Ispunjeno većim dijelom

Reforma obrazovanje i tržišta rada

Partije: DNS | Oblasti: Obrazovanje

DNS zahtijeva da se prioritetno zaustavi decenijsko upropaštavanje privrede i izvrši revitalizacija svih preduzeća, pogona i njihovih organizacionih i proizvodnih dijelova.U tom cilju potrebno je sljedeće:- reformu obrazovanja i tržišta rada;/U oblasti obrazovanja aktivnost je potrebno usmjeriti u pravcu: – Zalažemo se za preispitivanje kvaliteta i nivoa primjene zakonodavstva u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, koji, kroz “bolonjski proces”, nije donio očekivane rezultate. DNS ukazuje na to da se reforma obrazovanja ne može odvijati prečesto, jer to dovodi do nekonzistentnosti sistema obrazovanja, pa insistiramo na tome da moguće izmjene i poboljšanja idu u pravcu ispravljanja nedostataka uočenih u dosadašnjoj reformi visokog obrazovanja.

Na 38. sjednici održanoj 03.09.2015. godine, Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt strategije obrazovanja u Republici Srpskoj za period 2015-2020. Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske 2015-2020.godine je ključni dokument za razvoj i unapređivanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja, a samim tim i razvoja Republike Srpske. U predškolskom vaspitanju i obrazovanju jedan od značajnijih ciljeva je povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem (najmanje 30%). A u skladu sa Strategijom u proceduri je bilo i donošenje novog Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji će omogućiti organizovanje predškolskog programa u školama gdje je to moguće. Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju usvojen je 10.09.2015.

Neke od najvažnijih aktivnosti planiranih Strategijom su analiza nastavnih planova i programa za osnovne škole i modula u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama kako bi se uradile kvalitetne pripreme za izmjene i dopune nastavnih planova i programskih sadržaja za školsku 2016/17.godinu. U osnovnom vaspitanju i obrazovanju jedna od novina je uvođenje male mature, čime bi se unaprijedila upisna politika u srednje škole, a kako se radi o eksternoj evaluaciji stečenih znanja u osnovnoj školi iz srpskog jezika, matematike i pet predmeta (biologija, fizika, hemija, istorija i geografija), poslužiće za unapređivanje kvaliteta u smislu otklanjanja nepotrebnih nastavnih sadržaja.

U srednjem obrazovanju radi će se na razvoju standarda zanimanja zasnovanih na kompetencijama i ishodima učenje, čime će se unaprijediti i redefinisati postojeća kvalifikacija zanimanja, jer u postojećoj nomenklaturi zanimanja neka zanimanja su zastarjela a pojavila su se nova zanimanja (veb inžinjeri, inžinjeri za aplikacije mobilnih telefona) za koje treba razvijati nastavne planove i programe. Radiće se i na uspostavljanju kvalifikacijskog okvira Republike u djelu za srednje stručno obarzovanje, čime bi se postigla veća mobilnost radne snage. Kao posebno definisan starteški cilj je naučno-istraživački orijentisano visoko obrazovanje i povezivanje visokog obrazovanja sa tržištem rada.

Vlada Republike Srpske usvojila je na 58. sjednici, održanoj 28.01.2016. godine Prijedlog strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016-2021. godine. Prijedlogom Strategije razvoja obrazovanja za period 2016-2021. godina predviđeno je niz mjera čiji je glavni cilj unapređivanje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Strategiju na svojoj redovnoj 10. sjednici, održanoj 06.04.2016. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je na 83. sjednici Vlade Republike Srpske (22.07.2016.) Akcioni plan Strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016-2021. godine, kojim je precizirana realizacija strateških ciljeva u obrazovanju Republike Srpske.

U skladu sa strateškim ciljem koji se odnosi na povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem do 30 odsto, predviđeno je da se radi na izgradnji novih, te obnovi postojećih objekata predškolskih ustanova i škola. O aktivnostima Vlade RS koje se odnosi na povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem pročitajte ovdje.

Predviđeno je jačanje vaspitne uloge škole kroz razvijanje obrazovnih aktivnosti, te unapređivanje partnerstva škole, porodice i lokalne zajednice prvenstveno kroz definisane obaveze, prava i dužnosti škole, nastavnika i porodice kao najznačajnijeg činioca u vaspitanju i brizi o djetetu/učeniku. Poseban akcenat je na unapređenju podrške nadarenim i talentovanim učenicima, prvenstveno kroz formiranje Centra za talente te unapređivanje sadržaja i kvaliteta usluga za djecu sa smetnjama u razvoju.

Akcionim planom precizirano je uspostavljanje Kvalifikacionog okvira Republike Srpske za srednje stručno obrazovanje, razvijanje standarda zanimanja, zasnovanih na kompetencijama i ishodima učenja i jačanje sistema usmjeravanja i informisanja pri izbora budućeg zanimanja učenika. Od ključnog značaja je povezivanje stručnog obrazovanja i tržišta rada kroz planiranje  upisne politike u skladu sa potrebama privrednog razvoja jedinice lokalne samouprave u kojoj stručna škola djeluje i potrebama tržišta rada.

Akcioni plan definiše realizaciju strateških ciljeva i u oblasti visokog obrazovanja, prije svega, unapređenje organizacione strukture visokog obrazovanja, izgradnju naučnoistraživački orijentisanog visokog obrazovanja i povezivanje visokog obrazovanja i tržišta rada te modernizaciju studijskih programa za inicijalno obrazovanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, kao i unapređivanje studentskog standarda.

Izvještaj o realizaciji i implementaciji Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srpskoj nam je dostavilo Ministarstvo prosvjete i kulture RS na zahtjev. Više možete pročitati ovdje.

Više o aktivnostima Vlade RS na povezivanju visokog obrazovanja  tržišta rada pročitajte ovdje.

Vlada Republike Srpske je na 71. sjednici (26.04.2016.) utvrdila Nacrt zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Imajući u vidu da postoji potreba da se pojedine odr​edbe važećeg Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju preciznije definišu, sa ciljem otklanjanja uočenih nedorečenosti i što efikasnije primjene Zakona u praksi, kao i da se iznađu nova zakonska rješenja, pristupilo se izradi novog teksta Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Zakona je usvojen u Narodnoj skupštini RS u maju 2017. godine.

Na 140. sjednici Vlade Republike Srpske (31.08.2017.), ​​​Vlada je utvrdila Nacrt zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Imajući u vidu da postoji potreba da se pojedine odredbe Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju preciznije definišu, sa ciljem otklanjanja uočenih nedorečenosti i što efikasnije primjene Zakona u praksi, kao i da se iznađu nova zakonska rješenja, pristupilo se izradi novog teksta Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Potrebu i inicijativu za adekvatnijim i sveobuhvatnijim uređenjem pojedinih pitanja predmetne oblasti iskazale su škole, Ministarstvo prosvjete i kulture i drugi društveni partneri u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Uzimajući u obzir navedeno, kao i činjenicu da je važeći Zakon tri puta mijenjan i dopunjavan, te da bi se novim izmjenama i dopunama mijenjalo više od polovine teksta Zakona, pristupilo se izradi novog teksta Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u skladu sa članom 59. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske.

Na ​​152. sjednici Vlade Republike Srpske (16.11.2017.), Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Prijedlogom je propisano da stručni tim škole čine nastavnici škole, stručni saradnici i po potrebi, stručno lice iz druge ustanove koje može doprinijeti radu stručnog tima. Sredstva stečena prometom proizvoda i usluga učeničke zadruge i sredstva ostvarena u obavljanju učeničke zadruge koriste se za proširenje materijalne osnove rada učeničke zadruge, ekskurzije, ishranu učenika, unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada u školi i u druge svrhe, u skladu sa aktima kojima se uređuje rad učeničke zadruge. Dio nastavnih programa za stručno obrazovanje, do 30% utvrđuje nastavničko vijeće na prijedlog stručnih aktiva nastavnika, pri čemu se vodi računa o potrebama tržišta rada jedinice lokalne samouprave. Pravo izbora, koje podrazumijeva da učenici mogu slobodno da izaberu između škole za obavljanje praktične nastave i jednog ili više poslodavaca koji ispunjavaju zahtjeve za obavljanje praktične nastave, uz saglasnost škole. Izvršeno je usklađivanje sa zakonom kojim se uređuje poreski sistem, na način da je propisano da kandidati za polaganje stručnog ispita uplaćuju 80% od najniže plate u Republici.

Zakon je usvojen u Narodnoj skupštini RS 25.05.2018. godine.

Na istoj sjednici Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o visokom obrazovanju čija je izrada značajna radi neophodnosti usklađivanja sistema visokog obrazovanja Republike Srpske, sa kontinuiranim promjenama u evropskom prostoru visokog obrazovanja, a koje su se desile od usvajanja važećeg Zakona o visokom obrazovanju.

Na 101. sjednici Vlade Republike Srpske (24.11.2016.) usvojen je Prijedlog zakona o visokom obrazovanju. Ovim zakonom uređuju se: principi i ciljevi visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, nivoi i vrste visokog obrazovanja, osnivanje, organizacija i rad visokoškolskih ustanova, obezbjeđenje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička djelatnost visokoškolskih ustanova, prava i obaveze akademskog osoblja i studenata, tijela u oblasti visokog obrazovanja, finansiranje visokoškolskih ustanova, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

Razlog za donošenje Zakona o visokom obrazovanju je sadržan u neophodnosti usklađivanja sistema visokog obrazovanja Republike Srpske, sa kontinuiranim promjenama u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, a koje su se desile od usvajanja važećeg Zakona o visokom obrazovanju. Tokom primjene Zakona o visokom obrazovanju uočeno je da određena zakonska rješenja treba preciznije i jasnije ili u potpunosti na drugačiji način definisati, a na što je iskazano i kroz primjedbe koje su dolazile od visokoškolskih ustanova, studenata i drugih društvenih partnera.

Zakon nije usvojen u Narodnoj skupštini RS do kraja perioda izvještavanja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!