Ispunjeno većim dijelom

Promocija omladinske politike

Partije: SP RS | Oblasti: Obrazovanje

Omladinsku politiku voditi u svrhu promocije društvenog značaja i afirmacije mladih ljudi i stvaralačkog potencijala kojim raspolažu, kako bi prepoznali ulogu kreiranja budućnosti prema sopstvenim potrebama.

Obrazloženje

U radu Vlade RS, tokom mandata 2014-2018. zabilježene su intenzivne aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Na ​nastavku 17. sjednice održane 16.04.2015. godine, Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan provođenja Omladinske politike Republike Srpske u 2015. godini.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske je u sklopu procesa izrade dokumenta Omladinska politika Republike Srpske (2016-2020) raspisalo Javni poziv za izbor članova Radne grupe za izradu Omladinske politike Republike Srpske za period od 2016. do 2020. godine. Ovaj poziv je upućen svim zainteresovanim predstavnicima stručne javnosti iz navedenih oblasti, omladinskih organizacija, organizacija civilnog društva, poslovnog sektora, međunarodnih organizacija i drugih ključnih aktera koji će raditi na izradi prednacrta dokumenta Omladinska politika Republike Srpske za period od 2016. do 2020. godine.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je u saradnji sa Omladinskim savjetom Srpske i Omladinskim komunikativnim centrom, a uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija 26. i 27. maja u Administrativnom centru Republike Srpske organizovalo je dvodnevnu konferenciju “Dijalog sa mladima: Omladinska politika Republike Srpske za period od 2016. do 2020. godine” koja je imala za cilj da otvori dijalog između mladih i svih relevantnih aktera koji se bave pitanjima mladih kako bi se utvrdili prioriteti za poboljšanje položaja mladih na osnovu kojih će biti izrađen dokument Omladinska politika Republike Srpske (za period od 2016. do 2020. godine).

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je, u skladu sa Smjernicama za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona, objavilo Prednacrt dokumenta Omladinska politika Republike Srpske (za period od 2016. do 2020. godine) i pozvalo sva zainteresovana lica da učestvuju u razmatranju Prednacrta dokumenta, dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije najkasnije do 23. novembra 2015. godine.

Nakon toga, Vlada RS usvojila je Nacrt omladinske politke Republike Srpske za period  od 2016 do 2020. godine (13.01.2016. godine). Vizija Omladinske politike Republike Srpske za period od 2016. do 2020. godine biće realizovana kroz pet prioritetnih oblasti zapošljavanja, aktivno učešće, zdravi stilovi života, izvrsnost i slobodno vrijeme. U okviru ovih pet prioritetnih oblasti utvrđeni su sljedeći strateški ciljevi: unaprijediti oblast zapošljavanje mladih, unaprijediti mogućnosti za aktivno učešće mladih, razviti zdrave stilove života kod mladih, osigurati podršku razvoju izvrsnosti mladih i unaprijediti mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih.

Prijedlog omladinske politike Republike Srpske od 2016. do 2020. godine Vlada RS usvojila je na 72. sjednici (05.05.2016. godine).

Narodna skupštine RS usvojila je Omladinsku politiku RS d 2016. do 2020. godine 14.07.2016. godine.

Resorno ministarstvo je u saradnji sa Omladinskim savjetom Republike Srpske i Omladinskim komunikativnim centrom Banja Luka organizovalo niz aktivnosti koje su prethodile konačnoj verziji dokumenta.

Predsjednik Republike Srpske, Vlada RS i Ministarstvo porodice, omladine i sporta pružili su također podršku projektu “Susreti mladih”, koji su 2016. godine održani po 20-ti put.

Vlada Republike Srpske je krajem decembra 2016. godine usvojila Informaciju o realizaciji prvog dijela projekta “Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u BiH” za područje Republike Srpske.

Glavni cilj ovog projekta je povećanje nivoa saradnje između svih učesnika u radu sa mladima i razvijanje dugoročnih rješenja za bolje funkcionisanje tijela koja zastupaju interese mladih i podržavaju učešće mladih u demokratskim procesima, te omogućiti koordiniranu brigu za mlade i kreiranje politika za mlade.

Planirani period realizacije projekta je od 01.01.2014. godine do 31.12.2016. godine u Republici Srpskoj i FBiH, a za realizaciju ovog trogodišnjeg projekta Evropska unija je u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) izdvojila 200.000,00 evra, od čega 120.000,00 evra za realizaciju aktivnosti u Republici Srpskoj.

Ministarstvo porodice omladine i sporta projekat je sufinansiralo u iznosu od 12.000 eura (23.469,96 KM), te aktivno učestvovalo u realizaciji, evaluaciji i monitoringu projektnih aktivnosti koje se realizuju na području Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je 06.07.2017. godine na 132. redovnoj sjednici, održanoj u Banjaluci, Akcioni plan provođenja Omladinske politike Republike Srpske u 2017. godini.

Omladinskom politikom utvrđuju se osnovni ciljevi, pravci razvoja i zadaci u omladinskom sektoru. Omladinska politika ne predstavlja samo opšta načela rješavanja problema mladih , nego se razvija u posebne programe i mjere, koje treba da obezbijede bolje uslove za život, kreativno ispoljavanje i učestvovanje mladih u širem društvenom okruženju, čime se unapređuje pozicija i status omladine, ali i mladih od 13 do 18 godina (adolescenti).

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je sa 5.000 KM podržalo Sajam preduzetništva, koji je održan početkom augusta 2018. godine.

Prema podacima koji se nalaze u Konsolidovanom Izvještaju o izvršenju budžeta RS za 2016. godinu na Tekuće grantove za realizaciju programa definisanih Omladinskom politikom RS i projekata za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja potrošeno je 254.400 KM, od planiranih 294.000 KM.

Prema podacima koji se nalaze u Konsolidovanom Izvještaju o izvršenju budžeta RS za 2017. godinu na Tekuće grantove za realizaciju programa definisanih Omladinskom politikom RS i projekata za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja potrošeno je 418.230 KM, što je duplo više od onoga što je prvobitno planirao budžetom RS za 2017. godinu.

Budžetom za 2018. godinu za ovu svrhu planirana su sredstva u iznosu od 294.000 KM, a za prva tri mjeseca te godine izvršeno je oko 15.517 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!