Ispunjeno manjim dijelom

Planiranje reformskih mjera u srednjoročnim i godišnjim planovima rada institucija

Partije: DF | Oblasti: Državno uređenje

Da bi se reforma javne uprave ubrzala potrebno je: Neophodno je planiranje reformskih mjera u srednjoročnim i godišnjim planovima rada institucija i organa uprave koji su nosioci reforme jer bez plana i koordinacije aktivnosti nema rezultata.

Izvor: Pobjednička BiH - Izborni program 2018

Unapređenje sistema strateškog, srednjoročnog i godišnjeg planiranja u Bosni i Hercegovini na svakom upravnom nivou kroz međuinstitucionalnu saradnju i usaglašenost s procesom budžetiranja i dostupnim javnim finansijskim resursima te zahtjevima evropskih integracija, uvažavajući ustavno-pravni ustroj Bosne i Hercegovine, predstavlja jednu od mjera koja je predviđena Akcionim planom za reformu javne uprave. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je krajem 2020. godine Odluku o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave, kojim su trebali biti realizirani ciljevi i mjere definirani Strateškim okvirom za reformu javne uprave do 2022. godine.

Na portalu e-konsultacije u julu 2022. godine objavljena je Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini strateški je dokument koji utvrđuje principe, načine i mehanizme implementacije mjera Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i pratećih akcionih planova, te predstavlja politički i pravni okvir i osnovu za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti. Opći cilj dokumenta je da posluži kao instrument za efikasnu provedbu planiranih reformskih ciljeva i mjera u predstojećem srednjoročnom periodu. Konačni cilj je povećati efikasnost, efektivnost, transparentnost, odgovornost, participativnost u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, te doprinijeti ugradnji načela dobrog upravljanja u sistem javne uprave u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima vlasti obuhvaćenim planiranim aktivnostima, uključujući i dalju profesionalizaciju i depolitizaciju državne službe i koordiniran pristupom u kreiranju politika. Online konsultacije provedene su u periodu od 6.7-21.7.2022.godine.

Također, krajem juna i početkom jula 2022. godine na platformi e-konsultacije je objavljena Odluka o dopuni odluke o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave kojom se period važenja Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022 produžava do 2027. godine.

Dodatno, koordinatori za reformu javne uprave su podržali prijedlog da se period važenja Akcionog plana za reformu javne uprave produži do 2027. godine, kao i da se rokovi za realizaciju aktivnosti navedenih u Akcionom planu za reformu javne uprave linearno pomjeraju za pet godina.

U programu rada VM BiH za 2021. godinu moguće je pronaći neke ključne reformske oblasti koje će biti u fokusu rada VM BiH, dok su u programima rada PARCO BiH za 2020-2022. godinu navedene planirane reformske mjere i aktivnosti.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!