Neutemeljeno

Prava i slobode nacionalnih manjina

Partije: DNS | Oblasti: Pravna država

Bitan pokazatelj izgradnje otvorenog i demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava jeste stanje i problemi manjina u njemu. U našim uslovima, položaj nacionalnih manjina je odraz i rezultat njihovog ukupnog stanja i položaja u društvu. Stoga je promocija i zaštita pripadnika nacionalnih manjina doprinos ukupnoj stabilnosti, jačanju prijateljstva i saradnje među narodima i državama i doprinos ukupnom miru. DNS se zalaže za: ostvarivanje uspostavljenog pravnog okvira za ostvarivanje prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, zabranu diskriminacije, ravnopravnost pred zakonom i jednaku zakonsku zaštitu njihovih individualnih i kolektivnih prava na temeljima međunarodnih i evropskih standarda o ljudskim i manjinskim pravima i o lokanoj samoupravi,

Obrazloženje

Obećanje je tako formulisano da nije moguće utvrditi šta je njegov očekivani cilj, niti identifikovati aktivnosti koje bi trebalo preduzeti.

Prema podacima iz Izvještaja Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, postignut je određeni napredak u rješavanju preporuka u pogledu ljudskih prava i pitanja manjina, posebno kroz usvajanje relevantnih izmjena i dopuna zakona protiv diskriminacije. Potrebno je značajno unaprijediti strateški, pravni i institucionalni okvir kao i politike za poštivanje ljudskih prava. Još uvijek nije ukinuta odredba o smrtnoj kazni u Ustavu Republike Srpske.

U narednom periodu Bosna i Hercegovina treba uraditi sljedeće: usvojiti cjelodržavnu strategiju u oblasti ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije; uspostaviti harmoniziran, dosljedan, djelotvoran i besplatan sistem pravne pomoći u cijeloj državi i osigurati nediskriminirajući pristup pravdi; revidirati Akcioni plan za Rome koji se odnosi na zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu u skladu sa operativnim zaključcima donesenim sa seminara o Romima, kao i budžet potreban za realizaciju dogovorenih aktivnosti.

Bosna i Hercegovina još uvijek nije sprovela preporuke o ustavnim promjenama kako bi se priznala jednakost svih građana, spriječila diskriminacija manjina i rodno zasnovanog nasilja, osigurala nediskriminacija, inkluzivno obrazovanje, reforma krivičnog zakona u pogledu ratnih zločina, kao i usklađivanje zakona i politika na svim nivoima vlasti.

Zakonske odredbe koje omogućavaju ravnopravnost između žena i muškaraca u velikoj mjeri postoje, ali se i dalje ne primjenjuju na efikasan način. Procjene utjecaja prilikom izrade propisa i politika se ne provode iako su predviđene u zakonodavstvu. Žene su i dalje nedovoljno zastupljene u politici i javnom životu. Još nisu uspostavljena stalna tijela za ravnopravnost polova u okviru kantonalnih vlada. U decembru su u Republici Srpskoj usvojeni godišnji operativni planovi za provedbu Gender akcionog plana.

Zakonski okvir za zaštitu manjina je u velikoj mjeri predviđen i u skladu je sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope. Državno Vijeće za nacionalne manjine i Vijeće za nacionalne manjine Republike Srpske su operativna a Vijeće nacionalnih manjina FBiH je ponovo krenulo s radom u martu. Međutim nije ostvaren napredak u provedbi postojećih zakona zbog trajnog nedostatka koordinacije između države i entiteta. Još nije usvojena državna strateška platforma o nacionalnim manjinama. Nacionalne manjine su i dalje nedovoljno prisutne i premalo učestvuju u političkim i javnim raspravama i u medijima.

Romi su i dalje najugroženija manjina u državi i manjina koja je u najnepovoljnijoj situaciji. Nije primijećen napredak u pogledu mjera za očuvanje i unaprjeđenje romskog jezika, kulture i istorije. Ni u jednoj školi u BiH romski jezik nije ponuđen kao izborni predmet, niti je ponuđena bilo kakva alternativa učenju ovog jezika.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!