Djelimično ispunjeno

Projekat razvoja poljoprivrede i ruralnih područja

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

DNS kao parlamentarna stranka i stranka koja učestvuje u vlasti na svim nivoima energično će se zalagati za definisanje i ostvarivanje ciljeva u razvoju sela i poljoprivrede. To se, prije svega, odnosi na ostvarivanje razvoja poljoprivrede; razvoja poljoprivredne savjetodavne službe;

Vlada RS je 2014. godine pokrenula Program kontinuirane kontrole plodnosti zemljišta registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, sa ciljem poboljšanja kvaliteta zemljišta pravilnom upotrebom organskih i mineralnih đubriva. Program takođe ima za cilj stvaranje baze podataka o plodnosti zemljišta i ostvarenih prinosa registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na području Republike Srpske. Program provode resorno ministarstvo i Poljoprivredni institut Republike Srpske.

Pedološka analiza zemljišta u 2014. godini je rađena na 2.320 ha porodičnih komercijalnih gazdinstava, sa kojih je analizirano 1.876 prosječnih uzoraka. Izvještaj o Ispitivanju plodnosti poljoprivrenog zemljišta porodičnih komercijalnih gazdinstava u Republici Srpskoj u 2014 godini usvojen je na 22. sjednici (22.05.2015) Vlade RS. U Izvještaju je navedeno da je plodnost zemljišta jedan od ograničavajućih faktora postizanja dobrih prinosa na ispitivanim parcelama, preporučeno je da se zbog kiselosti zemljišta uvedu subvencije za kalcifikaciju, te da se kontinuirano kontroliše plodnost zemljišta i u sljedećoj fazi napravi bazu podataka o rezultatima kontrole.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je 13.3.2015. da će program biti nastavljen i u 2015, a Vlada RS je na 22. sjednici ovlastila ministarstvo da zaključi ugovor o pedološkoj analizi zemljišta za 2015. godinu sa Poljoprivrednim institutom. Na 89. sjednici (01.09.2016.), Vlada RS je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa pedoloških analiza u 2015. godini i ovlastila ministarstvo da zaključi ugovor i za 2016. godinu. Ministarstvo poljoprivrede je najavilo da će se u 2016. analizirati 1.250 uzoraka za ukupno 680 korisnika.

Vlada RS je na 187. sjednici (26.07.2018.) usvojila Izvještaj o realizaciji Programa pedoloških analiza zemljišta za potrebe porodičnih komercijalnih gazdinstava u Republici Srpskoj od 2014-2017. godine. U saopštenju je navedeno da je analiza izvršena za ukupno 2.369 gazdinstava, te da je uspostavljena sistemska kontrola i GIS baza podataka o plodnosti zemljišta; izvršeno uzorkovanje 4944 laboratorijskih analiza osnovnih parametara plodnosti zemljišta; te da su date preporuke za upotrebu mineralnih i organskih đubriva, kao i agrotehničke preporuke za popravak plodnosti zemljišta. Na istoj sjednici usvojen je i Program pedoloških analiza zemljišta u Republici Srpskoj za period 2018-2021.

U aktuelnom mandatu, vršene su aktivnosti na formiranju novih institucija i tijela u sektoru poljoprivrede, sa prilično nejasnim nadležnostima i svrhom djelovanja. Istovremeno, budžetska podrška postojećim naučnim institucijama, kao što je Poljoprivredni institut RS, u konstantnom je padu.

Na 35. sjednici (20.08.2015.) Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o pokretanju inicijative za formiranje Eksperimentalno-edukativnog centra za razvoj agrarnog sektora Republike Srpske i zaključkom podržala osnivanje ovog centra. Na 128. sjednici (8.6.2017.), Vlada RS donijela je Rješenje o dodjeli koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, radi ostvarivanja prava obavljanja naučno-istraživačkog rada i izvođenja praktične nastave iz oblasti poljoprivredne proizvodnje u okviru Eksperimentalno-edukativnog centra za razvoj agrarnog sektora Republike Srpske.​ O Republičkom eksperimentalno edukativnom centru nema nikakvih podataka na stranici Poljoprivrednog fakulteta, osim što je naveden kao jedna od njegovih jedinica.

Iste godine, Vlada RS je na 158. sjednici (29.12.2017.) donijela Odluku o osnivanju Centra za agrarni razvoj mediteranskog područja Hercegovine, za koji je navedeno da neće biti nova institucija, niti će imati status pravnog lica, već će biti “koordinaciono stručno operativno tijelo Vlade Republike Srpske” koje se osniva sa ciljem “sinergije razvojnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede, industrije, prerade poljoprivrednih proizvoda, šumarstva, vodoprivrede, turizma, energetskog sektora i trgovine”. Navedeno je da će aktivnosti centra biti identifikacija zapuštenih površina koje mogu biti privedene kulturi uz pomoć adekvatne mehanizacije i rekultivaciju zaraslih i zapuštenih zemljišnih površina, koje bi zatim bile dodijeljene poljoprivrednim proizvođačima u vidu koncesije ili zakupa; te razvoju sistema navodnjavanja, uz veći angažman poljoprivrednih savjetodavaca na terenu. Prethodno je gradonačelnik Trebinja Luka Petrović najavio da će Centar za agrarni razvoj mediteranskog područja Hercegovine početi sa radom u martu 2018. godine, te da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Centru za gazdovanje kršom Trebinje obezbijediti specijalizovanu mašinu za tzv. privođenje zemljišta namjeni, u vrijednosti od oko 3 mil KM, koja će moći da obrađuje zemljište koje nije čista oranica. Na osnovu ove najave, kao i na osnovu saopštenja sa sjednice Vlade, ostalo je nejasno zbog čega se formira posebno koordinaciono tijelo pored već postojećih.

Centar za agrarni razvoj mediteranskog područja Hercegovine formiran je u aprilu 2018. godine. Za predsjednika izabran je Boris Pašalić, pomoćnik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu RS, a potpredsjednik je gradonačelnik Trebinja Luka Petrović. Navedeno je da će u radu centra učestvovati predstavnici Ministarstva poljoprivrede, grada Trebinje, hercegovačkih opština Bileća, Berkovići i Ljubinje, Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata, preduzeća “Vode Srpske” i “Šume Republike Srpske”, Centra za gazdovanje kršom, Hidroelektrane  Trebinje i Turističke organizacije Trebinje.

Istovremeno, budžetska podrška Poljoprivrednom institutu RS se smanjuje od početka aktuelnog mandata. Budžetski grant Poljoprivrednom institutu umanjen je u Budžetu za 2015. godinu sa 550.000 na 500.000 KM. Isti iznos zadržan je i u budžetu za 2016. godinu. U Prijedlogu Budžeta RS za 2017. godinu izvršeno je najveće “rezanje” sredstava za ovu instituciju, te je za njeno finansiranje u 2017. i 2018. godini predviđeno po 300.000 KM. Iznos je ostao isti i u usvojenom rebalansu Budžeta RS za 2018. godinu.

U RS se u aktuelnom mandatu provodio Projekat razvoja poljoprivrede i ruralnih područja (Agriculture and Rural Development Project / ARDP) sa Svjetskom Bankom. Kroz ARDP projekt vrši se unapređenje kapaciteta Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS. Cilj projekta je “pomoć BiH u jačanju kapaciteta na državnom i entitetskim nivoima u pružanju efikasnijih poljoprivrednih usluga, programske podrške i davanje značajnog doprinosa ubrzanju postizanja podobnosti BiH za EU instrument za pomoć namijenjenu razvoju ruralnih sredina IPARD.” Projekat je trebao biti okončan 2012. godine, ali je produžen do 2016. Projekt uključuje jačanje savjetodavnih usluga u poljoprivredi.

U septembru 2015 i aprilu 2016 provođenje ovog projekta je ocijenjeno kao umjereno zadovoljavajuće. Finalni izveštaj Svjetske banke objavljen je u junu 2017. godine i u njemu se navodi da je uspješno unaprijeđen kapacitet veterinarskih i fitosanitarnih službi, te inspekcije hrane, ali su aktivnosti na podršci poljoprivrednom savjetodavstvu prekinženeute. U izvještaju se navodi da je ovaj cilj ocijenjen kao “skromno” ispunjen jer je ostalo nejasno “da li su aktivnosti podržane projektom dovele do efikasnijeg rada službi u poljoprivredi i zbog ograničenih postignuća u vezi sa radom savjetodavnih službi u poljoprivredi”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!