Ispunjeno manjim dijelom

Smanjenje korupcije

Partije: PDP | Oblasti: Pravna država

Usvajanje propisa i uspostavljanje mehanizama koji postoje u EU sigurno će unaprijediti rad državnih organa i doprinijeti efikasnojoj borbi protiv korupcije. U tom smislu potrebno je doraditi i unaprijediti postojeće zakone i antikorupcione strategije u skladu sa međunarodnim konvencijama a sve u cilju smanjenja korupcije.

Obrazloženje

U radu Vijeća ministara BiH, u mandatu 2014-2018. zabilježilo zabilježene su određene aktivnosti u ispunjenju ovog obećanja.

Na 6. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 07.05.2015. godine, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, jednoglasno je donijelo Strategiju za borbu protiv korupcije 2015 – 2019 i Akcioni plan za njeno provođenje.

Nova strategija i Akcioni plan prilagođeni su specifičnostima ustavnog uređenja BiH, bez zadiranja u ustavne nadležnosti nižih nivoa vlasti, i daju osnovu da niži nivoi izrade vlastite strategije borbe protiv korupcije te da ih usklade s općim principima iz strategije na državnom nivou. U izradi Strategije sudjelovali su državni i entitetski predstavnici u saradnji s nevladinim sektorom u BiH.

Strategija se sastoji se od pet stubova fokusiranih na jačanje institucionalnog i pravnog okvira institucija u BiH; razvijanje, promoviranje i provođenje preventivne antikorupcione aktivnosti u javnom i privatnom sektoru;  unapređenje djelotvornosti i efikasnosti pravosudnih institucija i organa za provođenje zakona u oblasti borbe protiv korupcije; podizanje javne svijesti i promoviranje potrebe za učestvovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije; kao i uspostavljanje efikasnih mehanizama za koordinaciju borbe protiv korupcije i praćenje provođenja Strategije.

Također, na 16. sjednici Vijeća ministara BiH,  održanoj 23.7.2015, Vijeće ministara BiH donijelo je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, čime su se stvarile materijalno-tehničke i kadrovske pretpostavke za početak rada i funkcioniranje Agencije u skladu sa Zakonom o Agenciji. Usvajanjem Pravilnika istovremeno se ispunjava obaveza u vezi sa Zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine i to ne samo u pogledu nadzora primjene ovog zakona nego i osiguranja izvršenja jedne od zakonskih nadležnosti, postupanja po prijavama o koruptivnom ponašanju i zaštiti uzbunjivača.

Nadalje, Vijeće ministara se na 20. sjednici, održanoj 26.8.2015. godine upoznalo sa Informacijom Ministarstva sigurnosti BiH u vezi s revizijom implementacije Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, te s tim u vezi, između ostalih, donijelo zaključke kojim se usvaja Informacija u vezi s revizijom implementacije Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, prihvata Nacrt izvršnog sažetka Izvještaja o implementaciji Konvencije za Bosnu i Hercegovinu, te zadužuju se mjerodavne institucije u Bosni i Hercegovini da pristupe aktivnostima na ispunjenju preporuka iz Izvršnog sažetka Izvještaja, u cilju potpune implementacije Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

Prema Akcionom planu za provedbu Reformske agende za BiH također je planiran niz mjera u ovoj oblasti. Od ukupno 16 planiranih mjera iz ove oblasti, usvojeno je 10 mjera, među kojima ističemo: Strategiju reforme sektora pravde, Strategiju za borbu protiv korupcije, Strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma, te Stratetegiju za upravljanje granicom. U ovoj oblasti Vijeće ministara je postiglo najveću efikasnost provedbe mjera iz Akcionog plana.

05.04.2017. – VM objavilo JINGL i pokrenulo kampanju “Prijavite korupciju”, u okviru komunikacijske kampanje “Prijavite korupciju!”

U periodu o novembra 2016. – do maja 2017 realizovan projekt “Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH”, koji je trajao 6 mjeseci, u okviru kojeg je izvršena edukacija državnih službenika iz cijele BiH o specifičnim temama koje se tiču borbe protiv korupcije i izrađen “Priručnik za državne službenike i službenice o suprotstavljanju korupciji i jačanju integriteta u organima uprave.”24.04.2017. Usvojen Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije

Na 110. sjednici, održanoj 31.7.2017. godine, Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Ministarstva sigurnosti da je GRECO u drugoj polovini juna ove godine usvojio Četvrti privremeni izvještaj o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a u trećem krugu evaluacije.

GRECO je ocijenio da je Bosna i Hercegovina postigla napredak od posljednjeg privremenog izvještaja iz jula 2016. godine. Od dobijene dvadeset dvije preporuke u III krugu evaluacije, do sada je provedeno deset preporuka, sedam preporuka je djelomično provedeno, a pet nije provedeno. Vijeće ministara BiH pozvalo je nadležne institucije da u narednom periodu ulože maksimalan napor za otklanjanje nedostataka i provođenje GRECO preporuka u potpunosti.

Bosna i Hercegovina ima obavezu da Sekretarijatu GRECO-a  do 31. marta 2018. godine podnese izvještaj o aktivnostima preduzetim u cilju realizacije preporuka koje nisu provedene ili su djelomično provedene.

Vijeće ministara je razmotrilo i usvojilo Informaciju o usvajanju Četvrtog privremenog izvještaja o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a u trećem krugu evaluacije, te u vezi s tim zaključilo:

zadužuje se Ministarstvo sigurnosti BiH da Četvrti privremeni izvještaj o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a prevede sa engleskog jezika i dostavi nadležnim institucijama;

odobrava se objavljivanje Četvrtog privremenog izještaja o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a na web stranici GRECO-a i na web stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Na 132. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 08.02.2018. godini, razmotrena je Informacija o početku Petog kruga evaluacije u okviru GRECO Komiteta Vijeća Evrope, te u vezi s tim donijelo sljedeće zaključke:

 • usvaja se Informacija o početku Petog kruga GRECO evaluacije na temu “Sprečavanje korupcije i promoviranje integriteta u centralnoj vlasti/vladi (top izvršne funkcije) i agencijama za provođenje zakona na nivou države;
 • zadužuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da  koordinira aktivnosti u Petom krugu evaluacije;
 • zadužuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da dostavi Upitnik relevantnim tijelima i institucijama, u cilju njegovog popunjavanja;
 • zadužuju se sve institucije i tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kojima Upitnik bude dostavljen,  da daju odgovore na Upitnik i ispunjen Upitnik dostave Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine;
 • zadužuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da objedini zaprimljene odgovore, prevede Upitnik na engleski jezik i dostavi ga elektronskim putem Sekretarijatu GRECO;
 • zadužuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da, u saradnji sa Sekretarijatom GRECO, koordinira aktivnosti u vezi s realizacijom posjete GRECO evaluacijskog tima Bosni i Hercegovini.

Na 146. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 18.6.2018. godine, Vijeće ministara BiH upoznalo se sa Drugim izvještaj monitoringa provođenja Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. godine, koji je pripremila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Drugi izvještaj o monitoringu obuhvata 69 strateških programa razrađenih u 186 aktivnosti, koje su razvrstane u različite vremenske rokove.

Prema Izvještaju, realizirane su 63 aktivnosti, djelomično su realizirane 42 aktivnosti, a u toku je realizacija 26 aktivnosti. Kontinuirano se provodi 50 aktivnosti, a pet aktivnosti nije realizirano.

U odnosu na prethodnu Strategiju za borbu protiv korupcije (2009-2014), dinamika realizacije aktivnosti u ovoj Strategiji je znatno bolja što se vidi iz statističkih pokazatelja realizacije aktivnosti koje obuhvataju vremenske rokove zaključno s “Drugom godinom po usvajanju Strategije”.

Svi podaci iz evaluacije temelje se na izvještajima i faktografiji koje su dostavile institucije BiH, provedenim aktivnostima Agencije, tijela za sprečavanje korupcije u BiH, OCD, te praćenjem aktuelnosti i aktivnostima svih aktera na polju borbe protiv korupcije u BiH.

Agencija je identificirala određene opće i posebne rizike i uzroke koji su direktno ili indirektno uticali na stepen provedbe Akcionog plana i kvalitet obrade podataka:

 • Kašnjenje u formiranju tijela za sprečavanje korupcije na svim nivoima vlasti u BiH;
 • Kašnjenje u kreiranju politika borbe protiv korupcije na svim nivoima vlasti, na način kako je definirano Zakonom o Agenciji i određeno Strategijom;
 • Pojedine aktivnosti nisu adekvatno postavljene u smislu neusklađenosti rokova sa aktivnostima, nejasnih indikatora i neadekvatnih provodioca aktivnosti (potreba revidiranja);
 • Nedovoljna kompetentnost subjekata provođenja;
 • Deklarativni i neprecizni sadržaji pojedinih izvještaja o provedbi aktivnosti;
 • Određeni broj provodioca nije dostavio informacije o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana;
 • Nedovoljna motivisanost pojedinih ad hoc tijela za sprečavanje korupcije, a koja proizilazi iz činjenice da angažman pojedinih predstavnika tijela nije uopšte ili je nedovoljno plaćen;
 • Česte fluktacije predstavnika tijela za sprečavanje korupcije i kontakt osoba u institucijama zbog čega se narušava kontinuitet u radu;
 • Nedovoljna kapacitiranost APIK-a;
 • Nepostajanje sankcije za nesaradnju i nedostavljanje informacija i podataka Agenciji;
 • Nedovoljna saradnja provodilaca aktivnosti s OCD u realizaciji pojedinih aktivnosti;
 • Sektorski strateški antikorupcijski dokumenti su uglavnom usklađeni s principima državne Strategije ali njihove aktivnosti u većini slučajeva nisu usklađene s aktivnostima tj. obavezama koje proizilaze za niže nivoe vlasti iz Akcionog plana što se reflektira na potpunost stepena provedbe pojedinih aktivnosti;
 • Nedostatak finansijskih i drugih resursa.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!