Započeto

Razvoj tržišta električnom energijom i integracija u regionalno tržište

Partije: SDP | Oblasti: Ekonomija

Razvoj tržišta električnom energijom i integracija u regionalno tržište.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Programom rada Vijeća ministara BiH za 2023. godinu predviđeno je usvajanje niza dokumenata, zakonskih i podzakonskih akata s ciljem razvoja regionalnog tržišta električne energije i plina koje će biti usklađeno s preuzetim direktivama EU. Tako su se između ostalih u Programu rada VM našli:

  • Rad na ispunjavanju obaveza preuzetih Ugovorom o uspostavljanju Energetske zajednice i drugih međunarodnih obaveza, za čiju provedbu je u 2023. godini planirano 437.690 KM. 
  • Kreiranje Nacrta zakona o regulatoru električne energije i prirodnog plina, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, planirano je za II kvartal 2023. godine.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je na 7. sjednici Prijedlog ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za realizaciju projekta izgradnje vjetroelektrane “Vlašić”. Kredit u iznosu od 36 miliona eura ima rokom otplate od 20 godina, uključujući četiri godine grejs perioda. Sredstva bi trebala biti alocirana na Federaciju BiH, a implementator projekta je JP “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d. Sarajevo.

U okviru Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2023 – 2025. godine usvojenom na na 4. vanrednoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 20.3.2023. navedene su i reforme u oblastima tržišta energije. 

U okviru Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2024. – 2033. godina, koji je utvrdio “Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini”, a 4. septembra 2023. godine odobrio direktor Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) naveden je kratak osvrt na aktivnosti ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) sa aspekta desetogodišnjeg razvoja elektroenergetskog sistema (EES-a) na području zemalja članica. 

EES se se zasniva na kratkoročnim i dugoročnim regionalnim planovima razvoja proizvodnje i potrošnje svake članice regije, uključujući i aspekte regionalnog tržišta električne energije. Rezultat tih aktivnosti su budući projekti prenosne mreže od evropskog značaja. 

Na redovnoj sjednici DERK-a održanoj 13. decembra 2023. godine donesena je Odluka o odobravanju pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta kojom se uređuju pravila za godišnje i mjesečne aukcije za raspodjelu prijenosnih kapaciteta na granici između zona trgovanja EMS AD Beograd (EMS) i Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH). Riječ je o odluci koja se donosila jednom godišnje i u prethodnim mandatima.  

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!