Ispunjeno manjim dijelom

Poduzimanje efikasnijih mjera u cilju očuvanja životne sredine

Partije: DF | Oblasti: Ekonomija

Poduzimanje efikasnijih mjera u cilju očuvanja životne sredine.

Obrazloženje

U toku mandata Vijeća ministara BiH dato obećanje je ispunjeno manjim dijelom.

Izvor: DF - GS Izborni program 2018

Vijeće ministara BIH je na sjednici održanoj 30. januara 2020. godine utvrdilo Prijedlog osnova za pokretanje postupka za pristupanje Bosne i Hercegovine Kigali amandmanu o postepenom smanjenju korištenja hidrofluorkarbona – HFC supstanci Montrealskog protokola koje oštećuju ozonski omotač:

ZAŠTITITI OKOLIŠ I STVORITI UVJETE ZA RAZVOJ PRIVREDE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog  osnova za pokretanje postupka za pristupanje Bosne i Hercegovine Kigali amandmanu o postepenom smanjenju korištenja hidrofluorkarbona – HFC supstanci Montrealskog protokola koje oštećuju ozonski omotač Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača. Na ovaj način BiH preduzima važan korak u implementaciji pravne stečevine EU  oblasti zaštite okoliša i stvara uvjete za održivi razvoj bh. privrede, kao i za dobijanje okolišne pomoći za privredu i javnu administraciju. Ratifikacijom ovog amandmana BiH će kao zemlja u razvoju uspostaviti sistem dozvola za izvoz i uvoz ovih supstanci te izvještavanja o njihovoj potrošnji, što je već urađeno  od 2016. godine u procesu pristupanja EU. Također će, između ostalog, uvesti kontrolne mjere koje se odnose na određivanje osnovne potrošnje za period od 2020. do 2022. godine i zamrzavanja potrošnje na osnovnom nivou do 2024. godine. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odobravanja.

Vijeće ministara BiH, 30. 1. 2020.

S tim u vezi, na 16. redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 10. 9. 2020. godine utvrđen je Prijedlog odluke o ratifikaciji Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač (Kigali amandman).

Riječ je o Amandmanu o postupnom smanjenju korištenja hidrofluorkarbona – HFC supstanci. Na ovaj način BiH poduzima važan korak u provođenju pravne stečevine EU-a u oblasti zaštite okoliša i stvara uvjete za održivi razvoj bh. gospodarstva. Ratifikacijom ovog amandmana BiH će kao zemlja u razvoju uspostaviti sustav dozvola za izvoz i uvoz ovih supstanci te izvještavanja o njihovoj potrošnji. Također će, između ostalog, uvesti kontrolne mjere koje se odnose na određivanje osnovne potrošnje za razdoblje od 2020. do 2022. godine i zamrzavanje potrošnje na osnovnoj razini do 2024. godine. Prijedlog odluke bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

Vijeće ministara BiH, 10. 9. 2020.

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo je 21.5.2020. godine Odluku o imenovanju članova Koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora. U Koordinaciono tijelo su imenovani ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske Srebrenka Golić, federalna ministarka životne sredine i turizma Edita Đapo i direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini Marinko Zeljko.

Prvi sastanak Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore održan je 3. juna 2020. godine, kada je i formiran ekspertski tim za borbu BiH protiv odlaganja otpada na Trgovskoj gori. 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je u oktobru 2020. godine Odluku o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore. Na sjednici je donesena i Odluka o imenovanju Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Vijeće ministara BiH na sjednici sredinom marta 2021. godine, na prijedlog  Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojio je Plan – utvrđeni doprinos Bosne i Hercegovine (NDC) za period 2020. – 2030. godine. Na ovaj način Bosna i Hercegovina izražava namjeru za smanjenjem emisije plinova koji izazivaju efekat staklene bašte na globalnom nivou, u skladu sa smjernicama Pariskog sporazuma, kao i globalnim politikama Evropske unije u skladu sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan, koja predstavlja skup smjernica i politika za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će NDC za period 2020. – 2030. godine dostaviti kontakt instituciji za Okvirnu konvenciju UN o promjeni klime (UNFCCC) za BiH, u svrhu njegovog dostavljanja Sekretarijatu UNFCCC.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, u aprilu 2021. godine usvojilo je Izvještaj o radu Koordinacionog tijela, Ekspertnog tima i Pravnog tima u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čerkezovac, Trgovska gora, opština Dvor, Republika Hrvatska. Izvještaj daje horonološki pregled preduzetih aktivnosti Koordinacionog tijela te Ekspertnog i Pravnog tima koje je ranije formiralo Vijeće ministara BiH s ciljem pripreme sveobuhvatne stručne analize stanja i utjecaja mogućeg odlagališta na Trgovskoj gori, te prijedloga mjera zaštite stanovništva u 13 općina u BiH u slivu rijeke Une i okoliša, kao i izrade strategije pravne zaštite interesa BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je 24.2.2022. godine Prijedlog ugovora o grantu (Regionalni projekt čvrstog otpada u Živinicama) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,  koji se odnosi na investicioni grant Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), vrijedan 2, 5 miliona eura. Svrha projekta je da se pomogne općinama Živinice, Banovići i Kladanj, te JP „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice u izgradnji regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta, “što je značajan projekt kako za unapređenje okoliša, tako i za stanovništvo ovih općina u  BiH”.

U aprilu 2022. godine, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu 10.000,00 KM, namijenjenih za finansiranje troškova rada Pravnog tima koji priprema mapu kretanja institucija BiH u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nа lokaciji Trgovske gore.

Vijeće ministara BiH usvojilo je u junu 2022. godine Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Upravljanje čvrstim otpadom Mostar) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijedan 5 miliona eura. Ovaj projekt usko je povezan s još dva projekta usmjerena na adekvatno  zbrinjavanje otpada u gradu Mostaru u korist svih stanovnika grada. Sredstva su namijenjena provođenju Plana prilagođavanja za regionalnu deponiju Uborak – Buđevci, uključujući zatvaranje i saniranje postojeće plohe za odlaganje otpada, izgradnju nove plohe i pročistača procjednih voda s deponije.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac uputio je 19.7.2022. godine u proceduru prema Vijeću ministara BiH Nacrt strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi s pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!