U progresu

Projekti poticaja mladim poduzetnicima i ženama

Opštine: Gračanica

15 projekata poticaja mladim poduzetnicima i ženama – sredstva budžeta i Evropske Unije (Projekat most za mlade, Start up, Omladinska banka).

Obrazloženje

U toku prve godine mandata Gradske uprave Gračanice učinjene su značajne aktivnosti u cilju realizacije datog obećanja.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu odabira projekata navladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji i člana 10. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gračanica, u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica, gradonačelnik Gračanice Nusret Helić 23.4.2021. godine objavio je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz budžeta grada Gračanica za 2021. godinu.

U pozivu, pored ostlaog, Grad Gračanica poziva sve organizacije civilnog društva (OCD), nevladine organizacije (NVO) sa područja Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata i iz oblasti ženskog poduzetništva ali i poduzetništva mladih, a koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Gračanica. Iznos za odobrene projekte udruženja građana, nevladinih organizacija je 25.000,00KM za odobrene projekte omladinskih udruženja 15.000,00KM a maksimalan iznos po projektu je 2.500,00KM. Gradska

Početkom maja 2021. godine, gradonačelnik Gračanice Nusret Helić dodijelo je zahvalnice za učesnike u Kampu za djecu i mlade koji je održan u Konjicu.

Kako je tom prilikom navedeno, kamp je samo jedna od aktivnosti koja je poduzeta u okviru projekta „Osnažene žene za snažne zajednice/Podrška poticajnom okruženju za razvoj poduzetništvo žena u FBiH“, a za koji je Grad Gračanica sa Udruženjem poslovnih žena potpisao Sporazum o saradnji.

Tokom kampa učenici su sa nastavnicima uspješno završili edukacije iz jednakopravnosti spolova i razvoja poduzetničkih vještina, dok su Grad Gračanicu predstavljali učenici i nastavnici iz JU Mješovita srednja škola Gračanica i JU Druga osnovna škola Gračanica.

“Suština je dakle da su oni na kampu u ta dva dana pokazali izuzetno poznavanje biznisa, izuzetne ideje što je neka garancija i nama i Gračanici da u budućnosti zaista možemo računati na nove biznismene“, izjavio je tim povodom Helić.

Kako je naveden na zvaničnoj stranici Grada Gračanica, o budućim aktivnostima u pravcu širenja ideje poduzetništva i položaju žena u istom govorila je i mentorica na edukaciji Samida Husičić:

Iskustva koja su stekla i djeca i mi sami su vrlo korisna, iskustva koja daju mognućnost daljeg rada kako na samom sebi tako i na prenošenju samih znanja i kompetencija i na druge uposlenike škole a djeca će to prenositi na učenike. Cilj je bio educirati mlade ljude da bi oni ostali u ovoj državi, da bi dali svoj doprinos u oblasti poduzetništva i u segmentu ravnopravnosti spolova.

Samira Husičić, 7.5.2021. 

Dana 24.9.2021. godine, putem zvanične stranice Grada Gračanica objavljen je Javni poziv za prijavu projekata za podršku provedbe inicijativa i projekata definisanim u lokalnim gender akcionim planovima (LGAP) na području partnerskih jedinica lokalnih samouprava. 

U skladu sa Strateškim ciljem 1. Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period  2018-2022. godine, definisane su sljedeće prioritetne oblasti:

– Sprečavanje i suzbijanje nasilja na osnovu spola, što uključuje nasilje u porodici, maloljetničku delikvenciju, zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja, trgovinu ljudima i sl.

– Realizacija aktivnosti i programa s ciljem unapređenja kvalitete i načina života i učešća u procesima donošenja odluka sa fokusom na rodnu ravnopravnost;

– Realizacija aktivnosti i programa s ciljem unapređenja uslova za rad, zapošljavanje i pristup ekonomskim resursima sa fokusom na rodnu ravnopravnost;

– Realizacija aktivnosti i programa iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa posebnim fokusom na rodnu ravnopravnost te uključivanje osoba iz ugroženih kategorija stanovništva;

– Podrška stvaranju uslova za ranu prevenciju oboljenja i bolesti, posebno kod žena te drugih ugroženih kategorija stanovništva kao što su: samohrani roditelji i njihova djeca, osobe sa invaliditetom, osobe sa poteškoćama u razvoju, osobe lošeg imovinskog stanja te osobe u stanju socijalne potrebe;

– Osiguranje pristupačnosti svim ustanovama i javnim uslugama u skladu sa potrebama socijalno ugroženih lica, a posebno djece sa poteškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom, samohranih roditelja i njihove djece, žena i drugih osoba koje se ne mogu brinuti o sebi.”

Grad Gračanica, 24.9.2021.

Kako je još navedeno, ovaj Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u devet partnerskih jedinica lokalne samouprave i to: Banja Luka, Bijeljina, Gračanica, Laktaši, Nevesinje, Olovo, Stari Grad Sarajevo, Tešanj i Zenica, a spovodi se u okviru projekta “Žene na izborima u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Švedska a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

 

Početkom novembra tekuće godine, u Gračanici je održan 4. Sajam ženskog poduzetništva pod nazivom ”Zlatne ruke Gračanice”, koji je organizovao Grad Gračanica u suradnji sa udruženjima žena, Bosanskim kulturnim centrom, Turističkom zajednicom, te osnovnim i srednjim školama.

Kako je tim povodom navedeno na zvaničnoj stranici Grada Gračanica, prisutnima su se obratili gradonačelnik Nusret Helić i Hafiza Mehanović, predstavnica udruženja žena grada Gračanica.

Ovo danas je privreda u malom. Gračanica je ponosna na ove žene poduzetnice koje su zaista prepoznatljive u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ako nam mjere dozvole sljedeće godine ćemo organizovati daleko veći sajam sa gostima, jer smo zbog pandemije ove godine fokusirani samo na naša udruženja.

Nusret Helić, 1.11.2021.

Mehanović se u svom obraćanju zahvalila gradonačelniku i prisutnima, naglasivši da su od ove ove godine tu i predstavnici Turističke zajednice, te pozvala posjetioce “da pogledaju radove koje su žene pripremile i kupe ponešto“.

Učesnice sajma nisu krile euforiju i oduševljenje što su konačno imale priliku da se druže i predstave svoje radove.

Tokom prezentacije rezultata Omladinske banke Gračanica u 2021. godini, održane 23.11.2021. godine, pored ostalog je konstatovano da su ovogodišnjih 10 projekata i dva mikro biznisa uspješno realizovani, te da je ukupna vrijednost  projekata i mikrobiznisa iznosila je  20.174 KM.

S tim u vezi, direktor programa Omladinske banke fondacije “Mozaik” Željko Paunović podsjetio je da su Grad Gračanica i fondacija Mozaik prošle godine potpisali četvorogodišnji memorandum o saradnji vrijedan oko 32.000 KM, dok je gradonačelnik Helić tim povodom izjavio:

Projekti su zaista u funkciji daljeg razvoja, aktivizma i navikavanja na biznis mladih ljudi. Većina projekata je realizovana na potezu Druge osnovne škole, stvaramo preduslove za jedan zaista sportsko-rekreativni omladinski centar. Mi smo pored toga što su se aktivisti uključili sa sredstvima Omladinske banke podržali projekat sa još dodatnim sredstvima da bi stvorili dobre uslove za sport i rekreaciju.

Nusret Helić, 23.11.2021.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!