U progresu

Socijalna sigurnost i stabilnost za sve građane

Opštine: Banovići

Osigurati svim građanima socijalnu sigurnost i stabilnost koja se podrazumijeva za sve građane Banovića.

Obrazloženje

Tokom prve tri godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni Program – Lokalni Izbori 2020 OO SDA Banovići

Putem zvanične stranice Općine Banovići javnost je 24.3.2023. godine obaviještena da su počeli radovi na izgradnji dva stambena objekta (zgrade „A“ i zgrade“B“) u Mjesnoj zajednici Oskova i naselju Brioni. Objekti su namjenjeni za smještaj raseljenih osoba i izbjeglica.

Općine Banovići, 2.3.2021. godine, potpisan je Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u općini Banovići.

Kako se navodi, uz načelnika Općine Banovići dr. Bege Gutića, dokument su potpisali predstavnici Policijske uprave Banovići, JU „Centar za socijalni rad” Banovići, predstavnici Aktiva direktora osnovnih škola, JU „MSŠ Banovići“, JZU „Dom zdravlja“ Banovići i Udruženja „Zemlja djece u BiH“ Tuzla.

Polazeći od činjenice da je prevencija prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece od opšteg društvenog interesa i najbolji način zaštite djeteta od svakog oblika nasilja i eksploatacije, lokalna zajednica je pristupila aktivnostima na uređenju protokola. Protokol se zasniva na osnovnim principima Konvencije o pravima djeteta kao što su pravo djeteta na život, opstanak, razvoj, najbolji interes djeteta, nediskriminacija, pravo djeteta na učešće-participaciju djeteta. Ovim Protokolom unaprijedit će se i ojačati međusobna saradnja svih aktera, odnosno profesionalaca (zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita, policija, pravosuđe, organizacije civilnog društva i dr.), koji djeluju u lokalnoj zajednici, te osigurati zaštita djece od svakog oblika nasilja, zlostavljanja, eksploatacije i zanemarivanja. Da bi se prava djeteta na zaštitu od izrabljivanja, zlostavljanja i zanemarivanja ostvarila, neophodno je definisati jasne korake na lokalnom nivou sa namjerom izgradnje lokalnog sistema prevencije i zaštite, čime bi se omogućio daljni siguran razvoj djeteta, što je bio i osnovni cilj potpisivanja Protokola. Općina Banovići zajedno sa ostalim potpisnicima Protokola pokazala je svoju opredjeljenost i posvećenost stvaranju okruženja u kojem će svako dijete na teritoriji Banovića biti zaštićeno od svakog oblika nasilja, uključujući i prosjačenje, navedeno je prilikom potpisivanja. Općina Banovići jedna je od 30 lokalnih zajednica koje su pristupile izradi i potpisivanju Protokola.

Općina Banovići, 2.3.2021.

U svrhu realizacije Projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“, 24.4.2021. godine, federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Ramić u Banovićima je potpisao sporazum s predstavnicima lokalne  zajednice.

Kako je s tim u vezi navedeno na zvaničnoj stranici federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, radi se o izgradnji dvije stambene zgrade po 15 stambenih jedinica te projektu rekonstrukcije individualnih stambenih jedinica koje koristiti raseljene osobe, a čiji će vlasnik biti Općina Banovići.

Sporazumom je predviđen nastavak izgradnje još jedne zgrade u Banovićima sa dodatnih 15 stanova. “Već je završena procedura i izabran izvođač radova za 15 stanova, a izabran je i izvođač radova za sanaciju 30 stanova, tzv.holandskih kuća”, izjavio je tom prilikom ministar Ramić, te dodao da će time biti realizirana sanacija 60 stanova kroz potprogram koji provodi Vlada FBiH.

Drugi sporazum, kako je još navedeno, odnosi se na realizaciju projekta značajnog za rubne dijelove Banovića i Lukavca na način da će povratnička naselja biti povezana putnom komunikacijom.

U tom kontekstu, načelnik Općine Banovići Bego Gutić izjavio je da im je jedan od ciljeva uspostava što kvalitetnije saradnje sa višim nivoima vlasti, najavivši da će se Općina kandidirati i za naredne projekte koje će raspisati Vlada FBiH, kao i za projekte Vlade TK.


Općinski načelnik Bego Gutić potpisao je 31.12.2021. godine Odluku o kriterijima i načinu isplate novčanih sredstava za novorođeno dijete, kojom su uvećana sredstva za opremu novorođenčeta. Od 2022. godine roditeljima će se isplaćivati po 300,00 konvertibilnih maraka za novorođeno dijete (ranije se isplaćivalo po 250,00 KM), po 500,00 maraka za novorođeno dijete 1. januara, a za treće i svako naredno novorođeno dijete u porodici također po 500,00 KM. Isplata će se vršiti nakon upisa djeteta u matičnu knjigu rođenih Matičnog područja Banovići. Odluka će se primjenjivati od 01.01.2022. Godine.

U aprilu 2022. godine Općina Banovići izdala je odobrenje za građenje dva stambena objekta za raseljena lica na Oskovi, koji će se graditi u okviru CEB II Projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja“. Rješenje o odobrenju građenja dostavljeno je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica — nosiocu svih aktivnosti u vezi sa navedenim projektom. U saopćenju Općine se navodi da je ovo nastavak poduzetih mjera i radnji pokrenutih još u prošloj godini, a sve s ciljem konačnog zatvaranja kolektivnih smješta.

U okviru CEB II Projekta planirano je da se na području naše Općine obnovi ili izgradi ukupno 60 stambenih jedinica za raseljena lica. U 2021. godini obnovljeno je 30 stanova, i to 6 na Jezeru i 24 u Stražbenici i Podgorju – tzv. „Holandske kuće“. U ovoj planirana je gradnja preostalih 30, odnosno gradnja dvije zgrade sa po 15 stanova. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica već je pokrenulo postupak javne nabavke za izvođenje radova, čija je vrijednost oko 2,5 miliona KM. Općina Banovići je sa svoje strane pribavila svu potrebnu dokumentaciju, izdala neophodne dozvole te pokrenula postupak izbora nadzornog organa.

Saopćenje Općine Banovići, 14.4.2022.

U maju 2022. godine općinski načelnik upriličio je prijem za predstavnike Udruženja penzionera-umirovljenika općine Banovići. Govorilo se o stanju u Udruženju, njegovom radu, dosadašnja suradnja sa Općinom i mogućnosti proširenja te suradnje. Predstavnici Udruženja su tom prilikom upoznali načelnika sa svojim radom, sa planiranim aktivnostima, ali i problemima sa kojima se susreću.

Načelnik je tada obećao da će općina Banovići u ovoj godini pomoći rad Udruženja sa 10 hiljada konvertibilnih maraka. Ta pomoć će se iskoristiti za nabavku socijalnih paketa za najugroženije članove Udruženja. Također, Općina će biti pokrovitelj obilježavanja 25. oktobra – Dana penzionera FBiH, odnosno svečane sjednice Skupštine, a radit će se i na tome da se od naredne godine Udruženje penzionera-umirovljenika općine Banovići pozicionira u budžetu Općine.

Kako je početkom augusta 2022. godine saopćeno iz Općine Banovići, penzioneri sa najnižim penzijama, a koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, dobit će jednokratnu novčanu pomoć općine Banovići.

U septembru 2022. godine načelnik Bego Gutić potpisao je Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim penzionerima na području općine Banovići. Za ovu namjenu Općina je osigurala neophodna finansijska sredstva, predstavnici Udruženja sačinili spisak osoba kojima će se pomoć dodijeliti, a isplatu će vršiti Centar za socijalni rad.

Radna grupa za dobrobit djece održala je u maju 2022. godine radni sastanak na kome je prezentirana analiza stanja prosjačenja na području općine Banovići. Učesnici sastanka složili su se da je u zadnje vrijeme povećan broj slučajeva prosjačenja djece na području naše Općine. S tim u vezi, zatraženo je da Centar za socijalni rad i Policijska uprava Banovići u narednom periodu, u skladu sa svojim nadležnostima, pojačaju aktivnosti na suzbijanju navedenog problema.

U saopćenju se također navodi da je Općina inicirala je izradu Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece te povećala finansijska izdvajanja za socijalno ugrožene kategorije iz kojih dolaze djeca koja prose.

Kako je saopćeno iz Općine Banovići u julu 2022. godine, Općina će pružiti neophodnu podršku svoj romskoj djeci da se obrazuju sa područja Općine u školskoj 2022./2023. godini. Ovo je dogovoreno na sastanku načelnika Gutića i predstavnika Centra za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje romskih nevladinih organizacija Tuzlanskog kantona. Načelnik je istakao da će se podrška realizirati kroz aktivnosti Centra imajući u vidu da na području općine Banovići ne postoji registrirano udruženje Roma.

Općina Banovići i Američka agencija za razvoj (UNDP) potpisali su u julu 2022. godine ugovor o realizaciji projekta „Podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa“. U okviru projekta Općina Banovići i Američka agencija za razvoj (USAID) formirat će zajednički fond za žensko poduzetništvo u ukupnom iznosu od 60 hiljada konvertibilnih maraka. I jedna i druga strana osigurat će po 30 hiljada KM. Iz ovog fonda finansirat će se preduzetništvo žena koje su na neki način na margini društva – bilo da su žrtve nasilja, bilo da imaju neki oblik invaliditeta (u porodici nekog sa invaliditetom) , da su samohrane majke, dugoročno nezaposlene mlade žene ili  drugi oblik marginalizovanosti.

Polovinom augusta iz Općine Banovići je saopćeno da će plate uposlenih u organu uprave Općine i u javnim ustanovama biti povećane za oko 5%. Kako je kazano, navedeno povećanje trebalo bi se desiti nakon usvajanja rebalansa budžeta Općine – koji se očekuje vrlo brzo, a obračunavalo bi se za tri posljednja mjeseca tekuće godine (oktobar, novembar i decembar).

U augustu 2022. godine potpisan je tripartitni sporazum o dodjeli građevinskog materijala za obnovu prijeratnih domova povratnicima na području općine Banovići. Kako je saopćeno tada iz Općine, dva korisnika iz Banovića dobit će građevinski matejial za izgradnju (sanaciju) svojih prijeratnih stambenih objekata kako bi se mogli vratiti u iste. Građevinski materijal bit će im dodijeljen od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a na temelju Javnog poziva za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na području općina Federacije Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi, u zgradi Općine potpisan je tripartitni sporazum o donaciji građevinskog materijala između: korisnika, Ministarstva i općine Banovići. On će korisnicima biti isporučen u roku od 40 dana od dana potpisivanja sporazuma, a oni su isti dužni ugraditi u roku od 6 mjeseci od završetka isporuke. Općinski načelnik dr. Bego Gutić se ovom prilikom zahvalio Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica na kontinuiranoj podršci povratničkim porodicama, ističući da je ova posljednja tim vrednija ako se uzme u obzir činjenica da se radi o prvoj i jedinoj donaciji koje su porodice Nedimović i Čamrković dobile u proteklih 27 godina.

Saopćenje Općine Banovići, 9.8.2022.

Putem zvanične stranice Općine Banovići javnost je 24.3.2023. godine obaviještena da su počeli radovi na izgradnji dva stambena objekta (zgrade „A“ i zgrade“B“) u Mjesnoj zajednici Oskova i naselju Brioni. Objekti su namjenjeni za smještaj raseljenih osoba i izbjeglica. 

Vrijednost radova za oba objekta je 3,1 milion KM, a svaki će sadržavati 15 stambenih jedinica (stanova) – ukupno 30 stanova. U njih će biti smješte raseljene osobe i izbjeglice koje se trenutno nalaze u jednom od dva kolektivna centra na području općine Banovići, Ježevac i Mrdići. Zgradu „A“ grade firme „Tehnograd“ Tuzla i „GPP Banovići“, a zgradu „B“ firma „Papilon“ Koraj-Čelić koja će raditi i vanjsko uređenje oko oba objekta.

Općina Banovići, 24.3.2023. 

Tom prilikom iz općine su podsjetili da izgradnja navedenih objekata predstavlja nastavak realizacije projekta “CEB II -Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“. Pored ostalog, navedeno je i da je Projekat CEB II u završnoj fazi te da je po njegovom okončanju najavljen i početak projekta CEB III. 

U okviru projekta CEB III planiraju se graditi još dvije dodatne zgrade u općini Banovići, kako bi se trajno riješio problem smještaja raseljenih osoba i izbjeglica na području Općine.

Općina Banovići, 24.3.2023. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!