Ispunjeno većim dijelom

Saradnja sa susjednim zemljama u borbi protiv terorizma

Partije: DF | Oblasti: Spoljna politika

U borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala uspostavit ćemo efikasniji sistem kontrole granica, ostvarivanje policijske i obavještajne saradnje sa susjednim zemljama sa ciljem praćenja i djelovanja terorističkih grupa i organiziranog kriminala te njihovom sprečavanju.

Izvor: DF-ov Izborni program 2018.

Na svojoj 1. sjednici održanoj 30.12.2020. godine Vijeće ministara BiH je na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje donijelo Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta „Izgradnja graničnog prijelaza Bratunac – Ljubovija“, kojom je prvobitna vrijednost sa 11.000.000 KM povećana na 14.500.000 KM te razmotrilo i usvojilo Informaciju o Projektu izgradnje graničnog prijelaza Svilaj.

Na sastanku Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH održanom 16.1.2020. godine ministar sigurnosti BiH, Fahrudin Radončić, najavio je novi pristup u upravljanju ilegalnim migracijama u BiH ističući da će fokus biti na efikasnijoj kontroli granice i sprječavanju ulazaka ilegalnih migranata u BiH, jačanju kapaciteta Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima BiH, najavljujući i razgovore sa ministrima unutrašnjih poslova susjednih država o zajedničkom rješavanju ovog problema.

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva sigurnosti na 2. sjednici, 23.1.2020. godine usvojilo Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020 – 2023. godine, čime vlasti u BiH definiraju svoje politike suprotstavljanja trgovini ljudima u naredne četiri godine, usklađene s preporukama Evropske komisije.

Opći cilj Strategije je osigurati stalan, sveobuhvatan i održiv odgovor društva na trgovanje ljudima putem jačanja sistema prevencije, gonjenja počinilaca krivičnih djela povezanih s trgovinom ljudima, zaštite i pomoći žrtvama, osobito ranjivim grupama, funkcionalnim povezivanjem i izgradnjom kapaciteta svih nadležnih institucija i organizacija. Strategija sadrži pet strateških ciljeva: podrška, prevencija, krivično gonjenje, zaštita žrtava te partnerstvo, a u njenoj izradi su učestvovali predstavnici državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH. U Strategiju su inkorporirane preporuke međunarodnih monitoring mehanizama (UN, Vijeće Evrope, Državni sekretarijat SAD-a i Evropska unija), tako da će provođenjem strateških definiranih politika Bosna i Hercegovina ispuniti svoje obaveze koje proistječu iz  međunarodnih dokumenata u ovoj oblasti.

Vijeće ministara BiH, 23. januar 2020.

Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji cestovnih međudržavnih mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, utvrđen je 30. 01. 2020. godine na 3. sjednici Vijeća ministara BiH čime će, kako se navodi “biti osiguran kontinuirani i nesmetani promet preko mostova na granici dviju država, a zaključivanjem ovog sporazuma bit će otklonjene i dosadašnje prepreke i poteškoće  u vezi sa zajedničkim održavanjem i rekonstrukcijom 11 međudržavnih mostova na granici između BiH i R Srbije”.

Na istoj sjednici donesena je i Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja mostova na granici sa Republikom Hrvatskom:

Projektom, koji će se implementirati u periodu 2020. – 2024. godina, obuhvaćeno je održavanje 7 mostova na rijekama Savi i Uni. Ukupan iznos projektnih sredstava je 2,000,000 KM, koje će se osigurati iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH i to u iznosu od po 400,000 KM za svaku projektnu godinu. Za realizaciju Odluke zaduženi su Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Vijeće ministara BiH, 30. januar 2020.

“Mi smo namjerno izabrali Hrvatsku za prvi bilateralni susret kako bismo pokazali da nam je odnos s njom strateški bitan, jer dijeli nas više od hiljadu kilometara duga granica” izjavio je ministar Radončić tokom svog posjeta Republici Hrvatskoj 03. 02. 2020. godine, te pored ostalog dodao:

Bosni i Hercegovini iznimno je važno da hrvatska granica bude apsolutno neprobojna za ilegalne migrante iz sigurnosnih i svih drugih razloga. Hrvatska neće time samo ostvarivati svoje ciljeve prema Šengenu nego ćemo postići pragmatičnu poziciju da ruta preko BiH za sve migrante više ne bude tako atraktivna i da će nas izbjegavati.

Fahrudin Radončić, 3. februar 2020.

Zahvaljujući se ministru unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, Davoru Božinoviću na, kako je rekao, dosadašnjoj hrvatskoj pomoći BiH, ministar Radončić je pozivajući svog domaćina u posjetu BiH poručio da će se “svi u BiH i regiji morat će solidarizirati”:

Ako se EU i mi ne dogovorimo, bit ćemo u problemu. Sve ću učiniti da BiH ne bude parking za migrante.

Fahrudin Radončić, 3. februar 2020.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Fahrudin Radončić 11.2.2020. godine primio je u Sarajevu ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini, Obrada Stanišića a tokom sastanka su odnosi između dvije susjedne države u oblasti sigurnosti ocijenjeni kao veoma dobri, te da i dalje postoje dodatne mogućnosti za unaprijeđenje saradnje što se posebno odnosi na saradnju u borbi protiv prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija, kao i u oblasti zaštite i spašavanja.

Ministarstvo sigurnosti BiH 13.2.2020. godine izrazilo je zahvalnost Vladi Republike Hrvatske za pomoć od pet termovizijskih kamera i 198 kompleta policijske opreme za policijske snage u Bosni i Hercegovini uz uvjerenje da širenje međudržavne saradnje u oblasti sigurnosti i veoma važna uloga Hrvatske kao zemlje predsjedavajuće Vijeća Evropske unije predstavlja benefite i za našu zemlju”.

Rezultati u poboljšanju saradnje između ostalog i rezultat su sastanka ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Davora Božinovića i ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića održanog prošle sedmice u Zagrebu. Na bazi njihovog dogovora, danas je u Sarajevu održan sastanak kojem su prisustvovali direktori Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima i SIPA-e, kada su vođeni sveobuhvatni razgovori sa njihovim policijskim kolegama iz Republike  Hrvatske.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 13. februar 2020.

Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Darko Ćulum je 30.9.2020. godine sa saradnicima primio u posjetu delegaciju Ministarstva sigurnosti BiH, na čelu sa ministrom Selmom Cikotićem. Sastanku su prisustvovali i zamjenik ministra Nedeljko Jović, pomoćnik ministra Mate Miletić kao i šefovi kabineta Senahid Godinjak i Boris Ivanović.

Tom prilikom pored ostalog razgovarano je o aktuelnoj migrantskoj krizi u BiH i svim aspektima i prioritetima rada SIPA-e, s posebnim akcentom na borbu protiv terorizma kao najvećeg sigurnosnog izazova današnjice, te svih vidova organiziranog kriminala i korupcije.

Novoimenovani ministar sigurnosti BIH Selmo Cikotić u razgovarao je sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH Ericom Nelsonom 8.10.2020. godine o nastavku saradnje između BiH i SAD u oblasti borbe protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije. 

Razgovarano je i o ukupnoj sposobnosti sistema sigurnosti BiH kako bi bio sposoban da odgovori na sigurnosne izazove unutar državnih granica, a BiH učinio što kredibilnijim partnerom u međunardonimn mehanizmima sigurnosti. Također, ukazano je na važnost provođenja obaveza u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Ministar Cikotić je iskazao opredjeljenost Ministarstva sigurnosti BiH za puni doprinos i podršku drugim institucijama u cilju provođenje svih obaveza iz Strategije za borbu protiv trgovine ljudima, od čega zavisi i nastavak pomoći vlade SAD, uključujući vojnu pomoć i pomoć USAID-a. Ministar Cikotić upoznao je ambasadora Nelsona i sa trenutnom sigurnosnom situacijom u BiH, te problemima koji se odnose na rješavanje migrantske krize.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 8.10.2020.

Nakon što je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine započelo sa prikupljanjem informacija potrebnih za izradu Konačnog izvještaja o implementaciji Akcionog plana nove Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma, te Vijeću ministara BiH poslalo na usvajanje odluku o formiranju radne grupe za izradu dokumenta nove strategije, na 28. sjednici održanoj 24.2.2021. godine ovaj organ izvršne vlasti usvojio je Odluku o Formiranju Radne grupe za izradu dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021-2023. godina i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021-2023.godina. 

Tako se u članu 1. Predmet odluke navodi: 

Ovom Odlukom formira se Radna grupa za izradu dopune Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021-2023. godina i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021-2023. godina.

Odluka Vijeća ministra BiH, 24.2.2021.

Bivša glavna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić, sa zamjenicom glavnog tužioca Ozrenkom Nešković i saradnicima, sudjelovala je na sastanku povodom predstavljanja projekta-Partnerstvo protiv kriminaliteta i terorizma, koji je pokrenula Agencija EU za obuke službenika organa za provođenje zakona (CEPOL) uz partnerstvo Ureda Evropske policije – EUROPOL.

Kako se u saopštenju sa sastanka navodi, na njemu su sudjelovali i zvaničnici institucija i agencija za provođenje zakona iz Bosne i Hercegovine, kao i međunarodni eksperti iz Evropske unije.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta nadležnih institucija u zemljama Zapadnog Balkana u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma, uključujući i prevenciju i borbu protiv nasilnog ekstremizma, kroz jačanje saradnje unutar institucija regiona, kao i Evropske unije.

Tužilaštvo 25.3.2021. 

U izradi Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, s ciljem, kako je navedeno, prevazilaženja zastoja na donošenju ovog vrlo važnog zakona, na sastanku u Sarajevu 5.5.2021. godine učestvovali su ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić, predstavnici institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Kako je tom prilikom na zvaničnoj stranici ministarstva sigurnosti još podvučeno, radna grupa koju je formiralo Vijeće ministara BiH uradila je značajan dio posla na izradi teksta Nacrta zakona, ali nije se mogla usaglasila oko veoma bitnih odredbi zakona koji se odnose pojednine osnovne pojmove u vezi mjera za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, uspostavljanje Centralnog registra stvarnih vlasnika, pristupa informacijama iz Centralnog registra stvarnih vlasnika, mogućnost elektronske identifikacije klijenata, definisanje pojedinih obveznika Zakona i nadzora nad radom obveznika.

Na sastanku, rukovodici nadležnih institucija su pokušali približiti stavove radi potpunog usklađivanja ovog zakona sa relevantnim međunarodnim standardima koji predstavljaju međunarodne obaveze i za našu državu. Ministarstvo sigurnosti BiH, odnosno ministar Cikotić je prije sastanka ponudio nekoliko mogućih rješenja za sporne tačke zakona ali o tome nije postignuta saglasnost. Sa sastanka je zaključeno da će ministar Cikotić informisati Vijeće ministara BiH o do sada poduzetim mjerama na izradi zakona i potrebi poduzimanja narednih koraka u usaglašavanju Narcta Zakona o sprječavanju pravnja novca i finsiranja terorističkih aktivnosti.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 5.5.2021.

Početkom juna 2021. godine, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine započelo je izradu nove Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana za period 2021. – 2025. godina. Kako je navedno, ovaj petogodišnji strateški dokument je veoma važan za razvoj sistema azila i međunarodne zaštite kojim se definišu ključni ciljevi za efikasno upravljenje ovim procesom.

Tim povodom, resorno ministarstvo je uz tehničku podršku organizacije Hilfswerk International i partnerske organizacije Udruženje za pomoć i razvoj “HAJDE”, 3.6.2021. godine organiziralo trodnevnu obuku i razmjenu iskustava na kojem su učestvovali predstavnici nadležnih institucija za pitanje migracija sa svih nivoa vlasti.

Tom prilikom definirano je sedam ključnih ciljeva koje BiH želi provesti u oblasti migracija, a koji su usklađeni sa EU zakonodavstvom.  

Predviđeno je unaprijeđenje sistema upravljanja politikama migracija i azila, povećanje efikasnosti kontrole državne granice, efikasnije upravljanje nezakonitim migracijama, unaprijeđenje sistema azila, borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, podrška zakonitim migracijama i jačanje koordinacije u upravljanju migracijama. Između ostalog, planirano je i uspostavljenje nove agencije za upravljanje nezakonitim migracijama, kako bi država BiH u potpunosti preuzela upravljanje prihvatnim centrima i migracijama u BiH. Izrada ovog dokumeta, kao i druge aktivnosti koje provodi Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji sa partnerskim agencijama i organizacijama, dio je sveobuhvatnog plana za efikasnije upravljanje migracijama, poboljšanje humanitarnih i sigurnosnih uslova za boravak migranata ali i građana BiH.

Ministarstvo sigurnosti, 3.6.2021.

U organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i Misije OSCE-a u BiH u periodu od 16. – 17.06.2021. godine, u Tarčinu je održana četvrta radionica Radne grupe za izradu Zakona o graničnoj kontroli tokom koje su učesnici  razmatrali nacrt Zakona o graničnoj kontroli koji je pripremljen u skladu komentarima, sugestijama, prijedlozima i primjedbama nadležnih institucija iz kojih dolaze članovi i članice Radne grupe, dostavljenim službenim putem i putem e-maila u proteklom periodu. 

Predstavnici radne grupe dali su konkretne sugestije u cilju poboljšanja trenutnih zakonskih rješenja, a kroz diskusiju su razmatrali i evropsku legislativu u ovoj oblasti (Direktiva API, Frontex, Šengenski kodeks i dr) sa kojom je potrebno uskladiti tekst zakona, te radili na poboljšanju odredbi zakona u kojim je postojala potreba za poboljšanjem dosadašnjih rješenja. Na kraju radionice sačinjen je usaglašen nacrt zakona koji je će nakon dobijenih završnih mišljenja nadležnih institucija iz kojih dolaze članovi i članice Radne grupe, biti upućen u dalju zakonsku proceduru.

Na konferenciji na visokom nivou u Ohridu, posvećenoj borbi protiv korupcije i nelegalnih finansija, ministri unutrašnjih poslova i ministri pravde zemalja Zapadnog Balkana, su 25.6.2021. godine usvojili su zajedničku Regionalnu mapu puta za borbu protiv korupcije i nelegalnih finansija, kojom se definiraju ključni izazovi u ovoj oblasti i buduća saradnja između zemlja regiona.

Ključna tri cilja Mape puta su prevencija i borba protiv korupcije u javnim nabavkama, jačanje sistema za sukob interesa i prijavu imovine te poboljšanje odgovora krivičnog pravosuđa na korupciju i ekonomski kriminal kroz kreiranje mreže specijalizovanih tužilaca, policije i finansijsko-obavještajnih službi na zapadnom Balkanu.

Sastanak delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije predvođeni ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmom Cikotićem i ministrom unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandrom Vulinom upriličen je 27.7.2021. godine u Zvorniku.

Kako je rečeno, razgovarano je o mogućnostima unaprijeđenja saradnje u oblasti borbe protiv prekograničnog kriminala i u oblasti upravljanja migracijama i granicama, a nakon sastanka ministri Cikotić i Vulin potpisali su međunarodnih ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije koji moogućuju bolju kontrolu granica te lakše kretanje ljudi i roba između dvije države.

Potpisan je Sporazum o pograničnom saobraćaju, Sporazum o graničnim prijelazima, Sporazum o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima te Aneks Sporazuma o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Bratunac – Ljubovija (Novi most).

Ministarstvo sigurnosti, 27.7.2021.

Krajem jula 2021. godine na snagu je stupio Sporazum o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Pakistana i Protokol između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova IR Pakistan, čime su stvoreni uslovi za njegovu primjenu.

Kako je navedeno, radi se o izuzetno važnom sporazumu za BiH, s obzirom da posljednjih godina jedan dio rute za ilegalne migranate, koji žele stići u zemlje zapadne Evrope, prolazi teritorijom BiH. Proceduru za potpisivanje ovog sporazuma pokrenulo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a ministar Selmo Cikotić i ministar unutrašnjih poslova Pakistana Ijaz Ahmed Shah potpisali su sporazum u novembru prošle godine u Islamabadu.

Ovim sporazumom omogućava se povratak državljana ove zemlje koji ilegalno borave u BiH. S obzirom da državljani Pakistana čine značajan dio ilegalnih migranata u BiH, stupanje na snagu ovog Sporazuma, omogućit će započinjanje procedure njihovog povratka, a što će u konačnici i smanjiti pritisak na pojedine lokalne zajednice. Ministarstvo sigurnosti BiH pokrenulo je proceduru za potpisivanje sporazuma o readmisiji sa još nekoliko država iz kojih dolazi veliki broj migranata u BiH, kako bi se olakšale i ubrzale procedure njihovog povratka u matične zemlje.

Ministarstvo sigurnosti, 29.7.2021. 

Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler uručio je Graničnoj policiji BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) značajnu donaciju u vidu ukupno 63 vozila i specijalizirane opreme, u sklopu projekta „EU podrška upravljanju migracijama i granicom u BiH”, navedeno je na zvaničnoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH 30.7.2021. godine

Primopredaji su prisustvovali Selmo Cikotić, ministar sigurnosti BiH, Zoran Galić, direktor Granične policije BiH, Dalibor Milošević, savjetnik direktora Državne agencije za istrage i zaštitu te Laura Lungarotti, šefica misije IOM-a u BiH.

Graničnoj policiji BiH uručeni su ključevi 35 kombija i 12 SUV vozila u vrijednosti više od tri miliona KM. Također će biti isporučena dodatna oprema za nesmetano obavljanje zadataka, u skladu sa identificiranim potrebama službenika. Ova donacija će znatno unaprijediti rad policijskih službenika i omogućiti im brže djelovanje i mobilniji rad na terenu. Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) Evropska unija je obezbijedila 16 terenskih vozila i specijalizirane uniforme za službenike. Ukupna donacija SIPA-i iznosi više od 460.000 KM.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 30.7.2021.

U Sarajevu je 22.9.2021. godine održan seminar na temu „Pranje novca i kriptovalute: Regulacije i operativni izazovi u budućnosti“. Na seminaru su učestvovali predstavnici sigurnosnih i pravosudnih institucija i agencija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici ministarstava pravde, finansija i Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Kako je tom prilikom rečeno, predstavnici sigurnosnih i pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini su upoznati s kritpovalutama i mogućnostima njihove zloupotrebe u kriminalnim aktivnostima, a učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju s „valutama modernog doba“, njihovim karakteristikama, korištenjem i načinom funkcionisanja ove vrste valuta te njihovim zloupotrebama i mogućnostima suzbijanja takvih pojava.

U uvodnom dijelu je naglašeno da je trenutno u postupku izrade novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, koji je Bosna i Hercegovina dužna u potpunosti uskladiti sa Direktivama Evropske unije i preporukama FATF-a i MONEYVAL-a u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 22.9.2021.

Evropska unija i Bosna i Hercegovina održale su 1.10.2021. godine u Sarajevu dijalog o borbi protiv terorizma koji se fokusira na postojeću i buduću saradnju između Bosne i Hercegovine i EU u oblasti borbe protiv terorizma i sprečavanja i borbe protiv nasilnog ekstremizma. EU redovno održava takve dijaloge sa partnerima u interesu globalne stabilnosti i bezbjednosti. Kako se navodi na zvaničnoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH, ovo je bio prvi dijalog o borbi protiv terorizma koji je održan uživo van Brisela od početka pandemije Covid-19, a inače drugi dijalog o borbi protiv terorizma između EU i BiH.

Dijalog koji je održan 1. oktobra u Sarajevu pružio je priliku za diskusiju o trenutnom stanju u vezi sa ključnim ciljevima ovog sporazuma, kao i budućem angažmanu u borbi protiv terorizma poslije 2021. Pet ciljeva koje su EU i BiH zajedno uspostavile jesu: usklađivanje zakonodavstva i institucionalne infrastrukture; borba protiv i sprečavanje nasilnog ekstremizma, razmjena informacija i saradnja sa Europolom; borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma; zaštita stanovništva i kritične infrastrukture.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 1.10.2021.

Ministar Cikotić učestvovao je 19.10.2021. godine na Migracijskoj konferenciji u Beču, u organizaciji Međunarodnog centra za razvoj migracionih politika (ICMPD). Ključna tema ovogodišnje konferencije na kojoj učestvuju ministri, direktori policija i visoke zvanica iz cijelog svijeta je ostvarivanje bolje saradnje i rezultata u upravljanju migracijama na rutama prema Evropi. 

Između ostalog, Cikotić je održao bilateralni sastanak sa ministrom vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peterom Szijjartom, kojom prilikom je potpisan Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Mađarske o zaštiti tajnih podataka.

Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Službe za poslove sa strancima BiH 22.10.2021. godine uručili donaciju Centru za socijalni rad Hadžići. Kako je navedeno, radi se o računarskoj opremi koja će olakšati rad timova Centra za socijalni rad u svakodnevnom poslu.

U hotelu Hills u Sarajevu, od 17. do 19. novembra 2021. godine održana je Regionalna konferencija “Sarajevo Migration Dialogue”, a u organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i uz podršku Hilfswerk International-a. 

Konferencija se provodi u okviru projekta “Smanjenje neregularnih migracija u EU putem jačanja kapaciteta struktura povezanih sa migracijama na zapadnom Balkanu”, te se uz učešće ministara regiona, Evropske unije i međunarodnih organizacija razgovaralo o konkretnim prijedlozima za rješavanje pitanja u oblasti migracija.

Ministar Cikotić učestvovao je na Forumu ministara pravde i unutrašnjih poslova EU – Zapadni Balkan na Brdu kod Kranja, održanom 2.12.2021. godine.  U saopćenju Ministarstva sigurnosti BiH tom prilikom je navedeno da je razgovarano o upravljanju migracijama, azilom i graničnoj sigurnosti te razmjeni informacija u ovoj oblasti.

U borbi protiv ilegalnih migracija razgovarano je o jačanju saradnje u borbi protiv krijumčara ljudima, te povratka i readmisije ilegalnih migranata u zemlje porijekla.

Također, razgovarano je o borbi protiv terorizma, ekstremizma i radikalizma, sa posebnim fokusom na povratak stranih boraca u region. Razgovarano je o jačanju saradnje u borbi protiv organiziranog kriminala, uključujući krijumčarenje migranata, trgovine ljudima, droge i oružja.

Ministar Cikotić je u svom obraćanju istakao mjere koje je BiH poduzela u upravljanju migracijama, izgradnji kapaciteta za smještaj migranata, te trenutnom situacijom u ovoj oblasti. Naglasio je da državne institucije u sve većoj mjeri preuzimaju upravljanje migracijama te da su pozitivni rezultati vidljivi i na terenu.

Ministarstvo sigurnosti, 2.12.2021.

Da Bosna i Hercegovina i Evropska unija nastavljaju intenzivnu saradnju u oblasti borbe protiv terorizma i sprečavanja nasilnog ekstremizma, zaključeno je 14.12.2021. godinje na sastanku u Sarajevu između Delegacije EU i BiH koje su predvodili ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić i Olivier Onidi, zamjenik generalnog direktora Generalne direkcije Evropske komisije za migracije i unutrašnje poslove, a sastanku je prisustvovao i šef delegacije EU u BiH ambasador Johann Sattler.

Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potpisali su 20.5.2022. godine Sporazum o upućivanju oficira za vezu BiH pri EUROPOL-u u Den Hagu.

Ministar Cikotić je čestitao ministru Draganu Lukaču i oficiru za vezu sa Europolom Aleksandru Stjepanoviću i rekao da je ovo još jedna od važnih karika u lancu uspješnih  i korisnih poteza koje sigurnosne strukture u BiH čine, kako za unutrašnju sigurnost tako i za međunarodnu saradnju. Dodao je da će uskoro biti uspostavljena Zajednička kontakt tačka za saradnju sa Europolom.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 20.5.2022.

Na konferenciji na visokom nivou u Albaniji o izazovima rehabilitacije i resocijalizacije u spriječavanju nasilnog ekstremizma, 15.6.2022. godine ministar Cikotić je učestvovao u razgovorima o važnosti preventiventivnog djelovanja i ranog prepoznavanja izvora ekstremizma kako bi se spriječile dalje posljedice i širenje ideologija, posebno onih koje vode ka terorizmu.

Tokom svog obraćanja, Cikotić je govorio o iskustvima BiH i mjerama koje Ministarstvo sigurnosti BiH i nadležne institucije poduzimaju u ovoj oblasti, te naglasio da preventivne mjere imaju važnu ulogu u blagovremenom otklanjanju potencijalnog sigurnosnog rizika koji dolazi od ekstremističkih grupa i pojedinaca. 

Također, sačinjen je program reintegracije, rehabilitacije i resocijalizacije za bh. državljane koji se nalaze u Siriji, a koji sadrži mjere sigurnosti, mjere zdravstvene i socijalne zaštite, osiguranje pristupa obrazovanju, ekonomsku podršku i zapošljavanje, pravnu pomoć u lokalnoj zajednici i druge potrebne mjere.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 15.6.2022. 

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić učestvovao je krajem jeuna 2022. godine na godišnjoj konferenciji OSCE-a o pregledu sigurnosti na kojoj je diskutovano o sigurnosnim pitanjima i izazovima u zemljama članicama OSCE-a.

Tom prilikom ministar Cikotić je naglasio da svi sigurnosni izazovi na globalnom nivou mogu indirektno ili direktno uticati na stabilnost u Jugoistočnoj Evropi, te je posebno istakao ilegalne migracije, koje predstavljaju veliki izazov i problem za cijeli region, dodajući da vrlo često iza njih stoje dobro organizovane kriminalne grupe koje vrše ilegalno prebacivanje migranata.

Kako se još navodi tim povodom na zvaničnoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH, ključni sigurnosni izazovi sa kojima se suočava ragion, pa time i BiH je nezakonita trgovina oružjem, narkoticima, bijelim robljem, kao i terorističke prijetnje.

Ministar Cikotić je ukazao na važnost regionalne saradnje u borbi protiv svih vrsta organizovanog kriminala. Dodao je da je razmjena informacija kao prvi oblik saradnje stalna potreba, i treba biti uvod u dalje korake, kao što su formiranje zajedničkih istražnih timova, djelovanja ovakvih timova na području zemalja u kojima postoji potreba, obezbjeđenje finansijskih sredstava za rad timova na duži vremenski period, do uspostavljanja mreže oficira za vezu putem kojih bi razmjena informacija išla mnogo brže i kontinuirano.

Ministarstvo odbrane BiH, 28.6.2022. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!