Ispunjeno većim dijelom

Saradnja ustanova obrazovanja i privrede

Partije: DNS | Oblasti: Obrazovanje

Saradnja svih ustanova obrazovanja i privrede i stvaranje novih radnih mjesta i kvalitetno osmišljenom politike upisa u srednje škole i na visokoškolske ustanove smanjila bi se nezaposlenost, koja je ujedno i najveći problem mladih. To je potrebno uraditi kako bi postojeće mlade kadrove mogli što bolje uključiti u radne procese u tržište rada, prekvalifikaciju za djelatnosti koje mogu uspjeti kod nas, regionu i šire, smanjujući odlazak, posebno visokoobrazovanog kadra, u inostranstvo.

Ministarstvo prosvjete i kulture RS, u saradnji sa programom “Prilika plus”, kojeg provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća a podržava Švajcarska ambasada u BiH, organizovalo je krajem februara 2015. godine Stručnu raspravu pod nazivom “Povezivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada: Praksa u obrazovnom procesu”. Programa “Prilika plus” omogućavan učenicima i studentima sticanje potrebnih vještina i konceptualnih sposobnosti provođenjem, što je više moguće, praktičnog rada u toku obrazovanja. Ministar je tom prilikom naglasio da Ministarstvo prosvjete i kulture RS zajedno sa društvenim partnerima vodi aktivnosti na uspostavljanju saradnje visokoškolskih ustanova i privrede radi školovanja kadra za realne potrebe a ne za biro za zapošljavanje. Ministar Malešević je tada također pozvao rukovodstva svih visokoškolskih ustanova da kreiraju odgovoran plan upisa na studijske programe, vodeći računa da obrazuju kadar za kojim postoji potreba jer na taj način daju svoj doprinos ekonomskom razvoju Republike Srpske.

Na 38. sjednici (03.09.2015.), Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt strategije obrazovanja u Republici Srpskoj za period 2015-2020. Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske 2015-2020.godine je ključni dokument za razvoj i unapređivanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja, a samim tim i razvoja Republike Srpske. U srednjem obrazovanju radi će se na razvoju standarda zanimanja zasnovanih na kompetencijama i ishodima učenje, čime će se unaprijediti i redefinisati postojeća kvalifikacija zanimanja, jer u postojećoj nomenklaturi zanimanja neka zanimanja su zastarjela a pojavila su se nova zanimanja (veb inžinjeri, inžinjeri za aplikacije mobilnih telefona) za koje treba razvijati nastavne planove i programe. Radiće se i na uspostavljanju kvalifikacijskog okvira Republike u djelu za srednje stručno obarzovanje, čime bi se postigla veća mobilnost radne snage.

Vlada Republike Srpske usvojila je na 58. sjednici, održanoj 28.01.2016. godine Prijedlog strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016-2021. godine. Prijedlogom Strategije razvoja obrazovanja za period 2016-2021. godina predviđeno je niz mjera čiji je glavni cilj unapređivanje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Strategiju na svojoj redovnoj 10. sjednici, održanoj 06.04.2016. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je na 83. sjednici Vlade Republike Srpske (22.07.2016.) Akcioni plan Strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016-2021. godine, kojim je precizirana realizacija strateških ciljeva u obrazovanju Republike Srpske.

U skladu sa strateškim ciljem koji se odnosi na povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem do 30 odsto, predviđeno je da se radi na izgradnji novih, te obnovi postojećih objekata predškolskih ustanova i škola. Više o ispunjenju ovog cilja možete pročitati ovdje.

Predviđeno je jačanje vaspitne uloge škole kroz razvijanje obrazovnih aktivnosti, te unapređivanje partnerstva škole, porodice i lokalne zajednice prvenstveno kroz definisane obaveze, prava i dužnosti škole, nastavnika i porodice kao najznačajnijeg činioca u vaspitanju i brizi o djetetu/učeniku. Poseban akcenat je na unapređenju podrške nadarenim i talentovanim učenicima, prvenstveno kroz formiranje Centra za talente te unapređivanje sadržaja i kvaliteta usluga za djecu sa smetnjama u razvoju.

Akcionim planom precizirano je uspostavljanje Kvalifikacionog okvira Republike Srpske za srednje stručno obrazovanje, razvijanje standarda zanimanja, zasnovanih na kompetencijama i ishodima učenja i jačanje sistema usmjeravanja i informisanja pri izbora budućeg zanimanja učenika. Od ključnog značaja je povezivanje stručnog obrazovanja i tržišta rada kroz planiranje  upisne politike u skladu sa potrebama privrednog razvoja jedinice lokalne samouprave u kojoj stručna škola djeluje i potrebama tržišta rada.

Akcioni plan definiše realizaciju strateških ciljeva i u oblasti visokog obrazovanja, prije svega, unapređenje organizacione strukture visokog obrazovanja, izgradnju naučnoistraživački orijentisanog visokog obrazovanja i povezivanje visokog obrazovanja i tržišta rada te modernizaciju studijskih programa za inicijalno obrazovanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, kao i unapređivanje studentskog standarda.

Izvještaj o realizaciji i implementaciji Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srpskoj nam je dostavilo Ministarstvo prosvjete i kulture RS na zahtjev. Više možete pročitati ovdje.

Vlada Republike Srpske usvojila je na 94. sjednici, održanoj 06.10.2016.  Informaciju o Pismu namjere za  uspostavljanje saradnje Ministarstva prosvjete i kulture i Republičke agencije za mala i srednja preduzeća.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske dr Dane Malešević i direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić potpisali su sredinom oktobra 2016. godine Pismo namjere o uspostavljanju saradnje između Ministarstva prosvjete i kulture i ove agencije.

Institucionalna saradnja ozvaničena je s ciljem unapređenja kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja u Rpublici Srpskoj. Saradnja će biti konkretizovana putem izrade Akcionog plana sa prioritetima u narednom periodu od godinu dana a u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja Republike Srpske. Aktivnosti će se, između ostalog, odnositi na izradu standarda zanimanja za određene struke i zanimanja, stručno usavršavanje nastavnika, sa posebnim akcentom na nastavnike praktične nastave, obuke mentora u preduzećima gdje učenici obavljaju praksu i cjeloživotno učenje odraslih.

Početkom decembra 2017. godine održana je završna konferencija regionalnog projekta “Poboljšanje saradnje između škole i privrede”, na kojoj je predstavljen i “Priručnik za organizatora praktične nastave”, koji je razvijen u okviru ovog projekta.

Tom priliko ministar Malešević je naglasio da je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dalo podršku regionalnom projektu “Poboljšanje saradnje između škola i privrede”, na način da su aktivno učešće uzele dvije pilot škole: Srednjoškolski centar Pale i Ugostiteljsko-turistička škola Doboj, kao i još 26 srednjih stručnih škola iz Republike Srpske.

Ministar je tada dodao i da je radi boljeg povezivanja stručnog obrazovanja i privrede, odnosno tržišta rada, prije svega, u oblasti organizacije praktične nastave van škole i povezivanje poslodavaca i škole, u novom Zakonu o srednjem obrazovanju, koji će se kao prijedlog ubrzo naći na usvajanju pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, propisano da u stručne saradnike spada i koordinator odnosno organizator praktične nastave, koji ima ključnu ulogu u uspostavljanju saradnje između škole i privrede.

U protekle dvije godine u RS-u uvedena su nova zanimanja i to časovničar, zlatar, optičar, tehničar hortikulture, tehničar CNC tehnologije, te tehničar informacionih tehnologija. Prema riječima ministra prosvjete i kulture RS, Dane Maleševića, u narednom periodu aktivnosti ministarstva biti će usmjerene na povećanje upisa učenika u trogodišnje stručne škole kao direktan odgovor na potrebe tržišta rada.

Na 140. sjednici Vlade Republike Srpske (31.08.2017.), ​​​Vlada je utvrdila Nacrt zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Imajući u vidu da postoji potreba da se pojedine odredbe Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju preciznije definišu, sa ciljem otklanjanja uočenih nedorečenosti i što efikasnije primjene Zakona u praksi, kao i da se iznađu nova zakonska rješenja, pristupilo se izradi novog teksta Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Potrebu i inicijativu za adekvatnijim i sveobuhvatnijim uređenjem pojedinih pitanja predmetne oblasti iskazale su škole, Ministarstvo prosvjete i kulture i drugi društveni partneri u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Uzimajući u obzir navedeno, kao i činjenicu da je važeći Zakon tri puta mijenjan i dopunjavan, te da bi se novim izmjenama i dopunama mijenjalo više od polovine teksta Zakona, pristupilo se izradi novog teksta Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u skladu sa članom 59. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske.

Na ​​152. sjednici Vlade Republike Srpske (16.11.2017.), Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Prijedlogom je propisano da stručni tim škole čine nastavnici škole, stručni saradnici i po potrebi, stručno lice iz druge ustanove koje može doprinijeti radu stručnog tima. Sredstva stečena prometom proizvoda i usluga učeničke zadruge i sredstva ostvarena u obavljanju učeničke zadruge koriste se za proširenje materijalne osnove rada učeničke zadruge, ekskurzije, ishranu učenika, unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada u školi i u druge svrhe, u skladu sa aktima kojima se uređuje rad učeničke zadruge. Dio nastavnih programa za stručno obrazovanje, do 30% utvrđuje nastavničko vijeće na prijedlog stručnih aktiva nastavnika, pri čemu se vodi računa o potrebama tržišta rada jedinice lokalne samouprave. Pravo izbora, koje podrazumijeva da učenici mogu slobodno da izaberu između škole za obavljanje praktične nastave i jednog ili više poslodavaca koji ispunjavaju zahtjeve za obavljanje praktične nastave, uz saglasnost škole. Izvršeno je usklađivanje sa zakonom kojim se uređuje poreski sistem, na način da je propisano da kandidati za polaganje stručnog ispita uplaćuju 80% od najniže plate u Republici.

Zakon je usvojen u Narodnoj skupštini RS 25.05.2018. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!