Ispunjeno većim dijelom

Postojanost i stabilnost institucija pravosudnog sistema

Partije: DNS | Oblasti: Pravna država

Republika Srpska mora da obezbijedi postojanost i stabilnost i ostale institucije pravosudnog sistema čija se organizacija i rad uređuju zakonom (pravobranilaštvo, advokatura, ombudsman, notarska služba, arbitraža).

Na ​​8. sjednici Vlade Republike Srpske (19.02.2015.), Vlada RS utvrdila je Nacrt zakona o advokaturi Republike Srpske. Ovim zakonom uređuje se organizacija advokatske službe, način i oblici rada advokata, prava, obaveze i odgovorosti advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i  advokatskih pripravnika, nadležnosti  Advokatske  komore  Republike  Srpske i druga pitanja od značaja za bavljenje advokaturom. Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srpske, s tim da se očekuju znatna smanjenja izdataka iz budžeta Republike Srpske sa stavke namijenjene za izdatke za advokate angažovane po službenoj dužnosti.

Zakon je usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske 10.09.2015. godine.

Na 92. sjednici Vlade Republike Srpske (22.09.2016.) utvrđen je Prijedlog zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. Ovim zakonom uređuju se način i postupak mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, izbor, prava i obaveze arbitara i miritelja, kao i način osnivanja tijela za mirno rješavanje radnih sporova, te druga pitanja od značaja za mirno rješavanje radnih sporova. Donošenje novog Zakona o radu koji je opšti propis u ovoj oblasti, osnovni je razlog za donošenje ovog zakona.

Zakon jе usvojen u Narodnoj Skupštini RS 28.10.2016 godine.

Na ​106. sjednici Vlade Republike Srpske (29.12.2016.) utvrđen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  notarima. Izmjene u odnosu na važeći zakon o notarima odnose se, između ostalog, na notarski ispit i to pretpostavke za polaganje tog ispita, postupak polaganja, te sastav Komisije za polaganje tog ispita, a sve u skladu sa potrebama koje su se javile u praksi u pogledu organizovanja tog ispita. Dalje, precizno su definisana pitanja koja se odnose na početak obavljanja službe notara i mjesto obavljanja službe notara. Ovo iz razloga što je u praksi upravo dolazilo do nedoumica u pogledu navedenih pitanja.

Zatim, izvršene su određene izmjene i dopune u odnosu na postojeće rješenja u pravcu jačanja pravne sigurnosti, što predstavlja najvažniji argument uvođenja i odbrane instituta notarijata. U tom smislu, stvorene su pretpostavke za veću odgovornost notara u obavljanju službe propisivanjem slučajeva kada je notar dužan da odbije obavljanje službene radnje, a naročito unošenje izjava u ispravu i sačinjavanje isprave ukoliko ocijeni da konkretan pravni posao neće moći proizvesti pravno dejstvo ili mu je svrha da se koja stranka ošteti. Iz istog razloga, propisana su dva nova slučaja u kojima se notar privremeno udaljava iz službe, te je drugačije uređen postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti i nadzora nad radom notara na način koji garantuje zaštitu prava stranaka, notarijata, ali i nezavisnost i nepristrasnost u odlučivanju u tim postupcima.

Na 125. sjednici Vlade Republike Srpske (18.05.2017.) utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima.

Izmjene i dopune Zakona usvojene su u Narodnoj skupštini RS 26.07.2017. godine.

Na 132. sjednici Vlade Republike Srpske (06.07.2017.) utvrđen je Nacrt zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske. Ovim zakonom uređuje se organizacija, nadležnost, djelokrug poslova i način rada Pravobranilaštva Republike Srpske, način zastupanja imovinskih prava i interesa Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata koje Pravobranilaštvo zastupa, izbor, prava, obaveze i odgovornost pravobranioca Republike Srpske, zamjenika pravobranioca Republike Srpske i položaj ostalih zaposlenih u Pravobranilaštvu, kao i druga pitanja koja su od značaja za rad Pravobranilaštva.

Cilj ovog zakona jeste uspostavljanje organizovanog, funkcionalnog, profesionalnog, odgovornog i samostalnog Pravobranilaštva i obezbjeđenje efikasnog mehanizma zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata koje Pravobranilaštvo po zakonu zastupa.​

Na 154. sjednici Vlade Republike Srpske (30.11.2017.) utvrđen je Prijedlog zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske. Imajući u vidu da je važeći Zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske donesen 2005. godine, da su se od tada brojne okolnosti promijenile, te da su kroz praktičnu primjenu uočeni nedostaci pojedinih rješenja u odredbama tog zakona, namjera donošenja navedenog zakona je da se prilagodi stvarnim potrebama u oblasti zaštite imovinskih prava i interesa subjekata koje Pravobranilaštvo po zakonu zastupa.

Zakon nije usvojen u Narodnoj skupštini do kraja izvještajnog perioda.

Na 168. sjednici Vlade Republike Srpske (15.03.2018.) utvrđen je Nacrt Zakona o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju. Ovim zakonom uređuju se uslovi za pokretanje i postupak sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja privrednih društava i preduzetnika u Republici Srpskoj. Razlozi za donošenje Zakona proizlaze iz potrebe za izvršenjem obaveza utvrđenih u više dokumenata, uključujući Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017–2019. godina, Reformsku agendu, potpisanu od organa vlasti na BiH nivou, kao i Pismo namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu.

Sporazumno finansijsko restrukturiranje je dobrovoljni, vansudski model restrukturiranja korporativnih dugova kroz redefinisanje dužničko-povjerilačkih odnosa između privrednog društva ili preduzetnika u finansijskim teškoćama i njegovih povjerilaca, prvenstveno banaka, ali i drugih povjerilaca kao što su značajniji dobavljači, baziran na najboljim međunarodnim iskustvima i osmišljen da omogući sprovođenje pregovora uz podršku Privredne komore Republike Srpske, kao institucionalnog posrednika.

Na 187. sjednici Vlade Republike Srpske (26.07.2018.) donesena je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj. Izmjenama je, između ostalog, propisano i pravo na oslobođenje od obaveze plaćanja nagrade notaru, u iznosu od 50% za posebno socijalno osjetljive kategorije lica, i to za: lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a koja su primaoci novčane pomoći, ratne vojne invalide od I do IV kategorije, članove porodice poginulih i nestalih boraca Republike Srpske, žrtve ratne torture, civilna lica sa invaliditetom koja su korisnici prava na ličnu invalidninu, lica koja boluju od rijetkih bolesti i djecu bez roditeljskog staranja. Ovo je samo jedna od olakšica koja se odnosi na fizička, ali i pravna lica.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!