U progresu

Projekti poticaja mladim poduzetnicima i ženama

Opštine: Gračanica

15 projekata poticaja mladim poduzetnicima i ženama – sredstva budžeta i Evropske unije (Projekat “Most za mlade”, start-up, Omladinska banka).

Obrazloženje

U toku prve dvije godine mandata Gradske uprave Gračanice učinjene su značajne aktivnosti u cilju realizacije datog obećanja.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

U 2023. godini ukupno 38.000 KM usmjereno je ka podršci projektima i mikrobiznisima putem Omladinske banke Gračanica. Tokom 2022. godine ealizovano  je devet projekata i dva mikrobiznisa u sklopu Omladinske banke Gračanica, dok je u protekle tri godine realizovano ukupno 26 projekata u vrijednosti 57.656,09 KM te četiri mikrobiznisa u iznosu 8.009,55 KM.

Foto: Grad Gračanica

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijima, načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji i člana 10. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gračanica, a u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica, gradonačelnik Gračanice Nusret Helić 23.4.2021. godine objavio je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz budžeta Grada za 2021. godinu.

U pozivu, pored ostalog, Grad Gračanica je pozvao sve organizacije civilnog društva (OCD) i nevladine organizacije (NVO) s područja Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata iz oblasti ženskog poduzetništva, ali i poduzetništva mladih, koji su u skladu s razvojnim ciljevima Grada Gračanica. Iznos za odobrene projekte udruženja građana i nevladinih organizacija bio je 25.000 KM, a za odobrene projekte omladinskih udruženja 15.000 KM. Maksimalan iznos po projektu bio je 2.500 KM. 

Početkom maja 2021. godine gradonačelnik Helić dodijelio je zahvalnice učesnicima/ama u Kampu za djecu i mlade, koji je održan u Konjicu.

Kako je tom prilikom navedeno, kamp je samo jedna od aktivnosti koja je poduzeta u okviru projekta “Osnažene žene za snažne zajednice/Podrška poticajnom okruženju za razvoj poduzetništva žena u FBiH”, a za koji je Grad Gračanica s Udruženjem poslovnih žena potpisao sporazum o saradnji.

Putem zvanične stranice Grada Gračanica 24.9.2021. godine objavljen je Javni poziv za prijavu projekata za podršku provedbe inicijativa i projekata definisanim u lokalnim gender akcionim planovima (LGAP) na području partnerskih jedinica lokalnih samouprava. 

U skladu sa strateškim ciljem 1 Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2018–2022. godina definisane su sljedeće prioritetne oblasti:

– Sprečavanje i suzbijanje nasilja na osnovu spola, što uključuje nasilje u porodici, maloljetničku delikvenciju, zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja, trgovinu ljudima i sl.

– Realizacija aktivnosti i programa s ciljem unapređenja kvalitete i načina života i učešća u procesima donošenja odluka sa fokusom na rodnu ravnopravnost;

– Realizacija aktivnosti i programa s ciljem unapređenja uslova za rad, zapošljavanje i pristup ekonomskim resursima sa fokusom na rodnu ravnopravnost;

– Realizacija aktivnosti i programa iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa posebnim fokusom na rodnu ravnopravnost te uključivanje osoba iz ugroženih kategorija stanovništva;

– Podrška stvaranju uslova za ranu prevenciju oboljenja i bolesti, posebno kod žena te drugih ugroženih kategorija stanovništva kao što su: samohrani roditelji i njihova djeca, osobe sa invaliditetom, osobe sa poteškoćama u razvoju, osobe lošeg imovinskog stanja te osobe u stanju socijalne potrebe;

– Osiguranje pristupačnosti svim ustanovama i javnim uslugama u skladu sa potrebama socijalno ugroženih lica, a posebno djece sa poteškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom, samohranih roditelja i njihove djece, žena i drugih osoba koje se ne mogu brinuti o sebi.”

Grad Gračanica, 24.9.2021.

Kako je još navedeno, ovaj javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u devet partnerskih jedinica lokalne samouprave, te se sprovodi u okviru projekta “Žene na izborima u Bosni i Hercegovini”, kojeg finansira Švedska, a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Početkom novembra 2021. godine u Gračanici je održan 4. sajam ženskog poduzetništva pod nazivom “Zlatne ruke Gračanice”, koji je organizovao Grad Gračanica u saradnji s udruženjima žena, Bosanskim kulturnim centrom, Turističkom zajednicom te osnovnim i srednjim školama.

Tokom prezentacije rezultata Omladinske banke Gračanica u 2021. godini, održane 23.11.2021. godine, konstatovano je da su ovogodišnjih deset projekata i dva mikrobiznisa uspješno realizovani te da je ukupna vrijednost projekata i mikrobiznisa iznosila 20.174 KM.

U multimedijalnoj sali Gradske uprave 27.4.2022. godine održana je ceremonija potpisivanja ugovora s predstavnicima jednog mikrobzinisa i sedam neformalnih grupa mladih, čiji su projekti odobreni u okviru programa Omladinske banke Gračanica, kojeg partnerski podržavaju Grad Gračanica i Fondacija “Mozaik”.

Omladinska banka Gračanica je 13.6.2022. godine pozvala mlade da pišu projekte i mikrobiznise od 8.6. do 28.6.2022. godine. 

Osim toga, za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina Omladinska banka je obezbijedila i podršku za registraciju obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Gradonačelnik Helić potpisao je ugovore s 32 nevladine i omladinske organizacije za finansiranje projekata po Javnom pozivu u julu 2022. godine, a ukupni planirani iznos finansiranja projekata je više od 40.000 KM, od toga 28.600 KM za projekte nevladinih udruženja i 12.500 KM za omladinske organizacije.

Javni poziv za projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH) – MZ”, čiji je cilj unapređenje kvaliteta života građana i građanki u Bosni i Hercegovini kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana i građanki u javnom životu i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava objavljen je 24.6.2022. godine.

Projekat mjesnih zajednica pozvao je organizacije civilnog društva (OCD) iz BiH da u saradnji sa JLS, koje su partneri na MZ projektu, dostave prijedloge projekata za poboljšanje sadržaja u društvenim centrima s fokusom na prioritetne sadržaje. Sredstva za odobrene projekte iznosila su od 20.000 do 35.000 KM.

Ceremonija potpisivanja ugovora između Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) i Grada Gračanica o formiranju zajedničkog fonda podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa održana je 8.7.2022. godine u kabinetu gradonačelnika.

Ukupan iznos Fonda za preduzetništvo marginalizovanih grupa žena u Gradu Gračanica iznosi 60.000 KM, s jednakim udjelom sredstava USAID/INSPIRE-a i Grada Gračanica.

U multimedijalnoj sali Grada Gračanica 16.8.2022. godine održana je prezentacija poslovnih ideja i upriličena je završna ceremonija višemjesečnog programa podrške poduzetništvu, koji implementira Grad Gračanica i CEFE – Centar za obuku.

Završne prezentacije prikazalo je osam učesnika, a četiri start-up projekta osvojila su grant od po 5.000 KM, koji će im pomoći u biznisu.

Na Javni poziv za podršku preduzetništvu prijavilo se 25 učesnika, od kojih je na kraju njih devet uspješno izradilo svoj biznis plan. 

Grad Gračanica i USAID/INSPIRE su povodom objavljivanja Javnog poziva za finansiranje biznisa za marginalizovane grupe 25.10.2022. godine održali edukaciju.

Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Gračanica objavljen je na zvaničnoj stranici Grada Gračanica 23.9.2022. godine. 

Polovinom oktobra 2022. godine održan je 5. sajam ženskog poduzetništva “Zlatne ruke Gračanice”. 

Na sajmu su učestvovala gračanička udruženja žena, udruženje pčelara, obdaništa, kao i osnovne i srednje škole. Kulturno-zabavnim programom sajam su uveličali/e učenici/e osnovnih i srednjih škola te mališani iz obdaništa “Naša djeca” i UG Centar za obrazovanje i odgoj djece “Genijalci”.

Završna ceremonija projekata Omladinske banke Gračanica za 2022. godinu održana je 7.11.2022. godine u prostorijama Gradske uprave Grada. 

U ovoj godini realizovano je devet projekata i dva mikrobiznisa, dok je u protekle tri godine realizovano ukupno 26 projekata u vrijednosti 57.656,09 KM te četiri mikrobiznisa u iznosu 8.009,55 KM. Gradonačelnik Helić i direktor programa Omladinske banke Fondacije “Mozaik” Željko Pauković potpisali su i memorandum o saradnji 2023–2026, kojim će se izdvojiti 97.600 KM za podršku 32 projekta mladih i osam novih mikrobiznisa.

Ovom prilikom nagrađeni su i mladi koji su putem programa Omladinske banke registrovali svoje mikrobiznise te su tako dva mikrobiznisa dobila dodatni grant za rast i razvoj od po 3.000 KM, čime će se doprinijeti održivosti njihovih biznisa.

U decembru 2022. godine održana je prezentacija poslovnih ideja učesnika i učesnica Impakt inkubator poslovnih ideja sa područja Gračanice. Jedna od učesnica projekta bila je i Amina Vehabović, koja je predstavila biznis ideju “Šivanje klasičnih ženskih haljina”.

Grad Gračanica je 2.2.2023. godine potpisao dvogodišnji Ugovor o saradnji sa Investicijskom fondacijom Impakt za provođenje sveobuhvatnog programa podrške poduzetništvu IMPAKT inkubatora poslovnih ideja. Ugovor su potpisali Nihad Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Nusreta Helića i Senajid Đozo, izvršni direktor Investicijske fondacije Impakt. U skladu s ovim ugovorom, tokom 2023. godine otvorena su 3 javna poziva u sklopu IMPAKT inkubatora poslovnih ideja, u maju, julu i septembru 2023. godine, dok je poziv za IMPAKT akcelerator otvoren krajem novembra 2023. godine

Prvi javni poziv iz maja 2023. godine fokusirao se na mlade osobe (18-35) s prijavljenim mjestom boravka na području Gračanice te mlade osobe (18-35) vlasnike postojećeg  biznisa sa sjedištem na području grada Gračanica koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Javni pozivi iz jula i septembra 2023. godine ciljne grupe bili su nezaposleni, zaposleni koji žele pokrenuti vlastiti biznis te vlasnici postojećih biznisa koji je registrovan ne kasnije od 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl).

Na IMPAKT akcelerator program, prema Javnom pozivu iz novembra 2023. godine, mogu se prijaviti: 

  • Poduzetnici (vlasnici i/ili direktori) privrednog društva i/ili obrta u osnovnom ili dodatnom zanimanju koji su registrovani ne kraće od 12 mjeseci i ne duže od 42 mjeseca do dana objave javnog poziva, sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, koji imaju ideju / potrebu za skaliranje biznisa i/ili ubrzani razvoj poslovnog modela;
  • Poduzetnici (vlasnici i/ili direktori) privrednog društva i/ili obrta u osnovnom ili dodatnom zanimanju koji su registrovani ne kraće od 12 mjeseci i ne duže od 42 mjeseca do dana objave javnog poziva sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona zainteresovani za dodatni razvoj poduzetničkih i menadžerskih vještina, skaliranje biznisa, i ubrzani razvoj poslovnog poduhvata: novi proizvodi / usluge, izlazak na nova tržišta, diverzifikacija djelatnosti, digitalizacija poslovanja, e-commerce i sl.)

U sklopu Omladinske banke Gračanica, ukupno 3 javna poziva za dodjelu sredstava za (su)finansiranje projekata nevladinih i omladinskih organizacija objavljena su tokom 2023. godine.

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava s prvog javnog poziva održano je 5.5.2023. godine u prostorijama Gradske uprave. Omladinska banka Gračanica je odobrila 6 projekata mladih ukupne vrijednosti 14.300 KM (9.400 KM od Omladinske banke Gračanica – 5.640 KM od Grada Gračanica i 3.760 KM od Fondacije Mozaik) i 4.900 KM koje su obezbijedile neformalne grupe mladih iz zajednice.

Na drugom javnom pozivu pravo na (su)finansiranje ostvarilo je 5 nositelja projekata. Ukupna vrijednost ovih projekata je 14.250 KM, a potpisivanje ugovora održano je u Multimedijalnoj sali Gradske uprave 12.6.2023. godine

Ukupno 9.450 KM izdvojeno je na trećem javnom pozivu, pri čemu su na ovom pozivu pravo na (su)finansiranje ostvarila 2 projekta i 2 mikrobiznisa. Ugovori o dodjeli sredstava po ovom pozivu potpisani su 21.6.2023. godine

Šesti sajam “Zlatne ruke Gračanice” održan je 13.10.2023. godine. Na svečanom otvorenju sajma, najmlađi sugrađani i učenici pripredili su kulturno-zabavni program a sajam je zvanično otvorio gradonačelnik Nusret Helić. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!