Ispunjeno

Prava iz rada i prava iz posebnog staža penzijskog osiguranja

Partije: DNS | Oblasti: Socijalna politika

DNS ističe da je Fond za penzijsko- invalidsko osiguranje, prije svega, finansijska institucija, i da prava koja treba finansirati iz te institucije jesu proizašla iz radnog odnosa i uplaćenih doprinosa. Za sva ostala prava treba obezbijediti finansijska sredstva koja bi bila rezultat dodatnih subvencija u budžetu, ili određenih ušteda i preraspodjela sredstava unutar budžeta. / DNS podržava rješenja koja prihvataju socijalni partneri – Udruženje penzionera Republike Srpske, Boračka organizacija Republike Srpske, Udruženje RVI, Udruženje porodica poginulih boraca i nestalih civila. Potrebno je da se shvati da razdvajanje isplate staža osiguranja (prava iz rada) i posebnog staža (prava iz posebnih okolnosti – učešća u ratu, rada pod otežanim uslovima rada) ne znači i umanjenje penzija, znači da prava iz rada treba da se plaćaju doprinosima, a prava iz posebnog staža iz sredstava koja treba da obezbijedi Republika. Na taj način bi se Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje oslobodio obaveza finansiranja prava koja proizlaze iz posebnog staža, ali bi se taj dio staža i dalje zajedno sa stažom osiguranja koristio kao jedan od uslova za priznavanje prava na penziju.

Na 8. posebnoj sjednici Vlade Republike Srpske (20.11.2015.) Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, a čiji je cilj uvođenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u sistem trezorskog poslovanja. Razmatrajući Analizu finansijske održivosti penzijskog sistema Republike Srpske, Vlada je na na sjednici, održanoj 8. i 9. jula 2015. godine, usvojila zaključak kojim je zadužuju Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da Vladi Republike Srpske, u roku od 90 dana od dana donošenja zaključka, dostave prijedlog mjera i plan aktivnosti koji će obezbijediti prelazak na trezorski način isplate penzija. Da bi se prihodi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje mogli uključiti u budžetska sredstva Republike, neophodno je prethodno izmijeniti Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske u dijelovima koji regulišu budžetska sredstva Republike (budžetske prihode), Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u dijelovima u kojima se reguliše finansiranje Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske i Zakon o doprinosima u dijelu kojim se uređuje pripadnost pojedine vrste doprinosa. Takođe, da bi se poslovanje Fonda uključilo u Trezor Republike, neophodna su prilagođavanja, odnosno izmjene i Zakona o Trezoru u kojem će se regulisati pripadnost Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske trezoru Republike. Budući da su ovi zakoni usvojeni u NSRS, Fond PIO RS je prešao na trezorsko poslovanje, te samim tim sve isplate penzija sada zaista garantuje Republika Srpska.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!