Neutemeljeno

Ravnopravno učešće manjina u organima javne vlasti

Partije: DNS | Oblasti: Pravna država

Bitan pokazatelj izgradnje otvorenog i demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava jeste stanje i problemi manjina u njemu. U našim uslovima, položaj nacionalnih manjina je odraz i rezultat njihovog ukupnog stanja i položaja u društvu. Stoga je promocija i zaštita pripadnika nacionalnih manjina doprinos ukupnoj stabilnosti, jačanju prijateljstva i saradnje među narodima i državama i doprinos ukupnom miru.DNS se zalaže za:

– obezbjeđivanje ravnopravnosti i učešća u organima javne vlasti i prava na obavljanje javnih funkcija

Obrazloženje

Obećanje je tako formulisano da nije moguće utvrditi šta je njegov očekivani cilj, niti identifikovati aktivnosti koje bi trebalo preduzeti.

Prema podacima iz Izvještaja Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, postignut je određeni napredak u rješavanju preporuka u pogledu ljudskih prava i pitanja manjina, posebno kroz usvajanje relevantnih izmjena i dopuna zakona protiv diskriminacije. Potrebno je značajno unaprijediti strateški, pravni i institucionalni okvir kao i politike za poštivanje ljudskih prava. Još uvijek nije ukinuta odredba o smrtnoj kazni u Ustavu Republike Srpske.

U narednom periodu Bosna i Hercegovina treba uraditi sljedeće: usvojiti cjelodržavnu strategiju u oblasti ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije; uspostaviti harmoniziran, dosljedan, djelotvoran i besplatan sistem pravne pomoći u cijeloj državi i osigurati nediskriminirajući pristup pravdi; revidirati Akcioni plan za Rome koji se odnosi na zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu u skladu sa operativnim zaključcima donesenim sa seminara o Romima, kao i budžet potreban za realizaciju dogovorenih aktivnosti.

Bosna i Hercegovina još uvijek nije sprovela preporuke o ustavnim promjenama kako bi se priznala jednakost svih građana, spriječila diskriminacija manjina i rodno zasnovanog nasilja, osigurala nediskriminacija, inkluzivno obrazovanje, reforma krivičnog zakona u pogledu ratnih zločina, kao i usklađivanje zakona i politika na svim nivoima vlasti.

Zakonske odredbe koje omogućavaju ravnopravnost između žena i muškaraca u velikoj mjeri postoje, ali se i dalje ne primjenjuju na efikasan način. Procjene utjecaja prilikom izrade propisa i politika se ne provode iako su predviđene u zakonodavstvu. Žene su i dalje nedovoljno zastupljene u politici i javnom životu. Još nisu uspostavljena stalna tijela za ravnopravnost polova u okviru kantonalnih vlada. U decembru su u Republici Srpskoj usvojeni godišnji operativni planovi za provedbu Gender akcionog plana.

Zakonski okvir za zaštitu manjina je u velikoj mjeri predviđen i u skladu je sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope. Državno Vijeće za nacionalne manjine i Vijeće za nacionalne manjine Republike Srpske su operativna a Vijeće nacionalnih manjina FBiH je ponovo krenulo s radom u martu. Međutim nije ostvaren napredak u provedbi postojećih zakona zbog trajnog nedostatka koordinacije između države i entiteta. Još nije usvojena državna strateška platforma o nacionalnim manjinama. Nacionalne manjine su i dalje nedovoljno prisutne i premalo učestvuju u političkim i javnim raspravama i u medijima.

Romi su i dalje najugroženija manjina u državi i manjina koja je u najnepovoljnijoj situaciji. Nije primijećen napredak u pogledu mjera za očuvanje i unaprjeđenje romskog jezika, kulture i istorije. Ni u jednoj školi u BiH romski jezik nije ponuđen kao izborni predmet, niti je ponuđena bilo kakva alternativa učenju ovog jezika.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!