Ispunjeno većim dijelom

Povećanje invalidnina, socijalnih i drugih davanja

Partije: DNS | Oblasti: Socijalna politika

Ekonomski, socijalni, politički ciljevi ne daju odgovore na sva pitanja, već ukazuje samo na najbitnije pravce djelovanja i vođenje osnovnih akcija i aktivnosti, kao i viđenje načina rješavanja niza prioritetnih pitanja i zadataka, i to: – smanjenje siromaštva i obezbjeđivanje osnovnih potreba i interesa građana, posebno egzistencijalno i životno ugroženih; jačanje svih segmenata socijalne stabilnosti, a posebno očuvanje i poboljšanje standarda stanovništva (povećanje invalidnina, socijalnih i drugih davanja)

Na 96. sjednici Vlade Republike Srpske (20.10.2016.) Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Konačni izvještaj o realizaciji i ocjeni Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine. Na 132. sjednici Vlade Republike Srpske (06.07.2017.) Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o napretku u primjeni normativno-pravnih standarda za ravnopravnost polova u oblasti političkog i javnog života u Republici Srpskoj za period 2015-2016. godina i zadužila Gender centar da u bliskoj saradnji sa drugim organima republičke i lokalne vlasti dalje prati primjenu standarda rodne ravnopravnosti u oblasti političkog i javnog života u Republici Srpskoj i o tome periodično informiše Vladu Republike Srpske. Izvještaj sadrži pregled standarda, mjera i preporuka za djelovanje, sprovedene aktivnosti u izvještajnom periodu, pregled statističkih i administrativnih podataka o stanju učešća žena i muškaraca u političkom i javnom životu, te zaključke i preporuke za djelovanje. Učešće žena u javnom i političkom životu je obavezan standard ostvarivanja ljudskih prava propisan kako brojnim međunarodnim dokumentima koji su kod nas na snazi, tako i pozitivnim domaćim zakonskim propisima. Smatra se da države koje nisu osigurale “dovoljan” procenat učešća žena u političkom životu nisu postigle dovoljan stepen demokratije, pa se, između ostalog, kod prijema u Evropsku uniju cijeni da li je država koja pretenduje da postane članica Unije osigurala ambijent za političku participaciju žena, tj. koji je procenat učešća žena u javnom i političkom životu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!