrđuju se prioritetne oblasti obrazovanja odraslih, infrastrukturne djelatnosti potrebne za izvođenje obrazovanja odraslih, određuje raspoređivanje programa obrazovanja odraslih na jedinice lokalne samouprave, okvirni obim sredstava za realizaciju plana, određuju nadležna ministarstva za sprovođenje Plana obrazovanja odraslih, određuju programi i dinamika njihovog ostvarivanja.

Krajem maja 2021. godine, Vlada je prihvatila Informaciju o potrebi osnivanja ustanove socijalne zaštite – Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srpske. Kako se navodi u saopćenju Vlade, u Republici Srpskoj nedostaje zavod za socijalnu zaštitu, krovna stručna institucija koja će se “baviti razvojem, praćenjem, unapređenjem, planiranjem, istraživačkim i stručnim poslovima u oblasti socijalne zaštite u Republici Srpskoj”. 

Osnivanje Zavoda predviđeno je Zakonom o socijalnoj zaštiti, kao i Programom ekonomskih reformi Vlade Republike Srpske za period 2021 -2023. godine. Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srpske osniva Vlada Republike Srpske.

Saopćenje Vlade RS, 27.5.2021.

Vlada je utvrdila na 125. sjednici održanoj 10.6.2021. Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka – Prijedor, po hitnom postupku. Kao razlog za donošenje ovog zakona naveli su realizaciju Projekta izgradnje autoputa na relaciji Banja Luka – Prijedor, kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srpsku, kojim bi se “riješila saobraćajna povezanost Republike Srpske sa zemljama u okruženju, te stvorili preduslovi za bolji život građana i bolji ekonomski i privredni napredak Republike Srpske”. Narodna skupština RS je Zakon usvojila na sjednici održanoj 24.6.2021. godine.

Vlada RS utvrdila je na 132. sjednici održanoj 12.8.2021. Prijedlog programa fiskalne konsolidacije za period 2021-2023. godina koji će biti upućen na razmatranje i usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kako se navodi u saopćenju Vlade, ovim programom planirano je postepeno uravnoteženje javnih finansija u naredne dvije godine, a definisane su mjere i period fiskalnog prilagođavanja koji bi trebao da obezbjedi stabilnost javnih finansija i poslije 2023. godine. 

U narednom periodu planirano je i formiranje Centralne jedinice za finansijski nadzor javnih preduzeća, za praćenje javnih preduzeća pomoću finansijskih i nefinansijskih pokazatelja učinka, kao što su finansijska solventnost, efikasnost poslovanja (operativna marža itd.), te broj zaposlenih (udio plata u izdacima i fluktuacija zaposlenih). 

Saopćenje Vlade RS, 12.8.2021. 

Narodna skupština RS usvojila je program na sjednici održanoj 6.10.2021. godine.

Vlada je u augustu 2021. usvojila i Informaciju o aktivnostima na izradi Programa ekonomskih reformi za period 2022-2024. godina. Iz Vlade su saopćili da ovaj program u predstojećem srednjoročnom periodu treba da obuhvati “identifikaciju glavnih strukturnih izazova i analizu preporuka za konkurentnost i inkluzivni rast, izvještaj o implementaciji zajednički usvojenih smjernica za politike i reformskih mjera iz prethodnih godina i identifikaciju, prioritizaciju i formulaciju ključnih reformi, posebno onih koje podržavaju oporavak nakon krize koju je izazvao Covid-19”.

Na sjednici održanoj 21.10.2021. godine, Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o trezorskom sistemu poslovanja u zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Vlada je zadužila javne zdravstvene ustanove da preduzmu sve potrebne mjere i radnje s ciljem ulaska u trezorski sistem Republike Srpske od 01.01.2022. godine. Također, i pojedine jedinice lokalne samouprave zadužene su da preduzmu sve potrebne aktivnosti na uključivanju nadležnih domova zdravlja u lokalne trezore. Kako je navedeno u saopćenju Vlade, prelaskom na trezorski sistem poslovanja, zdravstvene ustanove “prestaju da funkcionišu kao individualne poslovne cjeline već, kao budžetski korisnici, postaju dio jedinstvenog trezorskog sistema Republike Srpske koji podrazumijeva drugačije operativne procedure i prakse, naročito kada se radi o finansijskom upravljanju”.

Očuvanje i unapređenje finansijske održivosti zdravstvenog sistema Republike Srpske jedan je od prioritetnih ciljeva definisanih u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021–2023. godine. Prelazak javnih zdravstvenih ustanova na trezorski sistem poslovanja, jedna je od planiranih aktivnosti za zaustavljanje trenda povećanja ukupnih obaveza u zdravstvenom sistemu. Dosadašnja iskustva su pokazala da trezorski način poslovanja omogućava kvalitetnije i transparentnije finansijsko planiranje, upravljanje i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Saopćenje Vlade RS, 21.10.2021.

Vlada Republike Srpske utvrdila je u novembru Prijedlog zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske, kojim se uređuju pojam, ciljevi i načela društvenog preduzetništva. Cilj ovog Prijedloga zakona je “korištenje potencijala društvenog preduzetništva radi održivog ekonomskog i društvenog rasta i razvoja Republike Srpske”.

Prijedlogom zakona je predviđeno uspostavljanje savjeta, definisanje strateškog okvira, uspostavljanje olakšica i fondova kada se za to steknu uslovi, a predviđeno je i donošenje dva pravilnika o sadržaju i obliku zahtjeva za sticanje statusa društvenog preduzeća, te o vođenju registra ovih subjekata.

Saopćenje Vlade RS, 11.11.2021.

Vlada Republike Srpske donijela je početkom decembra 2021. godine Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu privrede i preduzetništva za period 1.1 – 30.11.2021. godine, u iznosu od 120.000,00 KM.

Navedena sredstva su namijenjena za provođenje prioriteta iz Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2021-2027. godina, kojom su između ostalog predviđene i aktivnosti podrške u procesu digitalne transformacije poslovanja i primjeni informaciono-komunikacionih tehnologija u svim aspektima poslovanja. 

Prijedlog Programa ekonomskih reformi za period 2022-2024. godina utvrđen je na 30. oosebnoj sjednici Vlade RS, koji sadrži makroekonomsku analizu i perspektive, te niz ključnih oblasti i mjera koje treba da se realizuju u Republici Srpskoj u predstojećem dvogodišnjem periodu.

Kako je navedeno u dokumentu, projektovane stope privrednog rasta u periodu 2022–2024. godina iznosiće 4,5%, 4,3% i 4,6% respektivno, kao rezultat oporavka domaće tražnje u Republici Srpskoj, postepenog oporavka izvozne tražnje i pozitivnog efekta investicija.

Očekuje se oporavak energetskog sektora, rast industrije kao i povećanje broja zaposlenosti, a to će uz rast ličnih primanja omogućiti rast domaće potrošnje. Ključne tri oblasti na kojima će se u periodu 2022-2024. godina raditi biće povećanje zaposlenosti, posebno mladih, žena i drugih ranjivih grupa, unapređenje poslovnog okruženja i povećanje efikasnosti javnog sektora, posebno u jačanju odgovornosti javnih preduzeća.

Na osnovu glavnih ciljeva Vlade Republike Srpske i identifikovanih prepreka za konkurentnost i inkluzivni rast, te na osnovu reformskih oblasti datih u Smjernicama Evropske komisije, zajedničkim socioekonomskim reformama, te prijedlozima Privredne komore Republike Srpske, Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske, definisane su 24 strukturne mjere za predstojeći trogodišnji period, od čega je pet novih mjera. Nove mjere su: rasterećenje oporezivanja rada i smanjenje parafiskalnih opterećenja, upravljanje lokalnim razvojem i unapređivanje usluga u oblasti lokalne samouprave, prelazak industrije ka zelenoj i kružnoj ekonomiji, uspostavljanje ekonomskih instrumenata za unapređenje sistema upravljanja posebnim kategorijama otpada i digitalna transformacija industrije.

U okviru 19 preostalih mjera biće nastavljene inicijative i reformski procesi koji su započeti u prethodnom periodu, imajući u vidu da se radi o složenim i opsežnim višegodišnjim reformskim procesima.

Vlada Republike Srpske donijela je, na 150. sjednici, Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog programa rada JU „Zavod za zapošljavanje Republike Srpske” za 2022. godinu. Program rada za 2022. godinu prilagođen je ciljevima i smjernicama definisanim u Strategiji zapošljavanja Republike Srpske za period 2021-2027. godina. Neke od smjernica i ciljeva su: osiguranje veće povezanosti sistema obrazovanja sa tržištom rada, efikasno i održivo zapošljavanje, unapređivanje djelovanja i razvoj institucija na tržištu rada, unapređenje zapošljavanja najranjivijih grupa nezaposlenih lica (mladih, lica sa invaliditetom, žene, lica koja imaju više od 50 godina), unapređenje zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija, unapređenje zapošljavanja i samozapošljavanja u ruralnim i nerazvijenim sredinama, kreiranje novih radnih mjesta kroz realizaciju projekata u cilju stvaranja nove dodatne vrijednosti i dr.

Vlada Republike Srpske prihvatila je  krajem decembra 2022. godine Informaciju o realizaciji Akcionog plana u 2021. godini za implementaciju Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine.

Akcioni plan predstavlja prateći dio Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine i njime se definišu mjere i aktivnosti, institucije koje su nosioci aktivnosti i koje su odgovorne za sprovođenje tih mjera i aktivnosti, kao i rokovi u kojima se trebaju provesti navedene mjere/aktivnosti, a sve s ciljem implementacije Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine.

Strategija razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine predviđa implementaciju strateških ciljeva: stvaranje efikasnog institucionalnog i zakonodavnog okvira za razvoj trgovine Republike Srpske, unapređenje i stimulisanje konkurentnosti domaćih privrednih društava i njihovih proizvoda, ravnomjeran regionalni razvoj trgovine i zastupljenost trgovinske mreže i unapređenje zaštite potrošača.

 Na 152. sjednici, održanoj 30.12.2021. godine, Vlada RS je usvojila Strategiju zapošljavanja Republike Srpske za period 2021-2027. godina, koja se temelji na detaljnoj analize opštih makroekonomskih kretanja i stanja privrede kao i detaljnom istraživanju tržišta rada u RS.

Strategijom su definisana četiri strateška cilja, i to: povećanje zaposlenosti produktivnije radne snage kroz usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada; povećanje unutrašnje mobilnosti i raspoloživosti radne snage; unapređenje funkcionisanja tržišta rada i socijalnog dijaloga; unapređenje socijalne uključenosti i osiguranje jednakih mogućnosti.

Istovremeno, Vlada Republike Srpske je usvojila i Akcioni plan zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2022. godinu kojim se realizuje Strategija zapošljavanja 2021-2027. godina.

Za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja Vlada je obezbijedila sredstva u budžetu Republike u visini od 14.140.000,00 KM.

Realizacijom aktivnih mjera zapošljavanja utvrđenih ovim Akcionim planom i obezbijeđenim finansijskim sredstvima podržava se zapošljavanje 3.670 lica.

Vlada RS krajem marta 2022. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti JP „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka, za realizaciju investicija „Projektovanje i izgradnja nove dionice puta MI-109 (stara oznaka M-20) Gacko – Foča, dionica Tjentište – Brod na Drini, poddionica od Tjentišta do Kosmana, uključujući most na rijeci Drini“ i „Rehabilitacija magistralnog puta MI-111 (stara oznaka M-18) Brod na Drini (Foča) – Hum (Šćepan Polje)“.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt izmjene dopune Zakona o privrednim društvima.

Prijedloge za izmjene i dopune su dala nadležna ministarstva, republičke i finansijske institucije, te predstavnici poslovne zajednice i ostale zainteresovane strane, a nakon analize dostavljenih prijedloga, utvrđeno je da je potrebno intervenisati u dijelovima zakona koji se odnose na propisivanje prava i obaveza društva sa ograničenom odgovornošću, poboljšanje zaštite prava akcionara na dividendu, uređivanje postupka spajanja privrednih društava itd.

Izmjene i dopune imaju za cilj da unaprijede procedure odlučivanja u privrednim društvima, zaštitu integriteta tržišta hartija od vrijednosti, kao i zaštitu interesa i prava članova, odnosno akcionara u privrednim društvima.

Osim navedenog, predloženim zakonskim odredbama vrši se djelimično usaglašavanje sa propisima Evropske unije iz oblasti privrednog prava, a sve u cilju unapređenja važećeg zakonskog rješenja. I prijedlog i nacrt usvojeni su krajem aprila 2022. godine u NSRS.

Na 164. sjednici Vlade RS utvrđen je  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi. Rezultati Analize dvogodišnje primjene ovog zakona pokazali su da je potrebno izvršiti intervencije u Zakonu radi određivanja novog početnog iznosa plate radnika, usklađivanja sa novom metodologijom za obračun plata, kao i pojednostvljenja procedure za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plate.

Izmjene ovog zakona donijele su uvođenje tzv. koncepta početnog iznosa plate, kao promjenjivog elementa u postupku dodjele podsticaja kao i preciznije propisivanje zahtjeva, koji se odnose na direktna ulaganja od posebnog značaja, a o čemu Vlada donosi odluku. Ovo propisivanje preduzima se iz razloga praktične primjene, ali i potrebe da se dodatno naglasi opredjeljenost Republike Srpske za podršku ulaganjima od posebnog značaja kojima se utiče na konkurentnost grane ili sektora ili ravnomjerni regionalni razvoj kroz veće zapošljavanje i značajnija investiciona ulaganja. Zakon je usvojen u NSRS 1.6.2022. godine.

S ciljem pobošanja materijalnog položaja penzionera, Vlada RS, na 167. sjednici, donijela je Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija kojom se navedeni vanredno usklađuju i povećavaju za 10 odsto, i to od majske penzije (penzija koja se isplaćuje u junu).

Za vanredno povećanje penzija, Vlada će mjesečno obezbijeđivati dodatnih 8,14 miliona KM, odnosno 65,12 miliona KM do kraja godine.

 Na istoj sjednici, Vlada je donijela i Odluku o određivanju iznosa najniže penzije, takođe radi poboljšanja materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije, pa im se isplaćuje najniža penzija.

Iznosi najniže penzije su određeni tako što su iznosi najniže penzije isplaćene u aprilu povećani za 10%. Isplata najniže penzije po ovoj odluci počinje od 01. maja 2022. godine. Za realizaciju ove odluke Vlada će obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od oko 2.360.000 KM mjesečno,  odnosno oko 18.880.000 KM do kraja 2022. godine.

​Vlada Republike Srpske je obezbjedila, početkom maja 2022. godine, dodatnih 14.000.000,00 KM usvajanjem Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2022. godinu, tako da sada ukupna sredstva za zapošljavanje iznose 28.140.000,00 KM.

Ova sredstva su predviđena za realizaciju tri programa, za koje je izražen poseban interes za zapošljavanje: Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS – Projekat “Zajedno do posla“, Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju ciljnih kategorija u privredi (nezposlenih lica preko 40 godina života, žene žrtve porodičnog nasilja, žene žrtve ratne torture, žene u ruralnim sredinama, štićenici domova koji su završili obrazovanje) i Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS – pripravnici.

Izmjenom Akcionog plana obezbjediće se zapošljavanje za još 2.119 lica.

​Na 169. sjednici Vlade RS usvojen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu, kojim se propisuje postupak dodjele turističkih vaučera u RS te se obezbjeđuje pravni osnov za dodatni podsticaj turističkoj privredi i građanima RS, a koji su u prethodnom periodu realizovani kao mjera Kompenzacionog fonda.

Takođe, Nacrtom zakona smanjuju se formalnosti u postupku izdavanja licence za obavljanje poslova turističke agencije, usaglašava sadržaj Strategije razvoja turizma Republike Srpske sa sistemskim propisima u oblasti strateškog planiranja i predviđa osnov Ministarstvu trgovine i turizma za davanje saglasnosti na standarde održivog turizma. Nacrt je usvojen na 22. redovnoj sjednici NSRS.

Prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, čiji je okvir 4,382 milijarde KM, usvojen je krajem maja 2022. godine, sa uvećanjem od 8,9%. Rebalansom budžeta stvaraju se uslovi za sprovođenje mjera Vlade RS koje se odnose na povećanje penzija i svih boračkih i socijalnih davanja za 10%, te povećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10%, od mjeseca maja 2022. godine, a sve s ciljem ublažavanja negativnih efekata inflacije, kao i omogućavanje realizaciju kapitalnih investicija i izmirenje obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospjeća.

Vlada RS na istoj sjednici donijela je i Odluku o izmjeni odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu, prema kojoj najniža plata u Republici Srpskoj iznosi 650,00 KM, umjesto dosadašnjih 590,00 KM.

Odluka se primjenjuje za obračun plata od 01.05.2022. godine.

Na 172. sjednici Vlade RS usvojen je Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2022 – 2024. godine. Akcionim planom planirana su finansijska sredstva, određeni su nosioci realizacije te je izrađen u saradnji sa nadležnim ministarstvima i institucijama Republike Srpske kao i međunarodnim organizacijama koje su nosioci realizacije pojedinih projekata i aktivnosti. Za realizaciju Akcionog plana planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 434.327.162,00 KM.

​Vlada Republike Srpske usvojila je na 174. sjednici Nacrt Programa javnih investicija Republike Srpske za period 2023-2025. godina koji sadrži informacije o investicionim projektima za koje su obezbijeđena sredstva i čija je realizacija u toku ili treba da počne, kao i o projektima koje su nadležna ministarstva/institucije iskazala kao prioritetne ali za čiju realizaciju u momentu izrade dokumenta nisu obezbijeđena finansijska sredstva. Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata ministarstava/institucija iznosi 6,6 milijardi KM.

U periodu 2023-2025. godina u Republici Srpskoj ugovorene su investicije u iznosu od 1.669,8 miliona KM (milijardu 669 miliona) – projekti u implementaciji. 

Kao prioritetne potrebe bez obezbijeđenih izvora finansiranja, iskazane su dodatne investicije u iznosu od  2,1 milijardi KM (kandidovani projekti) od čega su u periodu 2023-2025. planirana ulaganja od 1,9 milijardi KM. Od prioritetnih projekata bez obezbijeđenih izvora finansiranja najzahtjevniji projekti su iz oblasti saobraćaja i veza, energetike i zdravstva.

Krajem juna 2022. godine Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o izmjeni Akcionog plana zapošljavanja za 2022. godinu kojom je obezbijedila dodatnih 7.640.000,00 KM, tako da ukupna sredstva za zapošljavanje iznose 35.780.000,00 KM.

Ova sredstva su predviđena za realizaciju Programa Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS – Projekat “Zajedno do posla”.

Izmjenom Akcionog plana obezbijediće se zapošljavanje za još 764 lica koja su ispunila uslove Javnog poziva po navedenom Programu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!