U progresu

Saniranje i asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih cesta

Opštine: Novi Grad Sarajevo

U skladu sa započetom praksom, kroz godišnje programe nastavit ćemo asfaltiranje makadamskih cesta u padinskim naseljima. Pored asfaltiranja, najčešće je neophodno rješavati i odvodnju oborinskih voda, koje u slučaju padavina izazivaju oštećenja, kako saobraćajnica, tako i okolnih objekata. U skladu sa mogućnostima, potrebno je raditi na sanaciji i proširenju onih saobraćajnica u naseljima u kojima se odvija gradski prevoz. Takve su Novopazarska ulica na Mojmilu, Numan-paše Ćuprilića u Naselju Heroja Sokolje, ulica Avde Palića u Zabrđu i sl.

Obrazloženje

Općina Novi Grad Sarajevo je tokom ovog mandatnog perioda provodila mnogobrojne aktivnosti na realizaciji ovog obećanja.

Izvor: Izborni program SDA Novi Grad Sarajevo za Općinske izbore 2016. godine

Sredinom 2018. godine iz Press službe Općine Novi Grad Sarajevo obavijestili su javnost da su započeli radovi na rekonstrukciji i sanaciji ulica i lokalnih puteva u okviru kojih će se “asfaltirati trinaest ulica na području mjesnih zajednica „Čengić Vila“, „Staro Hrasno“, „Aneks“, „Švrakino Selo III“, „Švrakino Selo II“, Alipašino Polje A-1, Alipašino Polje B-1 i B-2“„“Saraj Polje“, „Dobrinja A“, „Alipašin Most-2“, i „Dobroševići“”. Iz Općine  Novi Grad Sarajevo istakli su da je “završena sanacija dijela ulice Ferida Srnje od broja 12-A i Kodžine ulice od broja 127 do 129 u Švrakinom Selu, te dijela ulice Senada Potrka – Senčija od broja 29-A do broja 59 i parking prostora na Dobrinji”.

Tokom 2018. godine započeli su i radovi na asfaltiranju ulice Humačka ploča gdje je makadamski put u ovom padinskom dijelu naselja Sokolje zamijenjen cestom do spoja sa ulicom Numan paše Ćuprilića. 

Osim obnove dvije saobraćajnice u industrijskoj zoni Rajlovac, Rajlovačka cesta i krak Rajlovačke ceste tokom 2018. godine započeli su i radovi na izgradnji saobraćajnice u industrijskoj zoni Bačići, a sanacija glavne saobraćajnice u naselju Zabrđe, u ulici Avde Palića nastavljena je nakon što je u 2017. godini završena rekonstrukcija ceste u dužini od oko jednog kilometar. Pored toga, počeli su radovi i na asfaltiranju Novopazarske ulice.

Press služba Općine Novi Grad obavijestila je javnost u novembru 2018. godine u kojim ulicama su izvršeni radovi na rekonstrukciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na prostoru ove općine: 

Asfaltiran je dio ulica Ferida Srnje od broja 12-A i Kodžine od broja 127 do 129 u Švrakinom Selu, gdje je ranije bio makadamski put, tako da su stanovnici tih ulica po prvi put dobili asfalt ispred svojih kuća. Dio ulice Branislava Nušića u mjesnoj zajednici Saraj – Polje također je prvi put asfaltiran. Asfaltirano je oko 200 metara ceste, a tome je prethodila zamjena dotrajalih vodovodnih instalacija i ugradnja slivnika, čime je riješena i odvodnja oborinskih voda. Urađena je sanacija i asfaltiranje dijela Vrbovske ulice kod broja 75 na Aneksu, gdje je ranije bio makadam, a u sklopu radova riješena je i odvodnja oborinskih voda. U ovoj ulici uređena je i površina za parkiranje vozila. Asfaltirana je i ulica 14. juna od broja 1 do 19 u naselju Dobroševići, a na ulazu je izgrađen potporni zid i ulica je proširena, a postavljeni su ivičnjaci i slivnici za odvodnju površinskih voda. Asfalt su dobili i mještani Šehidske ulice u naselju Dobroševići, dok je u ulici Safeta Hadžića u Starom Hrasnom, izvršena sanacija starog potpornog zida koji se obrušavao tako što je stari zid u potpunosti uklonjen, a na njegovom mjestu izgrađen je novi. Cijelom dužinom zida postavljena je zaštitna ograda. U Dolačkoj ulici do broja 46 u mjesnoj zajednici “Alipašin Most-2” također je urađena sanacija postojećeg potpornog zida i kolovoza.

Saopćenje, 24.11.2018.

Nakon okončanja radovana izgradnji separatne kanalizacione mreže, stanovnici padinskog dijela ulice Vejsila Ćurčića u Švrakinom Selu dobili su i novi asfalt u decembru 2018. godine.

U martu 2019. godine Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo usvojilo Program rekonstrukcije, održavanja i popravke ulica i lokalnih nekategorisanih cesta za 2019. godinu. 

Programom investicionog održavanja i rekonstrukcije cesta planirano je asfaltiranje i sanacija 21 ulice disperziranih po svim mjesnim zajednicama na području Novog Grada. Radovi će se izvoditi u ulicama : Cazinska od broja 30 do 60, zatim u Cazinskoj broj 15, gdje će se vršiti izgradnja nosivog potpornog zida, te ulici Harisa Kurtovića od broja 1 do 32, Kenana Demirovića od broja 68 do 54, Avde Hodžića od broja 76 do 60, dijela Kodžine ulice do spoja sa Novopazarskom ulicom, zatim ulice Vejsila Čurčića od broja 51 do 92, Derviša Sude Vražalice od broja 51 do 19, Adema Hubijara od broja 22 do broja 32, Safeta Isovića od broja 36 do broja 44, Smaila Šikala od broja 177 do 181, zatim u ulici Mahmuta Bušatlije čikma, te Safeta Ahmetspahića od spoja sa ulicom Brezanska. U ulici Izeta Karšića čikma radit će se izgradnja nosivog potpornog zida, dok će se u ulici Ramiza Salčina vršiti sanacija dijela ceste od spoja sa ulicom Aleja Bosne srebrene. Radit će se i sanacija dijela ulice Numan paše Ćuprilića od broja 200 do broja 208, Braće Bešo od broja 70, Braće Fazlić od broja 30 do broja 28, kao i dva kraka Paljevske ulice, te sanacija dijela ulice Ranovačka od broja 129 do 133, kao i dijela Bjelugovićke ulice. Planirana je i rezervna lista za sanaciju još sedam ulica kojom je obuhvaćena sanacija dijela ceste od spoja ulice Safeta Hadžića do raskrsnice sa ulicom Bosanskih kraljeva i Kodžina, zatim dijela ulice Adnana Žunića, Enesa Bičića, kao i dijela ulica Paljevska, Dobroševićka, Muzafera Mešića, te ulice Adija Mulabegovića.

Saopćenje, 29.03.2019.

U avgustu 2019. godine započela je realizacija LOT-a 1 koji obuhvata sanaciju 11 ulica u Općini Novi Grad, a u septembru 2019. godine javnost je obavještena da će nakon izgradnje nove vodovodne mreže u ulici Porodice Bećirbašić u naselju Zabrđe početi i radovi na asfaltiranju ceste u ovoj ulici. Također, krajem septembra 2019 godine, nakon “višegodišnjeg korištenja makadamskog puta, stanovnici Ranovačke ulice od broja 129 do broja 133, u mjesnoj zajednici Dobroševići dobili su asfaltiranu cestu”.

U oktobru je javnost obaviještena da su u toku radovi na proširenju kolovoza u dijelu ulice Ferida Srnje u naselju Švrakino Selo, a sve u “okviru programa redovnog održavanja cesta, izradi i obnovi saobraćajne signalizacije na lokalnim i nekategorisanim cestama na području općine Novi Grad”.

Početkom 2020. godine nastavljene su aktivnosti koje se odnose na sanaciju i proširenje glavnih naseljskih saobraćajnica kojima se odvija javni gradski prevoz, te je javnost obaviještena da su u toku  pripremni radovi za proširenje saobraćajnice u ulici Numan – paše Ćuprilića.

Radi se o glavnoj naseljskoj saobraćajnici, koja nema trotoar, a kojom se odvija javni gradski prevoz, svakodnevno je koristi veliki broj vozila, ali i pješaka, a naročito djece koja idu u Osnovnu školu „Sokolje“. Realizacijom ovog projekta obezbijedit će se uslovi za izgradnju trotoara za pješake i proširenje ceste za nesmetano mimoilaženje vozila. U sklopu projekta, za koji je Općina Novi Grad iz budžeta izdvojila oko 100.000 KM, radit će se uklanjanje postojećih zidova i proširenje saobraćajnice, te izgradnja novih potpornih zidova, čime će se stvoriti uslovi za proširenje ceste i izgradnju trotoara i bezbjednije kretanje pješaka, ali i odvijanje motornog saobraćaja.

Saopćenje, 06.01.2020.

Iz Općine Novi Grad Sarajevo istakli su da je u pripremi i proširenje ulaza u naselje Sokolje iz ulice Safeta Zajke.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!